Het tijdstip van genieten van het loon is belangrijk om te bepalen wanneer de werkgever loonheffingen moet inhouden. Meestal is dit het moment van uitbetalen, maar er zijn ook andere situaties mogelijk.

Handreiking

In de regel geniet een werknemer loon op het tijdstip dat de werkgever het loon uitbetaalt. Naast het tijdstip van uitbetalen kent de Belastingdienst de volgende genietingsmomenten:Het tijdstip waarop het loon

  • verrekend wordt
  • beschikbaar wordt gesteld
  • rentedragend wordt
  • vorderbaar én inbaar wordt

Tijdstip waarop u het loon verrekent

Een voorbeeld van verrekening van het loon is als de werkgever een vordering heeft op de werknemer. De werkgever kan deze vordering verrekenen met het loon. Wat verrekend mag worden, is civielrechtelijk bepaald. Het tijdstip van genieten is het tijdstip waarop de vordering wordt verrekend.

Tijdstip waarop u het loon beschikbaar stelt

Het genietingsmoment is het moment van beschikbaar stellen van het loon.

Voorbeelden:

  • De werkgever deelt de werknemer mee dat het loon beschikbaar is, maar kan het loon niet uitbetalen omdat hij bijvoorbeeld geen rekeningnummer van de werknemer heeft. Het moment van meedelen is het genietingstijdstip.
  • Het loon wordt op verzoek van de werknemer aan een derde uitbetaald. Het moment van uitbetaling aan de derde is het genietingstijdstip voor de werknemer.

Tijdstip waarop het loon rentedragend wordt

Loon is rentedragend als de werkgever het loon met instemming van de werknemer nog niet betaalt en als de werknemer hiervoor rente krijgt. Het gaat dan niet om de wettelijke rente die een werkgever moet betalen als hij het loon te laat betaalt. Het genietingstijdstip is het moment waarop het loon omgezet wordt in een rentedragende lening. De werkgever kan contractueel vastleggen wanneer het loon rentedragend wordt.

Tijdstip waarop het loon vorderbaar én inbaar wordt

Het loon is vorderbaar wanneer de werknemer recht heeft op onmiddellijke betaling van het loon. Het loon is inbaar als aannemelijk is dat de werkgever onmiddellijk zal betalen op verzoek van de werknemer. Als de werkgever niet voldoende liquide middelen heeft, is het loon waarschijnlijk niet inbaar. Het loon is dan nog niet genoten. Pas als het loon vorderbaar én inbaar is, ontstaat een genietingsmoment.

Verwerken in de aangifte

U houdt loonheffing in zodra 1 van de deze situaties zich voordoet. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen gebruikt u de loonbelastingtabellen die gelden op het moment waarop u de loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt. U verwerkt het loon en de loonheffingen in de aangifte over het tijdvak waarin het genietingsmoment valt.

Let op

Deze genietingsmomenten gelden voor alle loonheffingen, dus ook voor de af te dragen premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet.

Meer informatie

Wanneer loonheffingen inhouden/aangeven:

Paragraaf 9.2 Handboek Loonheffingen

Toepassing loonbelastingtabellen Paragraaf 9.3 Handboek loonheffingen.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,