Standpunt gepubliceerd over de 30%-regeling, overgangsregelingen, corrigeren

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling.

Meer specifiek over de gevolgen van correcties van het voor de overgangsregelingen relevante loontijdvak.

Aanleiding

Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gelden er wijzigingen ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964)) en per 1 januari 2025: de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht (artikel 2.6, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)).

Bij de genoemde wijzigingen behoren overgangsregelingen. Deze zijn opgenomen in artikel XIII van het Belastingplan 2023 (aftopping), artikel XXXVIIA (versobering) en artikel XIIA (afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht) van het Belastingplan 2024.

Ten aanzien van de overgangsregelingen met betrekking tot de aftopping en de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht is relevant dat in het laatste tijdvak van 2022 respectievelijk 2023 de 30%-regeling is toegepast. Voor de overgangsregeling bij de versobering is relevant dat de regeling uiterlijk in de laatste periode van 2023 is toegepast (zie nader KG:041:2024:11 30%-regeling, overgangsregelingen, vergoeding genoten).

In bepaalde situaties is het op grond van het Besluit correctie 30%-regeling (hierna: het Besluit) toegestaan de aangifte over een loontijdvak waarvan de aangiftetermijn is verstreken te corrigeren door middel van een correctiebericht.

Een werkgever heeft gedurende de aanvraagperiode voor de 30%-beschikking de werkelijke extraterritoriale kosten vergoed aan een werknemer. Hij corrigeert na ontvangst van de beschikking de aangifte loonheffingen over loontijdvakken waarvan de aangiftetermijn is verstreken en past voor de betreffende werknemer alsnog de 30%-regeling toe.

Vraag

Is na correctie de 30%-vergoeding in de relevante periode genoten in de zin van de overgangsregelingen?

U leest het volledige standpunt op de internetsite van de Kennisgroepen in KG:041:2024:13 30%-regeling, overgangsregelingen, corrigeren.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,