Een anonieme werknemer

Voor een anonieme werknemer moet u het anoniementarief toepassen. In deze handreiking leest u wanneer sprake is van een anonieme werknemer en hoe u dit moet verwerken in de aangifte loonheffingen.

Handreiking. Update 26 januari 2023

Als sprake is van een anonieme werknemer past u het anoniementarief toe. Dit houdt het volgende in:

 • Het tarief voor de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen is 52%.
 • U houdt geen rekening met de loonheffingskorting.
 • Voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen houdt u geen rekening met het maximumpremieloon.
 • Voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw houdt u geen rekening met het maximumbijdrageloon. 

Wanneer anoniementarief

Het anoniementarief past u toe in de volgende situaties:

 • De werknemer heeft u zijn naam, adres, woonplaats of burgerservicenummer (BSN) niet verstrekt vóór de 1e werkdag. Of op de 1e werkdag, als u op deze dag uw werknemer aanneemt.
 • U stelt de identiteit van de werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet niet vast.
 • U bewaart de gegevens niet of niet op de juiste manier bij uw loonadministratie. Dit is alleen van toepassing bij een werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet.
 • U weet dat u onjuiste gegevens van de werknemer hebt gekregen of u had dat kunnen weten.
 • De werknemer heeft geen geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning. 

Vertraging afgifte BSN

Kunt u aantonen dat u en uw werknemer geen invloed hebben op het ontbreken van het bsn, zoals bij een vertraagde behandeling door de gemeente? Dan hoeft u het anoniementarief niet toe te passen. Bij twijfel kunt u de Belastingdienst vragen om toestemming. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar uw belastingkantoor.

Loon uit vroegere dienstbetrekking

Betaalt u loon uit vroegere dienstbetrekking, dan past u het anoniementarief toe als:

 • De werknemer zijn naam, adres, woonplaats of BSN niet heeft verstrekt, voordat u de eerste betaling aan deze werknemer doet.
 • U weet dat u onjuiste gegevens van uw werknemer hebt gekregen of u had dat kunnen weten. 

Postadres

Als het woonadres niet bekend is, mag u een postadres gebruiken. Het anoniementarief blijft wel van toepassing. 

Personeelsnummer

Als u geen BSN hebt mag u geen fictief BSN gebruiken. U gebruikt dan een personeelsnummer. Dit nummer vermeldt u in de rubriek Personeelsnummer. U blijft wel het anoniementarief toepassen.

Het personeelsnummer mag u niet als BSN gebruiken. 

Tabelcode

Voor anonieme werknemers geldt Code loonbelastingtabel 940.

Eindheffing

Voor de eindheffing gebruikt u een aparte tabel. Deze vindt u onderaan in tabel 5, 6a en 6b in het Handboek Loonheffingen. 

Vanaf 2023: Anoniementarief corrigeren

Vanaf 2023 mag u, na ontvangt van de volledige/juiste gegevens, de eerdere inhouding van het anoniementarief herstellen. Dit kan alleen binnen hetzelfde kalenderjaar. U moet dan correcties voor de eerdere aangiften van dat jaar verzenden. 

Voorbeeld
Werknemer A komt op 1 maart in dienst. Hij verstrekt u geen bsn. U past daarom het anoniementarief van 52% toe. Zijn bruto maandloon is € 1.000. U hebt van maart tot en met juli telkens € 520 ingehouden.

Begin augustus geeft hij u alsnog zijn bsn. Vanaf de eerstvolgende loonbetaling past u de tijdvaktabel toe. De inhouding bij een maandloon van € 1.000 is (indicatief als voorbeeld) € 8. U mag correcties verzenden voor de tijdvakken maart tot en met juli. Dat doet u bij de aangifte over augustus. Die correcties houden in dat u voor die 5 aangiften € 520 – € 8 = € 512 kunt verrekenen met uw aangifte over augustus. Dit bedrag van (5 x € 512 =) € 2.560 verrekent u netto met uw werknemer.

Tot en met 2022: Niet corrigeren

Als geen sprake meer is van een anonieme werknemer, mag u tot en met 2022 eerdere aangiftetijdvakken waarin u het anoniementarief hebt toegepast, niet corrigeren. De anonieme werknemer kan via de aangifte inkomstenbelasting de te veel ingehouden loonheffing verrekenen of terugkrijgen. 

Loonbelasting/premies volksverzekeringen

De anonieme werknemer kan via de aangifte inkomstenbelasting de te veel ingehouden loonheffing verrekenen of terugkrijgen. 

Werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw

Vanaf het moment dat geen sprake meer is van een anonieme werknemer, houdt u weer rekening met het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. 

Als dit nog binnen het kalenderjaar is, worden de maxima voor de werknemersverzekeringen en Zvw toegepast op het totale loon van het kalenderjaar. Omdat u weer rekening houdt met deze maxima kan het zijn dat het bedrag van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen lager of negatief is. Dit komt doordat u de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen toepast. 

BSN bekend

Als het BSN bekend is, dan vermeldt u eenmalig in het eerstvolgende tijdvak zowel het BSN als het personeelsnummer in de aangifte. U mag dit niet corrigeren over eerdere tijdvakken. Er geldt een uitzondering voor de situatie als de BSN van een werknemer bekend wordt als hij niet meer in dienst is. In dat geval kunt u de gegevens alleen nog aanvullen via een tijdvakcorrectie. 

Correctie foutief BSN

Hebt u eerder een foutief BSN gebruikt en wilt u dit corrigeren? Dit kan uitsluitend door de aangifteregel met het foutieve BSN in te trekken en vervolgens een nieuwe aangifteregel met het juiste BSN in te sturen. 

Wel corrigeren

Als u door een fout in de administratie ten onrechte het anoniementarief hebt toegepast, mag u dit wel corrigeren. Bijvoorbeeld als de werknemer zijn BSN wel op tijd heeft aangeleverd, maar het nog niet in de administratie was verwerkt.

Ten onrechte anoniementarief toegepast

Als u door een fout in de administratie ten onrechte het anoniementarief hebt toegepast, mag u dit altijd corrigeren. Bijvoorbeeld als de werknemer zijn bsn wel op tijd heeft aangeleverd, maar het nog niet in de administratie was verwerkt.

Meer informatie

Paragraaf 2.6 Handboek Loonheffingen
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen
Toelichting loonberekening VCR

Wetsartikelen

Artikel 26b Wet loonbelasting
Artikel 19 Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel 42, lid 6 Zorgverzekeringswet
Artikel 43, lid 4 Zorgverzekeringswet

Gerelateerde artikelen

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,