Tag archief NOW-regeling

door100% Salarisverwerking B.V.

Wijzigingen NOW 1.0 en NOW 2.0

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Eerste en Tweede Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgevers (NOW 1.0 en NOW 2.0) gewijzigd.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • herstelmogelijkheid aanvraag op niveau werkmaatschappij
  • schrappen verplichting om documenten mee te sturen als bewijs voor omzetdaling
  • aanpassen vervaldatum regeling NOW 1.0
  • verduidelijking ten aanzien van het dividendverbod

 

De inleiding van zijn brief

Nederland is door de uitbraak van het COVID-19-virus vanaf begin dit jaar en de daarmee verband houdende overheidsmaatregelen geconfronteerd met buitengewone omstandigheden die een enorme impact hebben op het maatschappelijk leven in het algemeen en die ook ingrijpende gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. De uitval van economische vraag als gevolg van deze situatie heeft sinds medio maart een zware wissel getrokken op de samenleving, op het bedrijfsleven en op de werkgelegenheid.

Het kabinet heeft de economie ondersteund met het eerste en tweede Noodpakket. Eén van de onderdelen van de eerste twee noodpakketten betrof de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Voor deze maatregel zijn twee afzonderlijke regelingen getroffen, de NOW-1 en de NOW-2, waarbij de eerste regeling het mogelijk maakte een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen voor de maanden maart t/m mei 2020 en de tweede regeling dit mogelijk maakte voor de maanden juni t/m september 2020. Met de steun uit het eerste en tweede Noodpakket zijn veel bedrijven en burgers geholpen; zij hebben in deze moeilijke tijden de ondersteuning gekregen die nodig was. Tegelijkertijd is duidelijk dat de economische gevolgen van het COVID-19-virus langer bij ons zullen blijven.

Steun-en herstelpakket

Daarom is 28 augustus jl. een verlenging van de noodmaatregelen aangekondigd, het zogenoemde Steun-en herstelpakket. Uw Kamer heeft hier op 29 september mee ingestemd. Daarbij is reeds duidelijk gemaakt dat met ingang van 1 oktober 2020 de NOW wederom wordt verlengd, met drie keer drie maanden, tot en met 30 juni 2021. Voor meer klik hier:wijzigingsregeling NOW 1 en 2

 

Meer aanpassingen NOW 1.0 en NOW 2.0

Meer informatie over de aanpassingen NOW 1.0 en NOW 2.0 leest u in de Kamerbrief en de Staatscourant op rijksoverheid.nl.
 
 

Gerelateerd

Aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 vanaf 7 oktober
Rekenhulp voor NOW 2.0 beschikbaar
 
 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), coronavirus overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws, NOW regeling, NOW maatregel, UWV en NOW

door100% Salarisverwerking B.V.

NOW 3.0 informatie in beeld beschikbaar

Minister Koolmees heeft de voorwaarden voor de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ( NOW 3.0 ) bekend gemaakt .
  
De belangrijkste informatie leest u in een overzichtelijke visual op de internetsite van Rijksoverheid.

In het overzicht vindt u antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom NOW 3.0?
  • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW 2.0?
  • Voor wie is NOW 3.0?
  • Tot wanneer loopt NOW 3.0?

Meer informatie over NOW 3.0 en de visual ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ’ vindt u op rijksoverheid.nl.


 
 

Gerelateerd

Gevolgen voor NOW bij lagere loonsom
Bij eindafrekening NOW, oog voor verscheidenheid
Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling staat vast

 
Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving, personeelszaken, hrm,

door100% Salarisverwerking B.V.

Boete voor werkgevers die niet omscholen!

De loonsubsidie in het derde steunpakket dat op 1 oktober ingaat, krijgt een kleine aanpassing.
          
In de zogenoemde NOW 3-regeling worden werkgevers aangespoord mee te helpen bij het vinden van een nieuwe baan als zij iemand ontslaan. Doet een werkgever dat niet, volgt een boete 5 procent op de NOW-uitkering.

Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) woensdag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet werd door PvdA-leider Lodewijk Asscher aangespoord om werknemers die hun baan verliezen bij een bedrijf dat staatssteun ontvangt, een baangarantie te geven.

Die garantie komt er niet, dat ging het kabinet te ver. Daarvoor in de plaats komt nu een “inspanningsverplichting ” voor werkgevers om ontslagen personeel te begeleiden naar ander werk.

Een werkgever die op de een of andere manier gebruikmaakt van staatssteun en toch iemand ontslaat, moet contact opnemen met uitkeringsinstantie UWV om afspraken te maken over begeleiding naar ander werk.

Volgens Asscher weet de werkgever namelijk veel beter wat de talenten en mogelijkheden zijn van een werknemer dan bijvoorbeeld het UWV.

Neemt de werkgever geen contact op met het UWV, dan volgt een boete van 5 procent op de NOW-uitkering. De ontslagboete uit de eerste twee steunpakketten verdwijnt.

 

Bedrijven krijgen ruimte te herstructureren

Koolmees geeft ondernemers de mogelijkheid “te herstructureren ” omdat de economie nu eenmaal verandert, zonder dat dit effect heeft op de hoogte van de staatssteun. Dat kan bijvoorbeeld via lagere lonen.

“Op die manier hebben bedrijven en werknemers de gelegenheid zich samen voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet alle werkgelegenheid kan immers worden behouden”, schrijft Koolmees.

 

Afbouw en bonusverbod blijven

Wat blijft, is dat de NOW-uitkering per drie maanden wordt afgebouwd. In de eerste twee steunpakketten konden werkgevers tot maximaal 90 procent van de loonkosten terugkrijgen, in het nieuwste pakket wordt dat percentage in stappen afgebouwd naar maximaal 60 procent.

Tegelijkertijd wordt de drempel om voor NOW-steun in aanmerking te komen verhoogd. Tot en met december moet het omzetverlies minimaal 20 procent zijn om loonsubsidie aan te vragen, van januari tot en met juni wordt dat minimaal 30 procent omzetverlies. Bedrijven moeten zich aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid, vindt het kabinet.

Tot slot blijft het verbod op bonussen, dividenduitkering en het inkopen van eigen aandelen van kracht. Werkgevers moeten namelijk “alles in het werk stellen om hun financiële positie te versterken om de werkgelegenheid in hun bedrijf veilig te stellen en voor toekomst een buffer op te bouwen”, aldus Koolmees.
 
 
Bron:Nu
 
 
personeelszaken, personeelsdiensten,financiën, geldzaken, personeelszaken, personeelsdiensten, kosten medewerkers, vergoedingen medewerkers,

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 vanaf 7 oktober

Dit geldt alleen voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0.
             
Vanaf 7 oktober 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

UWV stelt de definitieve tegemoetkoming vast op basis van het feitelijk omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020. Dit kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

 

NOW 1.0

Werkgevers met minimaal 20 % omzetverlies over een periode van 3 maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei 2020. Voorwaarde is dat ze hun personeel gewoon doorbetalen.
Werkgevers konden van 6 april tot en met 5 juni bij UWV een aanvraag indienen om een voorschot te ontvangen voor NOW 1.0.

 

Sumulatietool

Op de internetsite van UWV vindt u nu een rekenhulp: ‘Simulatie NOW ’. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van uw tegemoetkoming NOW.
Meer informatie over NOW leest u op uwv.nl. De simulatietool vindt u op simulatienow.nl.
 
 

Gerelateerde berichten

Ontslag om bedrijfseconomische redenen en subsidie NOW 2.0
Gevolgen voor NOW bij lagere loonsom
Veelgestelde vragen tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 
 
NOW regeling, NOW maatregels, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), NOW, UWV, Belastingdienst,

door100% Salarisverwerking B.V.

Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk

Maar tegelijkertijd ontstaat er ook nieuw werk.
                  
Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Kabinet, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen gaan hiervoor intensief samenwerken. En waar dat nodig is achter één loket. De inzet is dat mensen direct van de ene baan naar de andere gaan zonder in een uitkering terecht te komen. Een sociaal pakket geeft mensen zekerheid dat ze geholpen worden.

Dit schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.
 

Steunmaatregelen

Het coronavirus heeft een grote impact op de economie. Eind augustus heeft het kabinet een steun- en herstelpakket naar de Tweede Kamer gestuurd, om banen te beschermen en tegelijkertijd mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde economie. Het kabinet verlengt de steunmaatregelen zoals de NOW-subsidie voor werkgevers en de Tozo voor zelfstandigen met negen maanden, investeert in nieuwe banen, en trekt daarnaast 1,4 miljard euro uit voor een sociaal pakket. Dit laatste onderdeel is de afgelopen weken uitgewerkt in overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV.

Doel is dat mensen, waar het kan, direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht geholpen worden. Het kabinet deelt deze Kamerbrede wens uit de motie Asscher. Bijvoorbeeld bij een grootschalige reorganisatie kunnen werkgevers en vakbonden hierover afspraken maken. Maar ook als iemand zich voor een WW-uitkering meldt bij UWV of een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering bij de gemeente: bij het eerste contact wordt direct gekeken wat iemand nodig heeft om weer snel richting werk te gaan. Het sociaal pakket versterkt bestaande dienstverlening van UWV en gemeenten en breidt de steun aan werkzoekenden uit.
 

Bij- of omscholing

Sommige mensen kunnen met weinig hulp hun weg vinden. Anderen hebben meer hulp nodig, zoals mensen die erg lang bij één werkgever hebben gewerkt, mensen met een arbeidshandicap en mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Regionale mobiliteitsteams, waarin UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties en vakbonden samenwerken, gaan die hulp coördineren. Zij bieden begeleiding en advies bij de zoektocht naar werk, helpen zo nodig met bij- of omscholing en ‘reizen’ ook met deze mensen mee, ongeacht bij welk loket zij zich op dat moment bevinden. Zij kunnen ook al hulp bieden vóórdat iemand in een uitkering belandt. In totaal heeft het kabinet 683 miljoen euro gereserveerd voor ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk.

Mensen die hun vaardigheden willen bijwerken om hun huidige werk te behouden of aan een nieuwe baan te beginnen, hebben passende bij- of omscholing nodig. Met bijna 200 miljoen euro financiert het kabinet ontwikkeladviezen en kosteloze scholing voor werkenden en werkzoekenden, betaalt het kabinet mee aan uitgebreidere trajecten die werkgevers organiseren voor mensen die starten in een nieuwe baan, en subsidieert het kabinet sectoren en sociale partners om maatwerktrajecten op te zetten. Dit geld is bedoeld als aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor scholing bij werkgevers, O&O-fondsen en gemeenten en is gericht op mensen die zelf de route op de arbeidsmarkt goed kunnen vinden.
 

Schulden

Het is de verwachting dat het aantal mensen met problematische schulden en een risico op armoede zal toenemen door de coronacrisis. Schulden kunnen een enorme belemmering zijn bij werken of bij het vinden van werk. Ook mensen met schulden kunnen rekenen op de hulp die zij nodig hebben. Het kabinet stelt bijna 150 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten en andere partijen om mensen met schulden en mensen in armoede te ondersteunen. Hiervan is 30 miljoen euro bestemd voor een waarborgfonds om schulden van mensen sneller te kunnen afwikkelen. De regionale mobiliteitsteams kunnen, waar nodig, ook een rol spelen bij de hulp aan mensen met schulden.
 

Onderwijs

Verder is in het sociaal pakket geld vrijgemaakt voor jeugdwerkloosheid. Veel jongeren verkeren in onzekerheid doordat de overgang van school naar werk door de coronacrisis lastiger is geworden. Ondanks de crisis kan een aanzienlijk deel van de jongeren naar verwachting zijn of haar eerste stappen op de arbeidsmarkt zelfstandig zetten. Met de reguliere dienstverlening van gemeenten en de aanvullende hulp van regionale mobiliteitsteams kan een ander deel van de jongeren verder worden geholpen. Maar er zijn ook jongeren die daarnaast specifieke aandacht nodig hebben. Dan gaat het om jongeren zonder startkwalificatie die van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs komen en om voortijdig schoolverlaters. Ook schoolverlaters uit het mbo met een opleidingsrichting met weinig arbeidsmarktkansen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond kennen een moeilijke start. Scholen en gemeenten krijgen 346 miljoen euro om hen te stimuleren langer door te leren of te begeleiden naar passend werk.
 
 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW, Overheid, financiën Overheid,