Kamerstukken december 2023

Bij de Belastingdienst Forum heeft men voor u een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Het gaat om publicaties van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Financiën (MvF).

Deze zijn gepubliceerd in de periode van 1 december 2023 tot en met 22 december 2023.

  • Minister Van Gennip deelt haar reactie op hoofdlijnen op de jaarrapportage arbeidsmigranten 2023. De jaarrapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan (SZW 1/12).
  • Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de bilaterale en multilaterale fiscale ontwikkelingen rondom grenswerkers (MvF 11/12).
  • Minister Van Gennip biedt de Tweede Kamer het jaarplan 2024 van de Nederlandse Arbeidsinspectie aan (SZW 11/12).
  • Minister Schouten stuurt een lijst met interne en externe schriftelijke adviezen die sinds 2010 zijn gegeven over invaren van pensioen (SZW 11/12).
  • Minister Van Gennip stuurt een Kamerbrief over de stand van zaken van de inwerkingtreding van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding. De minister schrijft in de brief onder andere dat de inwerkintreding van het Besluit IKV verschuift naar 1 januari 2027 (SZW 14/12).
  • Minister Van Gennip en minister Schouten informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de Werkagenda Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) (SZW 20/12).
  • Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over 2 arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) over internationale individuele waardeoverdracht van pensioen. Nederland is in beide zaken in het ongelijk gesteld (MvF 22/12).
100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,