Als een dga maandelijks loon geniet, moet u dit loon maandelijks verwerken in de aangifte loonheffingen. Het is niet toegestaan om het volledige loon te verwerken in de aangifte van december.

Als een dga maandelijks loon geniet, moet u dit loon maandelijks verwerken in de aangifte loonheffingen. Het is niet toegestaan om het volledige loon te verwerken in de aangifte van december.

Handreiking

Bij bv’s waar alleen een dga in dienst is, komt het voor dat de Belastingdienst 11 keer een nulaangifte ontvangt.

Vervolgens wordt het loon van het gehele jaar aangegeven in de aangifte van december. Dit is alleen correct als de dga zijn volledige loon in tijdvak december heeft genoten of als sprake is van fictief loon.

Genietingsmoment

U moet het loon en de loonheffingen verwerken in de aangifte over het tijdvak waarin het genietingsmoment valt. Dit is het moment waarop:

  • de werkgever het loon betaalt, verrekent of ter beschikking stelt
  • het loon rentedragend wordt
  • het loon vorderbaar en inbaar wordt

De werkgever houdt loonbelasting/premie volksverzekeringen in zodra 1 van deze 3 situaties zich voordoet.

Bijtelling privégebruik auto

Het bovenstaande geldt ook voor loon in natura. Als een bv aan zijn dga een auto ter beschikking stelt die privé wordt gebruikt, vindt een doorlopende genieting van voordeel plaats. De bijtelling moet u dus maandelijks verwerken in de aangifte loonheffingen.

Fictief loon

Het genietingsmoment van fictief loon van een dga is het einde van het kalenderjaar of het moment waarop de dienstbetrekking eindigt.

Gerelateerde handreikingen

Wat is het genietingsmoment van loon?

Dga: aangiften corrigeren in de toekomst

Loon dga verlagen met terugwerkende kracht mag niet

Informatie Handboek Loonheffingen

Hoofdstuk 7.2 Wanneer loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden

Hoofdstuk 11.2.2 Wanneer aangifte doen?

Hoofdstuk 16.1 Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang

Wetsartikelen

Artikel 13a Wet op de loonbelasting

Artikel 27 Wet op de loonbelasting

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,