Tag archief Handboek Loonheffingen

door100% Salarisverwerking B.V.

Van salarisverwerker of salarispakket veranderen!

Als je als werkgever overstapt naar een andere salarisprofessional betekent dit vaak een wisseling van salarispakket.
      
In deze handreiking leest u waar u op moet letten.

Het is belangrijk om een wisseling van salarispakket en een wisseling van salarisprofessional/fiscaal dienstverlener (hierna: pakketwissel) goed voor te bereiden. In het bijzonder is aandacht nodig voor:

 • de bewaarplicht
 • het kunnen corrigeren over oude jaren
 • het overnemen van het Nummer inkomstenvrehouding (NumIv), inclusief oorspronkelijke aanvangsdatum inkomstenverhouding
 • het continueren van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)

Het is de ervaring van de Belastingdienst dat na een pakketwissel rondom deze thema’s problemen kunnen ontstaan.
 

Bewaarplicht

De inhoudingsplichtige moet alle gegevens uit de administratie – die belangrijk zijn voor de belastingheffing – bewaren. Dit geldt dus ook voor de fysieke en digitale loonadministratie. Deze fiscale bewaarplicht geldt voor een periode van 7 jaar (zie paragraaf 3.5 van het Handboek Loonheffingen).

Voor sommige gegevens van de loonadministratie geldt een afwijkende bewaartermijn. De volgende gegevens moet inhoudingsplichtige tenminste 5 kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bewaren:

 • loonbelastingverklaringen of formulieren met gegevens voor de loonheffingen
 • kopieën van identiteitsbewijzen
 • kopieën van beschikkingen of verklaringen die u van uw werknemers hebt gekregen

Bij een eventuele belastingcontrole moeten gegevens binnen redelijke termijn toegankelijk en controleerbaar zijn.

Ook wanneer een inhoudingsplichtige (een deel van) de administratie door bijvoorbeeld een salarisprofessional laat verzorgen, vallen de gegevens onder de bewaarplicht.
 

Corrigeren oude jaren

De inhoudingsplichtige is verplicht te corrigeren als hij, de salarisprofessional of een inspecteur een fout ontdekt. Hiervoor geldt een termijn van 5 kalenderjaren na afloop van het belastingjaar waarop de loonaangifte betrekking heeft.

U moet aangiften kunnen corrigeren die met het vorige pakket zijn gedaan. Vaak kan dit niet met het nieuwe pakket. Maak zo nodig afspraken met de leverancier van het oude pakket, zodat u met het vorige pakket of met behulp van de pakketleverancier nog 5 jaar lang correctieberichten kunt verzenden (zie hoofdstuk 16 van het Handboek Loonheffingen).
 

Inkomstenverhouding

In de aangifte loonheffingen vermeldt u gegevens van werknemers en uitkeringsgerechtigden in zogenoemde inkomstenverhoudingen. In de meeste gevallen is de inkomstenverhouding gelijk aan de dienstbetrekking (zie paragraaf 3.4 van het Handboek Loonheffingen). Aan elke inkomstenverhouding moet u een nummer toekennen, het NumIv.

Hebt u voor een inkomstenverhouding in het oude pakket eenmaal een bepaald nummer gekozen? Gebruik dat nummer – ook na pakketwissel – in alle volgende aangiften voor die inkomstenverhouding. Een pakketwissel is geen reden om het nummer inkomstenverhouding te wijzigen. Zo voorkomt u dat in de polisadministratie bij UWV een andere dienstbetrekking lijkt te ontstaan.

Ook moet u de oorspronkelijke aanvangsdatum van de inkomstenverhouding overnemen. Een pakketwissel leidt dus niet tot een nieuwe ’Datum aanvang inkomstenverhouding’.

Vraag uw oude pakketleverancier hoe u de gegevens (‘NumIv’ en ‘Datum aanvang inkomstenverhouding’) kunt vinden in het oude pakket en hoe u die kunt kopiëren naar het nieuwe pakket.
 

Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)

Als u per 1 januari van salarispakket wisselt, ontstaan er geen problemen met VCR.

Als u in de loop van het jaar van pakket wisselt, kan dit leiden tot een probleem met de toepassing van VCR. De premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet berekent u namelijk volgens de VCR-systematiek. Daarbij hebt u de cumulatieven van de voorliggende loontijdvakken van hetzelfde kalenderjaar nodig: het cumulatief SV-loon, het eerder in aanmerking genomen cumulatief premie- en bijdrageloon en het cumulatief maximumpremie- en bijdrageloon.

Om de cumulatieven in het nieuwe pakket te krijgen, worden in de praktijk vaak de aangiften loonheffingen over voorliggende tijdvakken opnieuw ingediend met het nieuwe pakket. Dit is formeel niet toegestaan en leidt vaak tot ongewenste financiële effecten (naheffingen of teruggaven). Een pakketwissel per 1 januari voorkomt dit VCR-probleem.

Als u toch op een ander moment dan 1 januari van pakket wisselt, is het raadzaam vooraf contact op te nemen met de inspecteur van het Belastingkantoor van de werkgever. Deze kan dan maatregelen treffen om de eventuele ongewenste gevolgen te beperken.
 

Voorbeeld pakketwissel per 1 juni

Een werkgever stapt per 1 juni over naar een ander salarispakket. Met het vorige salarispakket zijn aangiften ingediend van januari tot en met mei. De salarisprofessional voert alle gegevens vanaf 1 januari opnieuw in. Het pakket verzendt vervolgens nieuwe aangiften over januari tot en met mei om de cumulatieven in het nieuwe pakket te krijgen.

Als u al eerder aangifte hebt gedaan, mag u na afloop van het tijdvak niet nogmaals een aangifte indienen. De Belastingdienst verwerkt de nieuwe aangiften als losse correcties. De bedragen van de correcties kunnen iets afwijken van de oorspronkelijke aangiften. De werkgever ontvangt dan 5 teruggaafbeschikkingen of naheffingsaanslagen van de Belastingdienst. Dit kan vragen oproepen bij de werkgever.

Als u eerst contact opneemt met de Belastingdienst, kan de Belastingdienst alle losse correcties in 1 keer behandelen. De werkgever ontvangt dan meestal nog maar 1 teruggaaf of naheffingsaanslag.
 

Wisseling van salarisprofessional

Het is van belang dat de inhoudingsplichtige en de oude en nieuwe salarisprofessional duidelijke afspraken maken over het moment van beëindiging en start van de dienstverlening. Hiermee voorkomen zij dat loonaangiften dubbel worden ingediend of onjuiste gegevens worden aangeleverd.
 
Dit is een gezamenlijk bericht van Redactie Forum Salaris en team OSWO van de Belastingdienst in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Salaris administrateurs (VNSa).
 

Meer informatie

Toelichting loonberekening VCR vanaf 2020
Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht
 
 
 

Gerelateerd

Uitbesteden van salarisverwerking
 
 
 

salarisverwerkers, salarisverwerking, salarisverwerker, loon, salaris, salarisadministratie, loonadministratie,

door100% Salarisverwerking B.V.

Handreiking aanmelden als werkgever update

In de update ‘Handreiking aanmelden als werkgever’ leest u hoe u zich bij de Belastingdienst aanmeldt als werkgever en welke gegevens u ontvangt.

 
Er is informatie toegevoegd over de volgende onderwerpen:

 • aanmelding buitenlandse werkgever
 • eigenrisicodrager worden voor WGA en/of ZW
 • meewerkende kinderen
 • artiesten of beroepssporters
 • personeel aan huis

 
Neemt u personeel in dienst, dan meldt u zich aan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Dit formulier stuurt u per post naar de Belastingdienst.
 

Aanmelden via Kamer van Koophandel

Neemt u bij de start van de onderneming direct personeel in dienst, dan kunt u zich bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) aanmelden als werkgever. De KVK zorgt voor de afhandeling richting de Belastingdienst.

 

Loonheffingennummer

Nadat de Belastingdienst het aanmeldformulier heeft ontvangen, krijgt u binnen 5 werkdagen een loonheffingennummer.

Meldt u zich aan vóór indiensttreding van een werknemer, dan krijgt u een loonheffingennummer binnen 5 werkdagen nadat de werknemer in dienst is gekomen.

 

Aangiftebrief loonheffingen

Na aanmelding ontvangt u binnen 3 weken de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’. In deze brief staan de volgende gegevens:

 • de tijdvakken waarover u aangifte moet doen
 • de uiterste aangifte- en betaaldatum per tijdvak
 • het betalingskenmerk per tijdvak

Deze gegevens hebt u nodig om op tijd aangifte loonheffingen in te dienen en te betalen.

Let op!

De Belastingdienst verstrekt de brief maar 1 keer, bewaar deze daarom in de administratie.

 

Gegevens werknemersverzekeringen

Als u voor de werknemers premies werknemerszekeringen moet betalen, dan ontvangt u binnen 4 weken brieven met informatie over:

 • de sectorindeling
 • het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

 

Eigenrisicodrager WGA en/of ZW

Als u een startende werkgever bent, kunt u eigenrisicodrager (ERD) worden voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en/of de Ziektewet (ZW). Dit kan vanaf het moment waarop u werkgever bent geworden.
 
WGA
U stuurt bij uw aanmelding als werkgever het aanvraagformulier voor het ERD WGA en de garantieverklaring mee.
 
ZW
U stuurt bij uw aanmelding als werkgever het aanvraagformulier voor het ERD ZW en de afspraken over de verzuimbegeleiding mee.
 
Ontvangst formulieren door Belastingdienst
Het aanvraagformulier voor ERD WGA en de garantieverklaring en/of het aanvraagformulier voor ERD ZW en de afspraken over verzuimbegeleiding moeten op tijd binnen zijn bij de Belastingdienst. Dit is uiterlijk op het moment waarop u een werknemer in dienst neemt voor wie u premies werknemersverzekeringen moet betalen. U hoeft nog geen loonheffingennummer te hebben om deze aanvraag te kunnen doen.

 

Op later moment verzekerde werknemers

Hebt u zich al aangemeld als werkgever, maar neemt u op een later moment werknemers in dienst waarvoor u premies werknemersverzekeringen moet betalen? Dan meldt u dit met het formulier ’Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen’. Dit formulier geldt ook voor buitenlandse werkgevers.

 

Overname onderneming

Start u een onderneming door overname van een onderneming met werknemers, dan meldt u zich aan als werkgever met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Een buitenlandse werkgever gebruikt het formulier ‘Aanmelding Onderneming buitenland’. Daarnaast verzendt u, samen met de overdragende werkgever, het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’.

U gebruikt dit formulier ook als de rechtsvorm van de onderneming verandert, of als u al werkgever bent en een andere onderneming met werknemers overneemt.
 

Gevolgen premie ZW en Whk

Als u een onderneming met werknemers overneemt, verandert de toerekening van eventuele ZW- en WGA-uitkeringslasten. Daarmee verandert misschien ook de gedifferentieerde premie Whk.

 

Meewerkende kinderen

Gaat een kind meewerken in de onderneming van zijn ouder(s)? En wilt u de vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen toepassen? Dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.

Als u deze regeling mag toepassen, krijgt u voor deze dienstbetrekking een apart loonheffingennummer.

 

Artiesten of beroepssporters

Moet u aangifte doen voor artiesten, beroepssporters of groepen, dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Aangifte doen voor artiesten of beroepssporters’.

Daarbij zijn 3 situaties mogelijk:

 • U hebt nog geen loonheffingennummer.
 • U hebt wel al een loonheffingennummer, maar u wilt voor artiesten of beroepssporters een afzonderlijk loonheffingennummer krijgen.
 • U hebt al een afzonderlijk loonheffingennummer voor artiesten en beroepssporters en moet aangifte doen voor een nieuw optreden.

Personeel aan huis

Bent u een particulier en moet u aangifte doen voor personeel aan huis? Dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van personeel aan huis’.

 

Formulieren

Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever
Aanmelding Onderneming buitenland
 
Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen
Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA
Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW
 
Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten
 
Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen
Melding Loonheffingen Aangifte doen voor artiesten of beroepssporters
Melding Loonheffingen Werkgever van personeel aan huis
 

Handboek Loonheffingen:

Paragraaf 2.1 ( aanmelding werkgever)
Paragraaf 7.7 ( eigenrisicodragerschap)
 
 

Gerelateerde handreiking

Handreiking Wet overgang van onderneming
Handboek loonheffingen 2021 nieuwe versie
Meewerkende kinderen in de loonaangifte
 
 
Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Dien correctiebericht Wtl uiterlijk 1 mei in

De Belastingdienst en de UWV

                     

Als de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020 niet juist is door onjuiste gegevens in uw aangiften, dan kunt u tot en met 1 mei 2021 correctieberichten insturen.

De correcties die u indient na 1 mei neemt UWV niet mee in de definitieve berekening van het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

De Belastingdienst verstuurt de definitieve berekening uiterlijk 31 juli 2021.

Kloppen de gegevens in de aangiften loonheffingen wel, maar de voorlopige berekening niet? Of hebt u geen voorlopige berekening gekregen, terwijl u deze wel verwachtte? Bel dan met UWV Telefoon Werkgevers: 0900 – 9295.

Meer informatie over Wtl vindt u in hoofdstuk 26 Handboek Loonheffingen en op uwv.nl/wtl.
 
 
 

Gerelateerd bericht

UWV verstuurt voorlopige berekeningen Wtl 2020
 
 
 
Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving,

door100% Salarisverwerking B.V.

Gegevensoverzicht loonheffingen 2016 – 2021

Moet u nog een aangifte of correctie loonheffingen indienen over 2021 of eerdere jaren ?
               
Dan gebruikt u de gegevens die gelden voor die jaren. De documenten met deze informatie heeft de redactie voor u in een overzicht gezet.

In het overzicht vindt u de gegevens van 2016 tot en met 2021. Aangiften over 2015 en eerder kunt u niet meer corrigeren.
 

2021

Handboek Loonheffingen
Nieuwsbrief Loonheffingen
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen
Codes aangiften loonheffingen
Tijdvakcodes, aangiften- en betaaldatums
Loonbelastingtabellen
Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie
 

2020

Handboek Loonheffingen
Nieuwsbrief Loonheffingen
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen
Codes aangiften loonheffingen
Tijdvakcodes, aangiften- en betaaldatums
Loonbelastingtabellen
Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie
 

2019

Handboek loonheffingen
Nieuwsbrief loonheffingen
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen
Codes voor de aangifte loonheffingen
Tijdvakcodes, aangifte- en betaaldatums
Loonbelastingtabellen
Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie
 

2018

Handboek loonheffingen
Nieuwsbrief loonheffingen
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen
Codes voor de aangifte loonheffingen
Tijdvakcodes, aangifte- en betaaldatums
Loonbelastingtabellen
Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie
 

2017

Handboek loonheffingen
Nieuwsbrief loonheffingen
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen
Codes aangifte loonheffingen
Tijdvakcodes, aangifte- en betaaldatums
Loonbelastingtabellen
Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie
 

2016

Handboek loonheffingen
Nieuwsbrief loonheffingen
Gegevensspecificaties loonheffingen
Codes aangifte loonheffingen
Tijdvakcodes, aangifte- en betaaldatums
Loonbelastingtabellen
Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

Handreiking aanmelden als werkgever

In deze handreiking leest u hoe u zich bij de Belastingdienst aanmeldt als werkgever en welke gegevens u vervolgens ontvangt.

     
Neemt u personeel in dienst, dan meldt u zich aan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Dit formulier stuurt u per post naar de Belastingdienst.
 

Aanmelden via Kamer van Koophandel

Neemt u bij de start van de onderneming direct personeel in dienst, dan kunt u zich bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) aanmelden als werkgever. De KVK zorgt voor de afhandeling richting de Belastingdienst.

 

Loonheffingennummer

Nadat de Belastingdienst het aanmeldformulier heeft ontvangen, krijgt u binnen 5 werkdagen een loonheffingennummer.

Meldt u zich aan vóór indiensttreding van een werknemer, dan krijgt u een loonheffingennummer binnen 5 werkdagen nadat de werknemer in dienst is gekomen.

 

Aangiftebrief loonheffingen

Na aanmelding ontvangt u binnen 3 weken de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’. In deze brief staan de volgende gegevens:

 • de tijdvakken waarover u aangifte moet doen
 • de uiterste aangifte- en betaaldatum per tijdvak
 • het betalingskenmerk per tijdvak

Deze gegevens hebt u nodig om op tijd aangifte loonheffingen in te dienen en te betalen.

Let op!

De Belastingdienst verstrekt de brief maar 1 keer, bewaar deze daarom in de administratie.

 

Gegevens werknemersverzekeringen

Als u voor de werknemers premies werknemerszekeringen moet betalen, dan ontvangt u binnen 4 weken brieven met informatie over:

 • de sectorindeling
 • het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

 

Op later moment verzekerde werknemers

Hebt u zich al aangemeld als werkgever, maar neemt u op een later moment werknemers in dienst waarvoor u premies werknemersverzekeringen moet betalen? Dan meldt u dit met het formulier ’Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen’.

 

Overname onderneming

Start u een onderneming door overname van een onderneming met werknemers, dan kunt u zich direct bij inschrijving bij de KVK aanmelden als werkgever.

Daarnaast verzendt u, samen met de overdragende werkgever, het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’.

U gebruikt dit formulier ook als de rechtsvorm van de onderneming verandert, of als u al werkgever bent en een andere onderneming met werknemers overneemt.
 

Gevolgen premie ZW en Whk

Als u een onderneming met werknemers overneemt, verandert de toerekening van eventuele ZW- en WGA-uitkeringslasten. Daarmee verandert misschien ook de gedifferentieerde premie Whk.

 

Formulieren

Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever
Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen
Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten

 

Meer informatie

Paragraaf 2.1 Handboek Loonheffingen
 
 

Gerelateerde handreiking

Handreiking Wet overgang van onderneming
Handboek loonheffingen 2021 nieuwe versie
 
 
Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Handboek loonheffingen 2021 nieuwe versie

De Belastingdienst heeft in het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘ een fout ontdekt in paragraaf 22.1.1, bedragen zijn verkeerd.
   
Het gaat om 5 van de 6 bedragen die u gericht vrijgesteld mag vergoeden voor binnenlandse dienstreizen.

 
tagiair – dienstbetrekking ,loonbelasting, belastingdienst, loonheffing, inhoudingsplichtig handboek loonheffingen 2021 maart, belastingdienst, belastingen, 2021, loonheffingen, wet en regelgeving Overheid, loonadministratie, salaris, loon,
 
De juiste bedragen zijn:

 • kleine uitgaven overdag: € 4,87
 • kleine uitgaven ’s avonds: € 9,74
 • een ontbijt: € 10,23
 • een lunch: € 9,82
 • een avondmaaltijd: € 24,65
 • logies: € 112,43

De bedragen zijn intussen aangepast in het handboek. U kunt de nieuwe versie van het ‘Handboek Loonheffingen 2021 downloaden.
PDF download 
Handboek Loonheffingen 2021 nieuwe versie downloaden

 
 

Gerelateerd

‘Handboek Loonheffingen 2021’ gepubliceerd
 
 
Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,