Standpunt over de concernregeling gepubliceerd

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de beoordeling van het 10%-criterium bij toepassing van de concernregeling.

Aanleiding

Als het loon uit vroegere dienstbetrekking meer dan 10% van de loonsom bedraagt, moet bij de berekening van de vrije ruimte de loonsom worden verminderd met het loon uit vroegere dienstbetrekking (artikel 31a, vijftiende lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964)). Dit wordt ook wel het 10%-criterium genoemd.

Vraag

Moet het 10%-criterium bij toepassing van de concernregeling van artikel 32 Wet LB 1964 worden beoordeeld op concern- of op inhoudingsplichtigenniveau?

Antwoord

De beoordeling van het 10%-criterium kan zowel plaatsvinden op concernniveau als op inhoudingsplichtigenniveau. De keuze welke methode wordt toegepast geldt voor alle deelnemende inhoudingsplichtigen aan de concernregeling in het betreffende kalenderjaar.

U leest het volledige standpunt op de internetsite van de Kennisgroepen KG:204:2024:12 Concernregeling.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,