Contractloon en loonheffingen

Het contractloon vermeldt u in de rubriek ‘Contractloon ’ in de aangifte loonheffingen. Maar wanneer is sprake van contractloon en welke onderdelen van het loon moet u meerekenen? In deze handreiking vindt u meer informatie en een aantal voorbeelden.

Contractloon voor de rubriek ‘Contractloon ’ is het vast overeengekomen brutoloon zoals dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Of het loon dat voortvloeit uit een publiekrechtelijke aanstelling of fictieve dienstbetrekking. Het vast overeengekomen brutoloon is vaak een onderdeel van het arbeidscontract. Het loon volgt dan uit de salarisschaal of functiegroep van de werknemer, de toegekende periodiek en de deeltijdfactor. 

In de rubriek ‘Contractloon ’ vermeldt u alleen loon in geld, dus geen loon in natura zoals de bijtelling voor de auto van de zaak. 

U vult de rubriek in voor alle arbeidsverhoudingen. Dus voor een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, maar ook voor een publiekrechtelijke aanstelling en een fictieve dienstbetrekking. 

Deeltijd

In geval van deeltijdwerk geeft u het deeltijdloon op waarin de deeltijdfactor is verwerkt. 

Voorbeeld

Het contractloon bij een voltijdsaanstelling is € 2.000. De deeltijdfactor is 0,5. Het contractloon dat u moet aangeven is € 2000 x 0,5 = € 1.000. 

Loontijdvak contractloon

U geeft het loon aan volgens het aangiftetijdvak dat u gebruikt. Is het loontijdvak dat is afgesproken voor het contractloon niet gelijk aan het aangiftetijdvak? Reken het contractloon dan om naar het aangiftetijdvak. 

Daarvoor gebruikt u de volgende omrekenfactoren: een jaar is 260 dagen, 52 weken, 13 perioden van 4 weken of 12 maanden. 

Voorbeeld 1

Het contractloon is overeengekomen voor € 600 per week. Het aangiftetijdvak is de maand. U berekent het contractloon per maand als volgt: weekloon x 52/12. Het aan te geven contractloon per aangifte van een maand bedraagt dan € 600 x 52/12 = € 2.600. 

Voorbeeld 2

Het loon is overeengekomen als een vast uurloon van € 25. Daarnaast is overeengekomen dat de werknemer 32 uur per week werkt. Bij een aangiftetijdvak van vierweken berekent u het contractloon voor vierweken als volgt: € 25 x 32 uur x 4 weken = € 3.200. Bij een aangiftetijdvak van een maand is de rekensom: € 25 x 32 uur x 52 weken/12 maanden = € 3.466,67. 

Peildatum

Het contractloon kan veranderen in de loop van een aangiftetijdvak. Daarom gaat u uit van de situatie op de laatste dag van het aangiftetijdvak. Dit geldt niet als de inkomstenverhouding eerder is beëindigd. In dat geval vult u het bedrag in dat van toepassing is op de laatste dag van de inkomstenverhouding. 

Looncomponenten vast contractloon

De volgende looncomponenten rekent u tot het vaste contractloon:

 • vakantiebijslag, die deel uitmaakt van een vast all-in loon
 • vaste, contractueel overeengekomen bruto toeslagen die u met het periodieke loon uitbetaalt, zoals vakantiebijslag, diplomatoeslag en afkoop van bovenwettelijke verlofrechten
 • loon dat is ingezet voor uitruil met fiscaal onbelaste vergoedingen via een cafetariasysteem
 • stortingen van het vaste loon in een tijdspaarfonds
 • stortingen van het vaste loon in een benefit budget 

Geen looncomponenten vast contractloon

De volgende looncomponenten rekent u niet tot het vaste contractloon:

 • vakantiebijslag, geld en bonussen, voor zover deze niet zijn omgezet in vaste bedragen per loonperiode
 • loon in natura, inclusief de belaste waarde vakantiebonnen
 • netto onkostenvergoedingen, zoals voor reiskosten of thuiswerken 

Uitzondering voor nettoloonafspraken

Als sprake is van een contract met een vast nettoloon, dan levert u dit nettoloon aan.

Bijzondere situaties

Bent u geen vast contractloon per periode overeengekomen, dan vult u de rubriek ‘Contractloon’ in met 0 (nul). 

Dit geldt in de volgende situaties:

 • uitzendkrachten
 • oproepkrachten zonder loonbetalingsgarantie
 • provisie of stukloon
 • andere vormen van flexibel overeengekomen arbeidsduur en/of betaling. 

U vult ook 0 (nul) in als de contracturen in de administratie ontbreken en verloning uitsluitend plaatsvindt op basis van de gewerkte uren uit het werkrooster en het bijhorende uurloon.

Voorbeeld

In de arbeidsovereenkomst is een vast uurloon overeengekomen. De uren worden elke week door inroostering bepaald en kunnen per week (en daarmee ook per maand) wisselen. U vult in dit geval de rubriek met 0 (nul). 

Meer informatie

Paragraaf 30.10 Handboek Loonheffingen
Pagina 153 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,