Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen

Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 km privé rijdt met de auto van de zaak, moet u de waarde van privégebruik bij het loon tellen.

In deze handreiking leest u hoe u dit in de aangifte loonheffingen verwerkt en welke codes u moet gebruiken als de bijtelling niet van toepassing is.

Per loontijdvak telt u bij het loon van de werknemer een tijdsevenredig deel van de bijtelling privégebruik auto. Dat bedrag boekt u in kolom 4 van de loonstaat. De eigen bijdrage voor privégebruik auto van de werknemer vermeldt u ook in kolom 4 van de loonstaat als negatief bedrag.

Rubrieken aangifte loonheffingen

Bij de werknemersgegevens in de aangifte loonheffingen vermeldt u het loon waarover u de loonheffingen hebt berekend. Daarnaast vult u de volgende gegevens in:

  • In de rubriek ‘Waarde privégebruik auto’ vermeldt u de waarde van het privégebruik auto vóór aftrek van de eigen bijdrage voor privégebruik auto van de werknemer.
  • In de rubriek ‘Werknemersbijdrage privégebruik auto’ vermeldt u de eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik auto.

Bedrag bijtelling

De bijtelling bij het loon vanwege privégebruik auto, is het verschil tussen de bedragen van de waarde privégebruik auto en de werknemersbijdrage privégebruik auto. De werknemersbijdrage mag u alleen in de aangifte invullen als u de rubriek ‘Waarde privégebruik auto’ hebt gevuld.

De bijtelling voor het privégebruik auto mag per kalenderjaar niet negatief zijn. De eigen bijdrage van de werknemer mag in een aangiftetijdvak hoger zijn dan de waarde privégebruik auto. Maar dit mag per kalenderjaar niet hoger zijn dan de waarde privégebruik auto. Dus in een individuele aangifte mag het saldo negatief zijn, maar cumulatief per jaar niet. 

Code reden geen bijtelling auto

Het kan zijn dat de werkgever een auto aan de werknemer ter beschikking heeft gesteld, maar geen privégebruik auto bij zijn loon telt. In dat geval moet u in de aangifte loonheffingen één van de volgende codes vermelden:

code 1: Afspraak via werkgever met de Belastingdienst

Deze code gebruikt u als u met de Belastingdienst een collectieve afspraak hebt gemaakt. U gebruikt deze code ook als u privégebruik van een bestelauto hebt verboden.

code 2: Werknemer heeft een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst

Deze geldt als de werknemer een kopie van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij u heeft ingeleverd.

code 3: Ander bewijs personen- en bestelauto

Deze code gebruikt u als code 1 en 2 niet van toepassing zijn. Deze code gebruikt u ook voor een bestelauto die uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen of die de werknemer buiten werktijd niet kan gebruiken.

code 5: Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

Deze geldt als u voor de werknemer eindheffing toepast, omdat hij en andere werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken.

code 7: ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’

Deze code is van toepassing als u namens de werknemer deze verklaring hebt ingediend bij de Belastingdienst.

Meer informatie

Paragraaf 23.3.23

Gerelateerd

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL