Vakantiegeld – vakantiebijslag

Elke werknemer met een arbeidsovereenkomst heeft in Nederland recht op vakantietoeslag. Hoeveel wordt het personeel betaald en wanneer precies? Hier onder leest je meer over vakantiegeld en het uitbetalen.

De officiële naam voor vakantiegeld is vakantiebijslag. Naast vakantiegeld hoor je ook soms de naam vakantietoeslag. Een werknemer bouwt het hele jaar vakantiegeld op en krijgt het uitbetaald over een heel jaar, bijvoorbeeld over de periode tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar. Hoe het zit met vakantie-uren is een van de meest gestelde ondernemersvragen over vakantie. De regels rondom de vakantiebijslag staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM).

Hoeveel vakantiegeld uitbetalen?

De hoogte van het vakantiegeld is minimaal 8% van het brutoloon. Onder het brutoloon vallen ook dingen als:

  • Provisies (beloning voor verleende diensten)
  • Prestatietoeslagen
  • Gevarengeld
  • Tegemoetkomingen in de hypotheek
  • Loon over reisuren
  • Onregelmatigheidstoeslagen
  • Overwerktoeslag
  • Andere toeslagen

Daar moet je dus ook vakantiegeld over berekenen. Verdiensten als uitkeringen bij bijzondere gelegenheden zoals een jubileumuitkering, dertiende maand, winstuitkeringen en onkostenvergoedingen vallen niet onder het brutoloon. Hier hoef je dus geen vakantiegeld over te betalen.

Let op

In de cao kan opgenomen zijn dat je medewerker geen vakantiegeld krijgt. In dat geval moet hij wel minstens 108% van het minimumloon krijgen.

Vakantietoeslag overuren

Let op

Bij overwerk en meeruren. Als een werknemer meer uren maakt dan in zijn contract is opgenomen, wordt ook over die uren vakantiegeld opgebouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand een nul-urencontract heeft, maar het geldt net zo goed voor fulltime personeel dat overwerkt. 

Cao kan afwijken

In cao’s is soms afgesproken dat het vakantiegeld meer dan 8% is. Of juist minder: als werknemers meer dan drie keer het minimumloon verdienen, kunnen er in het arbeidscontract afspraken worden gemaakt over minder vakantiegeld. De werknemer krijgt wel ten minste 8% van drie keer het minimumloon.

Ziekte en verlof

Als een werknemer ziek is geweest en daarom maar 70% loon kreeg via een uitkering, wordt ook over dit bedrag vakantiebijslag berekend. Dit geldt ook als het loon verlaagd was door verlof.

Wanneer betaal ik vakantiegeld uit?

De meeste bedrijven betalen het geld jaarlijks in mei uit. Maar uiterlijk in juni moet je ervoor zorgen dat je vakantiegeld betaalt aan je werknemers. Nemen ze eerder in het jaar vakantiedagen op, dan kun je overeenkomen om het op dat moment opgebouwde vakantiegeld (dus vanaf 1 juni) over te maken. Je kunt het vakantiegeld ook op een ander moment uitkeren, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Het moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald.

Je kunt er ook voor kiezen het vakantiegeld in termijnen uit te betalen (bijvoorbeeld elke maand bij het salaris).

Let op

Dit zal dan wel geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Ook zal je het apart op de loonstrook moeten zetten. Betaal je het vakantiegeld te laat, dan kan je werknemer een verhoging eisen van maximaal 50%.

Uitdiensttreding en ontslag

Nog iets waar je op moet letten: als je werknemer uit dienst treedt, moet je hem het opgebouwde vakantiegeld meteen uitbetalen. Het is dus raadzaam om bij elke salarisuitbetaling 8% opzij te zetten.

Belasting vakantiegeld 2022

Je kunt vakantiegeld zien als loon. Daarom moet je hier ook loonheffing over betalen. Vakantiegeld wordt zwaarder belast dan het reguliere loon. Je werknemers moeten rekening houden met de actuele belastingschijven. 

Belastingschijven 2022

BelastingschijfBelastingtarief
1: inkomen t/m € 69.39937,07%
2: inkomen vanaf € 69.39949,50%

Bovenop het belastingpercentage dat een werknemer betaalt, wordt een verrekeningspercentage toegepast in verband met de loonheffingskorting. Met dat percentage wordt de berekende belasting over vakantiegeld gecorrigeerd.

Tot € 8.7250%
€ 8.836 tot € 11.179-4,54%
€ 11.179 tot € 20.701-28,46%
€ 20.701 tot € 21.318-2,61%
€ 21.318 tot € 36.4103,37%
€ 36.410 tot € 69.39911,84%
€ 69.399 tot € 118.0955,86%
Vanaf € 118.0950%

Vakantiegeld uitzendkracht

Ook tijdelijke krachten, die je bijvoorbeeld ingehuurd hebt via een uitzendbureau, hebben recht op vakantiegeld. Ze bouwen daarnaast ook vakantiedagen op. Gebruiken ze die dagen niet, dan hebben ze recht op uitbetaling van 16 ⅔  vakantie-uren per volledig gewerkte maand. Verder krijgen ze 8,33% uitbetaald over hun brutoloon.

Vakantiegeld en corona

Vakantiegeld blijft nog steeds een verplicht onderdeel in de uitbetaling van loon, ook met de corona tijd. Als je gebruik hebt gemaakt van de NOW-regeling, dan is daar een tegemoetkoming in opgenomen voor de opbouw van vakantiegeld. In die tegemoetkoming zijn ook de kosten opgenomen voor werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen.

Meer informatie de website van het UWV.

In sommige gevallen zou je het vakantiegeld in juni kunnen uitbetalen, een maand later. Dat is afhankelijk van de arbeidsovereenkomsten of de cao. In de cao voor de detailhandel is bijvoorbeeld bepaald dat het vakantiegeld ook een maand later, in juni, kan worden uitgekeerd. Een andere optie is een betalingsregeling met het personeel waarin je voorstelt het vakantiegeld in termijnen te betalen. Hier moeten je medewerkers wel schriftelijk mee akkoord gaan.

Gerelateerd

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,