Tag archief 2021

door100% Salarisverwerking B.V.

Handboek loonheffingen 2021 nieuwe versie

De Belastingdienst heeft in het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘ een fout ontdekt in paragraaf 22.1.1, bedragen zijn verkeerd.
   
Het gaat om 5 van de 6 bedragen die u gericht vrijgesteld mag vergoeden voor binnenlandse dienstreizen.

 
tagiair – dienstbetrekking ,loonbelasting, belastingdienst, loonheffing, inhoudingsplichtig handboek loonheffingen 2021 maart, belastingdienst, belastingen, 2021, loonheffingen, wet en regelgeving Overheid, loonadministratie, salaris, loon,
 
De juiste bedragen zijn:

 • kleine uitgaven overdag: € 4,87
 • kleine uitgaven ’s avonds: € 9,74
 • een ontbijt: € 10,23
 • een lunch: € 9,82
 • een avondmaaltijd: € 24,65
 • logies: € 112,43

De bedragen zijn intussen aangepast in het handboek. U kunt de nieuwe versie van het ‘Handboek Loonheffingen 2021 downloaden.
PDF download 
Handboek Loonheffingen 2021 nieuwe versie downloaden

 
 

Gerelateerd

‘Handboek Loonheffingen 2021’ gepubliceerd
 
 
Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Fout in het ‘Handboek Loonheffingen 2021’

De Belastingdienst heeft in het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘ een fout ontdekt in paragraaf 22.1.1, bedragen zijn verkeerd.
   
Het gaat om 5 van de 6 bedragen die u gericht vrijgesteld mag vergoeden voor binnenlandse dienstreizen.

 
handboek loonheffingen 2021 maart, belastingdienst, belastingen, 2021, loonheffingen, wet en regelgeving Overheid, ,
 
De juiste bedragen zijn:

 • kleine uitgaven overdag: € 4,87
 • kleine uitgaven ’s avonds: € 9,74
 • een ontbijt: € 10,23
 • een lunch: € 9,82
 • een avondmaaltijd: € 24,65
 • logies: € 112,43

Morgen publiceert de Belastingdienst een nieuwe versie van het handboek, waarin deze bedragen zijn aangepast.

 
 

Gerelateerd

‘Handboek Loonheffingen 2021’ gepubliceerd
 
 
Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

‘Handboek Loonheffingen 2021’ gepubliceerd

Het ‘Handboek Loonheffingen 2021 ‘ Uitgave maart 2021 is beschikbaar.
            

In het handboek vindt u alle informatie over de loonheffingen voor 2021.

U kunt het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘ downloaden. Het handboek is alleen als pdf beschikbaar.

PDF download  
Handboek Loonheffingen 2021 maart
 

INHOUD

Stappenplan

Nagaan of er een dienstbetrekking is
Wat is een dienstbetrekking?
Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde

Stap 2 Gegevens werknemer administreren
Aanmelden als werkgever
Identiteit van uw werknemer vaststellen
Gegevens voor de loonheffingen krijgen
Eerstedagsmelding doen
Fusie of overname en dergelijke
Anoniementarief

Stap 3 Loonadministratie aanleggen
Informatie die u nodig hebt voor de loonadministratie
Algemene administratieve verplichtingen
Bijzondere administratieve verplichtingen
Inkomstenverhouding
Bewaarplaats, bewaartermijn en controle
Samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Stap 4 Bepalen wat tot het loon hoort
Uniform loonbegrip voor de loonheffingen
Loon
Loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking
Loon in geld
Loon in natura
Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikking stellingen
Uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen
Aanspraken, en uitkeringen op grond van aanspraken
Negatief loon
Verzekeringsuitkeringen die belast zijn voor de loonheffingen
Aandelenopties
Geen loon of geen belast loon
Schema loon
Doorbetaaldloonregeling (afstaan van loon)
Cafetariaregeling
Vergoeden studiekosten kind van werknemer

Stap 5 Loontijdvakkensystematiek
Loontijdvakkensystematiek in de VCR-notitie 2020

Stap 6 Voortschrijdend cumulatief rekenen
De hoofdlijn van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)
Enkele uitgangspunten van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)
Beschrijving van voortschrijdend cumulatief rekenen in de VCR-notitie 2020

Stap 7 Premies werknemers verzekeringen berekenen
Werknemersverzekeringen en premies
Premie AWf
Ufo-premie
Basispremie Aof
Gedifferentieerde premie Whk
Premies werknemers verzekeringen berekenen
Eigenrisicodragerschap werknemers verzekeringen

Stap 8 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen
Nominale premie Zvw
Werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw

Stap 9 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen
Grondslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen bepalen
Wanneer loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden
Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen: rekenvoorschriften en tabellen
Van nettoloon naar brutoloon: bruteren
Eindheffing
Regels voor het bij elkaar optellen van lonen

Stap 10 Eindheffing werkkostenregeling berekenen
Hoe werkt de werkkostenregeling?
Hoe werkt de vrije ruimte?

Stap 11 Bedragen in de loonstaat boeken
Rubrieken loonstaat
Kolommen loonstaat

Stap 12 Loonstrook aan werknemers geven

Stap 13 Loonheffingen aangeven en betalen
Aangiftetijdvak
Aangifte doen
Controle van de aangifte na verzenden
Betalen
Boetes
Aansprakelijkheid
Aangifte pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen

Stap 14 Aangiften corrigeren
Welke gegevens moet u corrigeren en wanneer?
Manieren van corrigeren
Correcties over 2021
Correcties over 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020
Belastingrente en boetes bij corrigeren
Schema correcties over 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016

Stap 15 Jaaropgaaf aan werknemers geven
Aantal jaaropgaven
Jaaropgaaf vormvrij
Verplichte gegevens op de jaaropgaaf 2021

Stap 16 Informatieplicht
Boekenonderzoek
Bedrijfsbezoek
Waarneming ter plaats
Meewerken aan controle
Informatieverzoeken

Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking
U bent niet meer inhoudingsplichtig
Dienstbetrekking van een werknemer eindigt

Deel 2 Thema’s

Bijzondere arbeidsrelaties
Aandeelhouders (en eventuele partners) met een aanmerkelijk belang
Aannemers van werk en hun hulpen
Agenten en subagenten
Artiesten
Au pairs
Beroepssporters
Bestuurders
Commissarissen
Gelijkgestelden
Leerlingen en stagiairs
Meewerkende kinderen
Oproepkrachten
Personeel of dienstverlening aan huis
Pseudowerknemers (opting-in)
Sekswerkers die werken voor een exploitant
Studenten en scholieren
Thuiswerkers en hun hulpen
Topsporters met een A-status
Uitzendkrachten en payrollmedewerkers
Vrijwilligers
Werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt

Werken over de grens: loonbelasting
Algemene uitleg over belastingheffing bij grensoverschrijdende arbeid
Meest voorkomende gevallen van grensoverschrijdende arbeid
Bijzondere situaties
Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling
Werkkostenregeling in buitenlandsituaties
Vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor uw werknemers

Werken over de grens: sociale zekerheid
Algemene uitleg over sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid
Meest voorkomende gevallen van grensoverschrijdende arbeid
Bijzondere situaties

Aanspraken, vrijgestelde uitkeringen, ontslag uitkeringen en pensioenen
Aanspraken en uitkeringen op grond van aanspraken
Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen
Ontslaguitkeringen
Pensioen, prepensioen en vroegpensioen

Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen
Gerichte vrijstellingen
Nihilwaarderingen
Normbedragen

Vervoer en reiskosten
Reizen met een eigen auto, motor, (brom)fiets enzovoort
Reizen met openbaar vervoer
Reizen met een personenauto van de zaak
Reizen met een bestelauto van de zaak
Reizen met een ander vervoermiddel van de zaak
Reizen met een taxi, boot of vliegtuig
Fietsen
Carpoolregeling
Vervoer vanwege de werkgever
Parkeergelegenheid
Reiskosten voor periodiek gezinsbezoek
Tijdelijk ander vervoer door wegwerkzaamheden

Levensloopregeling
Sparen in de levensloopregeling
Bijdrage werkgever
Schriftelijk vastleggen
Opnemen uit levenslooptegoed
Overlijden van de werknemer
Levensloopverlofkorting
Levensloopregeling en pensioen
Deelname directeur-grootaandeelhouder aan levensloopregeling
Nog niet opgenomen levenslooptegoeden per 1 november 2021

Heffingskortingen
Loonheffingskorting

Eindheffingen
Eindheffing naheffingsaanslagen
Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen
Eindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard
Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers
Eindheffing goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen voor anderen dan uw werknemers
Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto’s
Pseudo-eindheffing RVU-regeling
Pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen
Eindheffing berekenen

Afdrachtverminderingen
Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
Afdrachtvermindering zeevaart
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Loonkostenvoordelen, lage‑inkomensvoordeel (LIV) en jeugd‑LIV
Loonkostenvoordelen
Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Jeugd-LIV
Verloonde uren

Gemoedsbezwaarden
Werknemer heeft een ontheffing voor 1 of meer verzekeringen
U hebt een ontheffing voor 1 of meer verzekeringen
Loonkostenvoordelen
Aangifte loonheffingen en jaaropgaaf

Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021
Tabel 1 Schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen
Tabel 2a Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd
Tabel 2b Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder
Tabel 2c Afbouw van de arbeidskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Tabel 2d Afbouw van de arbeidskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder
Tabel 2e Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Tabel 2f Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder
Tabel 3 Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters
Tabel 4 Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden
Tabel 5 Eindheffing voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Tabel 6a Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder
Tabel 6b Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Tabel 6c Eindheffing tabeltarief inhouding bijdrage Zvw
Tabel 7 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
Tabel 8 Minimumloon per 1 januari 2021
Tabel 9 Premies werknemers verzekeringen
Tabel 10 Sectorale premies voor de gedifferentieerde premie Whk 2021
Tabel 11 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon
Tabel 12 Overige bedragen voor 2021
Tabel 13 Normbedragen

Deel 3 Bijlagen

Voorbeelden RVU-drempelvrijstelling

Beoordeling gezagsverhouding

Relevante elementen bij beoordeling gezagsverhouding

 • Juridisch kader
 • Adressenlijst

Afkortingenlijst

Verklarende woordenlijst

Handboek Loonheffingen 2021

Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

60% van de aanvragen binnen 1 week uitbetaald

Tot nu toe deden ruim 66.000 ondernemers een aanvraag voor het eerste kwartaal van 2021 van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1 2021).
   
36.000 aanvragers ontvingen al een positief besluit, 60% daarvan kreeg binnen 1 week de betaling.

 

Meeste aanvragen TVL Q1 2021

In de top 3 van de aanvragers staan de horeca, de detailhandel en dienstverleners. De meeste aanvragen komen van horecabedrijven (18.000 aanvragen). Goede tweede zijn bedrijven uit de detailhandel (10.000 aanvragen), gevolgd door dienstverleners als kappers, schoonheidssalons en sauna’s (9.400 aanvragen).

 

Nu ook voor kleinere bedrijven

Bij de uitbreidingen van TVL Q1 2021 hoorde een verlaging van het minimumbedrag aan vaste lasten van € 3.000 naar € 1.500. Dat betekent dat kleinere bedrijven nu ook in aanmerking komen. 6.200 Ondernemers maakten hier al gebruik van en deden een aanvraag. Na de goedkeuring van de Europese Commissie voor de verlaging op zijn vroegst eind maart/begin april, zal RVO hun TVL-subsidie zo snel mogelijk uitbetalen.

 

Steun voor evenementensector: VLE

Omdat ondernemers in de evenementensector veelal niet in aanmerking zouden komen voor TVL Q1 2021, krijgen zij in het 1e en 2e kwartaal van 2021 steun via de Vaste Lasten Evenementensector (VLE). De regeling bedraagt 33,3% van de TVL die zij van juni tot en met september 2020 ontvingen. Hier hebben tot nu toe 122 bedrijven een beroep op gedaan. Aanvragen kan tot 18 maart 17.00 uur.

 

Aanvragen TVL Q1 2021

U kunt TVL Q1 2021 aanvragen tot en met 30 april 2021 17:00 uur via rvo.nl/tvl.

 

Vragen TVL Q1 2021?

Heeft u vragen? Stel deze via de livechat op rvo.nl/tvl, telefonisch via 088 042 25 00 of stuur een e-mail. Een team TVL klantmedewerkers staat op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur voor u klaar.
 
 

Gerelateerd

Meer tijd voor definitieve aanvraag loonsteun ondernemer
 
RVO, Rijksoverheid, belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen, kabinet

door100% Salarisverwerking B.V.

Opname levenslooptegoed 2021 in aangifte LH

Voor levenslooptegoed, dat de werknemer nog niet heeft opgenomen, is het fictieve genietingsmoment vervroegd van 31 december 2021 nu naar 1 november 2021.

Op die datum wordt de werknemer geacht het levenslooptegoed te genieten. De levensloopinstelling is inhoudingsplichtig. In deze handreiking leest u hoe u dit verwerkt in de aangifte loonheffingen en wat de gevolgen zijn voor de (ex-)werknemer.

De levensloopinstelling is inhoudingsplichtig voor de waarde van alle levenslooptegoeden, die op 1 november 2021 nog op de levenslooprekening staan. Zij belast op 1 november 2021 de waarde in het economische verkeer van de levensloopaanspraak als loon.

De waarde in het economisch verkeer is het tegoed vermeerderd met het renterecht tot en met 31 oktober 2021. De levensloopinstelling moet hierover loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing) inhouden en hiervoor aangifte loonheffingen doen.

Hieronder leest u meer over de gevolgen voor de:

 • werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • loonheffingskorting
 • toepassing tabellen
 • codes in de aangifte loonheffingen
 • (ex-)werknemer

Let op!
Als een werknemer het tegoed opneemt vóór 1 november 2021, dan verandert er niets. De (ex-) werkgever is dan inhoudingsplichtig voor de loonheffingen.
Als er geen werkgever meer is, dan is de levensloopinstelling inhoudingsplichtig.

 

Werknemersverzekeringen

De deelnemer aan de levensloopregeling is voor de werknemersverzekeringen geen werknemer van de levensloopinstelling.
Voor de aangifte loonheffingen door de levensloopinstelling betekent dit het volgende:

 • U vermeldt ‘N’ bij de indicaties verzekerd WAO/IVA/WGA, WW en ZW.
 • In de volgende rubrieken geeft u € 0 aan:
  1. – Loon SV
   – basispremie Aof
   – gedifferentieerde premie Whk
   – premie AWf (laag, hoog en herzien)
   – premie Ufo
   – aanwas in het cumulatieve premieloon voor AWf en Ufo

 

Bijdrage Zvw

Het levenslooptegoed is geen bijdrageloon Zvw. Over dit tegoed is geen bijdrage Zvw verschuldigd. In de aangifte vult u de rubrieken voor ingehouden bijdrage Zvw en werkgeversheffing Zvw met € 0.
Ook in kolom 12 (bijdrageloon Zvw) van de loonstaat vermeldt u € 0.
 

Code verzekeringssituatie Zvw

De levensloopinstelling moet de juiste code verzekeringssituatie Zvw opgeven. Dit geldt ook als er geen bijdrage Zvw verschuldigd is.

In de meeste situaties zal dit code ‘K’ (werkgeversheffing) zijn. Levensloopinstellingen mogen deze code ook voor alle deelnemers gebruiken. Ook als er een andere code van toepassing is.

De levensloopinstelling hoeft daar geen nader onderzoek naar te doen.
 

Loonheffingskorting

De levensloopinstelling past op het fictieve genietingsmoment op 1 november 2021 geen loonheffingskorting toe bij inhouding van de loonheffing op het levenslooptegoed. Dus ook geen levensloopverlofkorting.

Als de werknemer recht heeft op de heffingskortingen kan hij dit toepassen in de aangifte inkomstenbelasting 2021.
 

Tabellen

De levensloopuitkering wordt aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking als de werknemer op 1 januari 2021 jonger is dan 61 jaar. Voor de berekening van de loonheffing gebruikt u de witte tabel bijzondere beloningen.

Is de werknemer 61 jaar of ouder op 1 januari 2021? Dan is de levensloopuitkering loon uit vroegere dienstbetrekking. De groene tabel bijzondere beloningen is dan van toepassing.
 

Jaarloon voor tabel bijzondere beloningen

Voor de berekening van de juiste loonheffing over het levenslooptegoed, moet u het jaarloon voor de tabel bijzondere beloningen vaststellen. In paragraaf 9.3.6 Handboek Loonheffingen leest u meer over het vaststellen van het jaarloon. Hieronder leest u een aanvulling op deze informatie.

Heeft de levensloopinstelling in 2020 geen loonheffing ingehouden voor de deelnemer aan de levensloopregeling? Dan kunt u het jaarloon op 2 manieren vaststellen:

 • U berekent het jaarloon op basis van de waarde in het economisch verkeer van de levensloopaanspraak.
 • U stelt het jaarloon vast op basis van de waarde in het economisch verkeer vermeerderd met andere belaste uitkeringen die de levensloopinstelling in 2021 aan de deelnemer heeft uitbetaald.

 

Code soort inkomstenverhouding

Voor personen die op 1 januari 2021 jonger zijn dan 61 jaar, vermeldt u code 63 bij de code soort inkomstenverhouding/ inkomenscode. Code 63 geldt voor ‘overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking’.

Voor personen die 61 jaar en ouder zijn op 1 januari 2021, gebruikt u code 54. Dit is de code voor ‘opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is’.
 

Code aard arbeidsverhouding

U hoeft geen code aard arbeidsverhouding in te vullen.
 

Code loonbelastingtabel

De code loonbelastingtabel van de tabel bijzondere beloningen is:

 • Code 010 voor personen die op 1 januari 2021 jonger zijn dan 61 jaar.
 • Code 020 voor personen die op 1 januari 2021 61 jaar of ouder zijn.

 

Gevolgen voor de (ex-)werknemer

Voor een (ex-)werknemer kan de uitkering van het levenslooptegoed de volgende gevolgen hebben:

 • Het vrijgevallen levenslooptegoed telt mee voor het vermogen in box 3.
 • De vrijstelling van het levenslooptegoed in box 3 is niet langer van toepassing.
 • Het verzamelinkomen wordt hoger door het vrijvallen van het levenslooptegoed.
 • Dit kan gevolgen hebben voor de heffingskortingen en eventuele toeslagen.

 

Overgangsrecht

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 vervallen. Voor werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden met een waarde van minimaal € 3.000 geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht is aangepast.

Voor nog niet opgenomen levensloopaanspraken, wordt het fictieve genietingsmoment vervroegd van 31 december naar 1 november 2021. Dit om ervoor te zorgen dat de levensloopregelingen voor het einde van 2021 zijn afgewikkeld.

De inhoudingsplicht wordt verlegd naar de instelling, waar het levenslooptegoed is ondergebracht. In het oude overgangsrecht was de (ex-)werkgever inhoudingsplichtig.
 
 
Bron: ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,