Stamrechtuitkering in de aangifte loonheffingen

Voor het verwerken van een loonstamrechtuitkering gelden bepaalde regels. In deze handreiking leest u hoe u deze op een juiste manier verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Handreiking

Als een werknemer een ontslaguitkering ontvangt, is dit een belaste uitkering. Tot januari 2014 kon een (ex-)werknemer ervoor kiezen om een ontslaguitkering onbelast te gebruiken voor een loonstamrecht (aanspraak op periodieke uitkeringen).

De stamrechtvrijstelling is per 1 januari 2014 vervallen. Voor loonstamrechten die al op 31 december 2013 bestonden, geldt overgangsrecht. Voor deze stamrechten blijven de regels gelden zoals deze op 31 december 2013 waren. Deze stamrechten mogen ook vervroegd in 1 keer of in termijnen worden opgenomen. De werknemer hoeft dan geen revisierente te betalen.

Loonbelastingtabel

Een stamrechtuitkering is loon uit vroegere dienstbetrekking. Hiervoor gebruikt u de groene tabel. Bij een eenmalige uitkering gebruikt u de groene tabel voor bijzondere beloningen. Bij een uitkering in termijnen gebruikt u de groene tijdvaktabel.

Zorgverzekeringswet

Op een stamrechtuitkering is de ingehouden bijdrage Zvw van toepassing. De heffing van de bijdrage Zvw vindt plaats met toepassing van de loontijdvakkensystematiek. Dit betekent dat de inhouding alleen kan plaatsvinden als sprake is van een of meerdere loontijdvakken in het jaar van uitbetaling. Als een werknemer in een kalenderjaar uitsluitend loon geniet waarop de tabel bijzondere beloning van toepassing is, dan wordt dit niet gezien als tijdvakloon en ontstaat er geen loontijdvak.

Is dus sprake van een eenmalige stamrechtuitkering, dan hoeft u geen bijdrage Zvw in te houden. Ontvangt de werknemer in hetzelfde kalenderjaar ook tijdvakloon, dan berekent u de bijdrage Zvw met gebruik van het voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr). In de brochure Toelichting loonberekening VCR leest u hier meer over.

In de aangifte vermeldt u code zorgverzekeringswet M (wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage). U vult deze code ook in als sprake is van een eenmalige uitkering en de Zvw niet berekend hoeft te worden.

Let op

Voor (ex-)werknemers in internationale situaties kan een herleidingsregel van toepassing zijn. De code zorgverzekeringswet en de code loonbelastingtabel kunnen dan anders zijn. In de ‘Gegevenspecificaties aangifte loonheffingen’ leest u hier meer over.

Overige codes

  1. Code inkomstenverhouding/inkomenscode: 59 (lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst)
  2. Code aard arbeidsverhouding: geen
  3. In de rubriek Loon SV vermeldt u € 0.

Over de afkoopsom zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Wetsartikel

Artikel 39f Wet loonbelasting

Relevante informatie

Handboek Loonheffingen 2023

  • paragraaf 8.2.2
  • paragraaf 21.3
  • paragraaf 29.12

Toelichting loonberekening VCR
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen
Codes voor de aangifte loonheffingen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,