Tag archief wet en regelgeving

door100% Salarisverwerking B.V.

Uitbetaalde bedragen aan derden vóór 1 februari doorgeven

De Belastingdienst wil de ‘uitbetaalde bedragen aan derden ‘ 2020 vóór 1 februari ontvangen.
          
U geeft dit door via het gegevensportaal op de internetsite van de Belastingdienst.

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen doorgeven als degene die de betaling krijgt aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Hij is niet bij u in dienstbetrekking.
  • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Voorbeelden van betalingen die u moet aangeven zijn:

  • betalingen aan freelancers voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes
  • betalingen aan sprekers en auteurs
  • betalingen aan deelnemers aan medische proeven

 

Let op!
Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeft u niet aan ons door te geven. Meer informatie over deze vrijwilligersvergoedingen vindt u bij: Vrijwilligersvergoedingen.

 

Wie levert de gegevens aan?

Meestal zijn het ondernemers die uitbetaalde bedragen aan derden moeten aanleveren. Maar ook particulieren moeten dat soms doen. Bijvoorbeeld als zij iemand betalen voor schoonmaakwerk, (tuin)onderhoud, verbouwingen of andere klusjes en daarvoor geen factuur krijgen.

 

Hoe levert u de gegevens aan?

Dat doet u via het gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden. Hoe dat werkt, leest u bij: Gegevensportaal uitbetaalde bedragen aan derden.

 

Wanneer levert u de gegevens aan?

Wanneer het u uitkomt, als u het maar doet vóór 1 februari na het jaar waarin u de bedragen hebt uitbetaald. Dat kan dus in delen door het jaar heen. U kunt ook alle gegevens in 1 keer aanleveren aan het einde van het jaar.

 

Wat doet de Belastingdienst met de aangeleverde gegevens?

De gegevens die u aanlevert, gebruiken wij voor de aangifte inkomstenbelasting van degene die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen. Wij kunnen zijn aangifte vooraf invullen met de gegevens en de aangifte beter beoordelen.

 

Inloggegevens

U hebt inloggegevens nodig om gebruik te maken van het ‘Gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden ’. Om deze gegevens te ontvangen, kunt u zich online aanmelden bij de Belastingdienst.

Meer informatie leest u op belastingdienst.nl.
 
 
2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

UWV Werkgeverscongressen Online 2021

De UWV Werkgeverscongressen Online vinden plaats op 9 en 10 februari 2021 .
             
Deelname aan de online congressen is gratis.

Het evenement is bedoeld voor HR-professionals en vertegenwoordigers van bedrijven met meer dan 50 werknemers.
 

Programma

Het programma bestaat uit verschillende sessies over wet- en regelgeving rond ontslag, ziekte en re-integratie. Ook is er aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor werkgevers. U kiest zelf de sessies die voor u interessant zijn.

De presentaties zijn live en u kunt vragen stellen aan de experts via de chat.
 

Inschrijven

U kunt zich vanaf nu inschrijven via de internetsite van UWV.

Meer informatie vindt u op uwv.nl.
 
 

Gerelateerd bericht

UWV Werkgeverscongressen Online 2020 geannuleerd

 
 
 

2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Verbinding ondanks afstand, directeur Belastingdienst MKB

“Het is juist in deze tijd van belang contact te houden met fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals, voor ons belangrijke stakeholders.”
    
Dat zegt Peter-Paul Aalbers, directeur Belastingdienst MKB, in een interview waarin hij terugkijkt op een bewogen jaar en vooruitblikt naar 2021.

 
Corona was niet het enige wat binnen de Belastingdienst de gemoederen bezighield. “We hebben ook een bewogen jaar gehad. De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties en de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag zijn 2 in het oog springende gebeurtenissen.”

De relatie met de fiscaal dienstverleners (fd’ers) en de salarisprofessionals (sp’ers) had volgens Peter-Paul niet te lijden onder de coronamaatregelen. “Het lijkt alsof de relatie alleen maar beter geworden is. We zien dat we in een bepaalde afhankelijkheid van elkaar zitten, waarbij we elkaar nodig hebben. Op Forum Salaris (FSA) en Forum Fiscaal Dienstverleners (FFD) zijn veel vragen gesteld over de fiscale coronamaatregelen. De redactie van beide fora kan vrij vlot een kwalitatief goed antwoord aanbieden. Daarmee kunnen fd’ers en sp’ers vooruit en hun klanten ondersteunen. Dat is een mooi samenspel.”
 

Werk verbindt

Dat mooie samenspel was ook te zien op de onlangs gehouden Intermediairdagen (IM-dagen) en de expertsessies. Deze waren beide voor het eerst volledig digitaal opgezet. Peter-Paul: “Bijna 11.000 intermediairs schreven zich in voor de IM-dagen. Daar mogen we als Belastingdienst trots op zijn en dan vooral op de informatie die we daar gedeeld hebben. Dat is wat ons verbindt en raakt. Werk verbindt. Ondanks corona ga je elkaar toch opzoeken, al is het digitaal.”

Tijdens een online evenement is het ingewikkeld om fysiek met elkaar in gesprek te zijn. We hebben vooral gekeken naar wat wél kan. Met de IM-dagen vestigen we ook aandacht op intensivering van de samenwerking met fd’ers en sp’ers. Dat doen we door informatie te delen en in gesprek te gaan. De eerste reacties zijn positief. Die online dagen zijn een prima alternatief om kennis van de nieuwe wet- en regelgeving te delen”, aldus Peter-Paul.
 

Coronamaatregelen

De door de Belastingdienst beantwoorde vragen over het eerste steunpakket werden veel gelezen. Peter-Paul: “We waren benieuwd hoe dit in de uitvoering zou uitpakken. De speciale coronapagina op FSA heeft inmiddels een groot bereik, dus hebben we voldaan aan een behoefte.”
 

Mijlpalen

FSA wordt steeds populairder als online ontmoetingsplaats voor sp’ers. Peter-Paul: “Al bijna 13.000 sp’ers zijn aangesloten bij FSA, dat steeds belangrijker wordt als informatiekanaal met unieke content speciaal voor de sp’er. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden.” In 2021 bestaat FSA 5 jaar. “Deze mijlpaal hebben we alleen maar kunnen bereiken door van betekenis te zijn. Dit willen we verder verbeteren. We begrijpen steeds beter wat een sp’er nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. We beperken ons nu nog teveel tot het invullen van de aangifte loonheffingen. We zouden veel meer kunnen delen over salaris in de breedste zin van het woord. Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar aan het begin staan van alles wat we met elkaar gaan beleven.”
 

Kader waarin staat hoelang welk forum bestaat en het aantal leden

 
In 2020 is een start gemaakt met het Meerjarenplan FD. Het primaire doel is de samenwerking met intermediairs te versterken. Wat onomstotelijk voor de directeur Belastingdienst MKB vaststaat, is dat de sp’er een heel belangrijke rol vervult in de fiscale keten. “Dat betekent dat we moeten weten wat de sp’er van ons verwacht, maar ook wat wij van hem verwachten. Namelijk kwaliteit en dat hij juist en volledig aangifte doet. De intermediair heeft bijvoorbeeld terecht aangegeven dat de Belastingdienst eenvoudig en gebruikersvriendelijk bereikbaar moet zijn. Dit gaat vanzelfsprekend verder dan het opnemen van de telefoon. Het gaat ook over dat wij helder kunnen uitleggen waar hij met welke vragen moet zijn. Maar ook dat hij goed gebruikmaakt van de beschikbare kanalen, middelen en informatievindplaatsen. Dat gaan we samen verder verbeteren.”

“We willen ook laten zien – bijvoorbeeld op het forum – wat we met suggesties van de sp’ers hebben gedaan. Via de postbus van FSA (forum.sa@belastingdienst.nl) kunnen sp’ers aangeven als niet aan hun verwachtingen is voldaan. Dan gaan wij aan de slag om zaken daadwerkelijk aan te pakken.”
 

Op naar 2021

Peter-Paul: “Werk verbindt Belastingdienst en sp’ers. De sp’er heeft een belangrijke rol bij het ondersteunen van de werkgever bij de fiscale wet- en regelgeving. De Belastingdienst wil die rol graag ondersteunen.

In 2021 gaan we door om samen verder te bouwen aan de samenwerking. Een samenwerking die de prominente rol van u, sp’er en fd’er, in de fiscale processen zo effectief en efficiënt mogelijk weet te bedienen en benutten. Ik hoop dat we de door de omstandigheden gecreëerde digitale samenwerking kunnen voortzetten. Maar ook dat we ergens in 2021 dat fysieke moment samen mogen ervaren.

Mede namens directie Belastingdienst MKB en onze medewerkers, wens ik u een gelukkig en gezond 2021!”
 
 
een gezond en gelukkig 2021, de beste wensen 2021, op het nieuwe jaar 2021, nieuwjaar 2021,

door100% Salarisverwerking B.V.

Nieuwe versie Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 december 2020 versie 1.5 van het ‘Kennisdocument premiedifferentiatie WW’ gepubliceerd.
  
Het document vindt u op de rijksoverheid.nl.

In de nieuwe versie staan de volgende wijzigingen:

* Bij vraag 2.8 is verduidelijkt hoe u de uitzondering voor de BBL-leerling toepast.

De lage WW-premie geldt pas als de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle partijen en is opgenomen in de administratie van de werkgever. Ook is toegevoegd per wanneer de lage WW-premie ingaat. Daarnaast is verduidelijkt onder welke voorwaarden een formele werkgever, bijvoorbeeld een uitzendbureau, de uitzondering voor de BBL-leerling mag toepassen.

* Bij vraag 2.17 is toegevoegd dat de 30% herzieningssituatie ook voor het jaar 2021 wordt opgeschort.

U kunt versie 1.5 van het ‘Kennisdocument premiedifferentiatie WW ’ downloaden op rijksoverheid.nl.

 

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden.
 
In dit Kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.
PDF download 
Kennisdocument Premiedifferentiatie WW pdf
 
 

Gerelateerd

Premiedifferentiatie WW in een animatie uitgelegd
Kennisdocument premiedifferentiatie WW-Versie 1.4
Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2021 ontvangen?
Nieuwe versie Kennisdocument premiedifferentiatie WW
 
 
2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Herzien WW-premie bij einde dienstbetrekking binnen 2 maanden (update)

De belastingdienst.nl heeft de handreiking ‘Herzien WW-premie bij einde dienstbetrekking binnen 2 maanden ’ uitgebreid.
     
Er zijn 2 voorbeelden toegevoegd over situaties wanneer u de WW-premie niet hoeft te herzien.

In de volgende situaties hoeft u de WW-premie niet te herzien:

 

Voorbeeld 1

Een werknemer start op 27 oktober 2020 bij werkgever X. Op 15 november wordt de onderneming overgenomen door werkgever Y. De dienstbetrekking met de werknemer loopt door bij werkgever Y. De werknemer neemt ontslag op 31 december 2020. De dienstbetrekking eindigt na de periode van 2 maanden, dus u hoeft de lage WW-premie niet te herzien.

 

Voorbeeld 2

Een werknemer heeft een tijdelijk contract van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020. Hij krijgt een vast contract vanaf 1 januari 2021. De werknemer neemt ontslag op 4 februari 2021. Dit is na de periode van 2 maanden. U hoeft de lage WW-premie niet te herzien.

 
U leest meer in de handreiking ‘Herzien WW-premie bij einde dienstbetrekking binnen 2 maanden’.

 
 

Gerelateerd

Geen herziening naar hoge WW-premie in 2021
Handreiking geboorteverlof partner en WW-premie
Let op 1 april: voorkom toepassing hoge WW-premie
Lage WW-premie ook bij digitale arbeidsovereenkomst
Herzien WW-premie als dienstbetrekking binnen 2 maanden eindigt
Herzien lage WW-premie in de loonaangifte
 
 
regels 2020, overheid 2020,belastingdienst 2020, wet en regelgeving 2020, lonen 2020, salarissen 2020, personeelszaken 2020, premies 2020, kosten 2020, liv 2020, lkv 2020, wab 2020, belastingen 2020, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie,