Aandachtspunten bij een WSW-werknemer

Waar moet u op letten als u een werknemer volgens de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in dienst hebt? Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen? In deze handreiking vindt u een overzicht.

Handreiking

De WSW is bedoeld voor werknemers die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder reguliere omstandigheden kunnen werken. Er kan sprake zijn van een werknemer als bedoeld in artikel 2 WSW. Deze werknemer staat in een dienstbetrekking tot de gemeente of een gemeenschappelijke regeling. Daarnaast kan de gemeente een subsidie verlenen aan een reguliere werkgever die een arbeidsovereenkomst heeft met een werknemer met een WSW-indicatie. Er is dan sprake van een werknemer als bedoeld in artikel 7 WSW.

In 2021 en eerder gebruikte u voor de WSW-werknemer code aard arbeidsverhouding 10. Deze code is per 2022 vervallen en vervangen door onderstaande codes.

Code 21 WSW beschut werk

Deze code geldt voor de werknemer die in beschut werk in een WSW-dienstbetrekking werkzaam is. Het gaat om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 WSW.

Code 22 WSW detachering bij reguliere werkgever

Deze code geldt voor de werknemer die in beschut werk werkzaam is en van daaruit gedetacheerd wordt bij een andere werkgever. Het gaat om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 WSW.

Code 23 WSW begeleid werk

Deze code geldt voor de werknemer die werkzaam is in een reguliere dienstbetrekking met begeleiding op de werkplek. Het gaat om een dienstbetrekking volgens artikel 7 WSW.

Code 24 Participatiewet beschut werk

Deze code geldt voor de werknemer die in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden werkzaam is. Het gaat hierbij om aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 10b Participatiewet.

Let op

Code 24 geldt alleen voor de Participatiewet en ziet dus niet op WSW-werknemers.

Aandachtspunten

Hieronder vindt u een overzicht met aandachtspunten voor de WSW-werknemer. In het overzicht is een onderscheid gemaakt tussen WSW-werknemers die werkzaam zijn op grond van een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 WSW (code aard arbeidsverhouding 21 of 22) en dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 7 WSW (code aard arbeidsverhouding 23).

 code aard arbeidsverhouding 21 of 22code aard arbeidsverhouding 23  
Premie AWfDe normale regels gelden. Het is afhankelijk van het soort contract of de hoge of lage AWf-premie van toepassing is.  De normale regels gelden. Het is afhankelijk van het soort contract of de hoge of lage AWf-premie van toepassing is.
Premie AofDe hoge Aof-premie is altijd van toepassing.  De hoge of lage Aof-premie die voor de werkgever geldt is van toepassing. De premie is afhankelijk van de grootte van de werkgever.
Rubrieken AofLoon geeft u op in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog’. De premie geeft u op in de rubriek ‘Premie Aof hoog’.

 
Loon geeft u op in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog’ of in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag’. Dit is afhankelijk van de grootte van de werkgever. De premie geeft u op in de rubriek ‘Premie Aof hoog’ of in de rubriek ‘Premie Aof laag’.  
Vervangende premie Whk*Voor werkgevers in de sectoren 64 en 66 geldt in plaats van de sectorale of beschikte gedifferentieerde premie Whk een vervangende premie.  De reguliere Whk-premie is van toepassing.
Verhalen premiecomponent WGADe werkwerkgever mag maximaal de helft van de WGA-component van de vervangende premie Whk verhalen op de werknemer.De werkgever mag maximaal de helft van de WGA-component van de premie Whk verhalen op de werknemer.
Eigenrisicodrager WGAVoor deze WSW-werknemers kan de werkgever geen eigenrisicodrager worden voor de WGA. Dit betekent dat u als ERD WGA voor deze WSW-werknemers wel de WGA-component van de vervangende premie Whk verschuldigd bent.  Geen bijzonderheden.
Eigenrisicodrager ZWGeen bijzonderheden. Voor deze WSW-werknemers kan de werkgever eigenrisicodrager worden voor de ZW.Geen bijzonderheden.

* De vervangende premie Whk is het totaal van de gemiddelde percentages voor de premiecomponenten Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW). Voor 2024 is dit premiepercentage 1,22%.

Loonkostenvoordelen

Voor een WSW-werknemer kan er recht bestaan op loonkostenvoordeel (LKV). In paragraaf 27.1.1 Handboek Loonheffingen 2024 leest u welke voorwaarden voor de verschillende loonkostenvoordelen gelden. Er zijn 4 loonkostenvoordelen:

  1. het LKV oudere werknemer
  2. het LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  3. het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  4. het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Ook voor de loonkostenvoordelen geldt dat de vorm van de arbeid bepalend is voor het recht op de loonkostenvoordelen.

Code 21 of 22
U hebt geen recht op de loonkostenvoordelen.

Code 23
U kunt voor de werknemer wél recht hebben op de loonkostenvoordelen, als u en de werknemer aan alle voorwaarden voldoen.

Relevante informatie

Handboek Loonheffingen 2024

  • Paragraaf 7.2 (premie AWf)
  • Pararaaf 7.5 (premie Aof)
  • Paragraaf 7.6.5 (gedifferentieerde premie Whk)
  • Paragraaf 7.8.1 (eigenrisicodrager WGA en ZW)
  • Paragraaf 27.1.1 (voorwaarden loonkostenvoordelen)
  • Paragraaf 29.13 (codes aard arbeidsverhouding)

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2024
Standpunt kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,