Tag archief ouderschapsverlof

door100% Salarisverwerking B.V.

Zwanger en werk?

Dit zijn je rechten (meer dan je denkt) bij zwanger op het werk?

                         

arbeidsvoorwaarden, contract, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Veel mensen weten het niet, maar voor zwangere vrouwen gelden een hoop speciale regels op de werkvloer. Zo heb je recht op veel meer pauze en een plekje om te liggen.

Zwangere vrouwen hebben niet alleen recht op verlof als de baby er bijna is en na de bevalling. Tijdens de gehele zwangerschap hebben vrouwen extra rechten om er zeker van te zijn dat moeder en kind zo gezond mogelijk blijven.

Dat je zwangerschapsverlof krijgt voor en na de bevalling, dat weten de meeste mensen wel. Maar zwangere (en net bevallen) vrouwen hebben nog veel meer rechten. “Maar we merken dat veel vrouwen dat niet weten en dat veel werkgevers niet actief voorlichten”, zegt Jessica van Ruitenburg van vakbond FNV.

In de meeste gevallen is het volgens de bond trouwens geen onwil maar onwetendheid bij werkgevers. “Na een telefoontje wordt het meestal redelijk snel opgelost.”

kraamverlof/vaderschapsverlof in de wereld, vaderschapsverlof (kraamverlof) na de bevalling, werkgevers niet blij met kraamverlof, partnerschapsverlof, VNO-NCW en MKB-Nederland ,

Extra pauze, geen nachtdienst

Zo hebben zwangere vrouwen recht op extra pauzes tot maximaal een achtste van de werkdag. Met andere woorden: werk je acht uur op een dag? Dan krijg je een uur extra pauze (onbetaald) als je daar behoefte aan hebt.

Daarnaast heb je recht op regelmatige werktijden, je hoeft niet over te werken en je hoeft geen nachtdiensten te draaien. Je hebt hier trouwens tot zes maanden na je bevalling recht op.

Als je toch over moet werken (en je hebt daar zelf geen bezwaar tegen) mag je niet meer dan tien uur per dienst draaien, niet meer dan gemiddeld vijftig uur per week werken in een periode van een maand en over een tijdspanne van zestien weken mag je gemiddeld nooit meer dan 45 uur per week werken.

Recht op een bed of een bank

De extra rustmomenten waar je recht op hebt hoef je trouwens niet in de kantine of buiten te pakken. Zwangere vrouwen hebben namelijk ook recht op een rustige kamer met een bed of rustbank, voor de nodige ontspanning. Dit recht hebben vrouwen tot zes maanden na de bevalling.

Je hebt recht om tijdens werktijd te kolven.

Tot negen maanden na de bevalling moeten vrouwen de mogelijkheid krijgen om tijdens werktijd hun kind te voeden of te kolven zo vaak en zo lang als dat nodig is. Hoewel, er is een grens: daarmee mogen ze maximaal een kwart van hun werktijd bezig zijn. Die tijd wordt gewoon doorbetaald.

Ook als je tijdens je zwangerschap naar de dokter, verloskundige of gynaecoloog moet, is je werkgever verplicht op daar gewoon aan mee te werken. Als dit tijdens werktijd moet gebeuren, krijg je ook voor die uren salaris.

Bukken en tillen

Verder geldt: als je zwanger bent, moet je niet te gek doen. In de laatste drie maanden van de zwangerschap mogen vrouwen op de zaak maximaal een keer per uur bukken, hurken, knielen en staand voetpedalen bedienen.

Tillen mag je maar beperkt als zwangere vrouw.

Ook tillen heeft de wetgever aan banden gelegd. Tijdens de zwangerschap mag je niet meer dan tien kilo in één handeling. Ook mag je niet vaker dan tien keer per dag maximaal vijf kilo tillen vanaf de twintigste week (halverwege de zwangerschap).

Vanaf de dertigste week mag een zwangere vrouw nog slechts vijf keer per dag maximaal vijf kilo tillen.

Maak afspraken

Hoewel er dus veel regels zijn, blijkt het voor vrouwen in de praktijk vaak lastig om daar gebruik van te maken, zien ze bij het FNV. “Je hebt er niet voor niets recht op, maar het is voor veel vrouwen lastig om hun rechten te verzilveren.”

“Veel zwangere vrouwen hebben al een schuldgevoel, dan is het opnemen van pauzes moeilijk”, zegt Ruitenburg. “Je hebt ook gewoon werk te doen, dat verdwijnt niet vanzelf. Je moet dus goede afspraken met je leidinggevende maken.”

Mag een zwangere vrouw ontslagen worden?

Daarover kunnen we kort zijn: nee. In principe mag je niet ontslagen worden tijdens je zwangerschap. Uiteraard zijn hier wel wat uitzonderingen op: als je bijvoorbeeld fraude pleegt, gewelddadig bent of je ernstig misdraagt, kun je (uiteraard) wel de laan uit worden gestuurd.

Ook als je hele afdeling wordt opgeheven kun je tijdens je zwangerschap je baan verliezen. Tijdens je verlof (zwangerschaps- én bevallingsverlof) mag je nooit ontslagen worden. Ook de eerste zes weken na je verlof mag de baas je er niet uitzetten.

Moet een contract worden verlengd?

Ook hierop is het antwoord nee. Dat is voor vrouwen op een tijdelijk contract vervelend. Als je contract tijdens je verlof afloopt, is de werkgever niet verplicht om je een nieuw contract aan te bieden.

Wel mag de reden om dit niet te doen, nooit je zwangerschap of bevalling zijn. Mocht je tijdens je verlof je baan op deze manier verliezen houd je trouwens wel gewoon de volle zestien weken recht op doorbetaling. Daarna heb je recht op een ww-uitkering van het UWV.

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers,salarisverwerking online, loonadministratie,loon,salaris,salaris oplossingen,loon verwerker,salaris uitbesteden,

door100% Salarisverwerking B.V.

Werkgevers niet blij met vaderschapsverlof

Werkgevers pleiten voor aanpassing plan extra kraamverlof

                           

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien niets in de huidige plannen van het kabinet voor extra partnerschapsverlof.

De organisaties willen niet dat werkgevers opdraaien voor de kosten en vragen minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees de plannen aan te passen. Dat hebben VNO-NCW en MKB-Nederland laten weten bij een consultatie over het wetsvoorstel.

Partners van zwangere vrouwen hebben nu recht op twee dagen doorbetaald verlof. Dat zouden er volgens het plan van Koolmees vijf worden. Daarnaast kunnen partners dan in het eerste half jaar na de geboorte tegen 70 procent van hun loon aanvullend kraamverlof opnemen.

Rekening

“In de eerste plaats duwt het de rekening van het extra verlof na een geboorte weer eenzijdig bij de werkgevers door de bus. Met name kleine werkgevers zijn hiervan de dupe”, aldus de organisaties.

Volgens de belangenorganisaties komen de extra lasten neer op in totaal 215 miljoen euro per jaar. Dit zou via algemene middelen gefinancierd moeten worden, menen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Bedrijven zouden in het plan niet alleen de kosten van het kraamverlof betalen, maar via een premie ook het aanvullende geboorteverlof van maximaal vijf weken tegen 70 procent van het salaris.

Slimmer

De werkgeversorganisaties zeggen wel voorstander te zijn van verruiming van de verlofregelingen, maar vinden dat het ”slimmer en beter” kan.

De belangenclubs verwijzen naar een eerder voorstel van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarin draagt de overheid de kosten en zijn verschillende regelingen versimpeld en samengevoegd.

“Dit voorstel maakt het verlofstelsel bovendien simpeler voor werkgevers en werknemers. Ook draagt het SER-voorstel beter bij aan de doelstelling om de arbeidsparticipatie van vrouwen op een hoger niveau te krijgen in Nederland-deeltijdland.”

advies, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Wat is vaderschapsverlof?

Het vaderschapsverlof in Nederland bestaat uit 2 dagen betaald verlof (het kraamverlof). Daarnaast hebben kersverse vaders en moeders recht op 3 dagen onbetaald verlof (het partnerverlof). Vanaf 2019 wordt het vaderschapsverlof uitgebreid naar 5 dagen betaald verlof.

Vaderschapsverlof

Na de geboorte van jullie kindje, moet je zo snel mogelijk bij je werkgever aangeven wanneer je het kraamverlof op wilt nemen. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk. Je werkgever mag deze aanvraag niet weigeren.

Veel partners kiezen ervoor de 2 dagen vaderschapsverlof (kraamverlof) direct op de eerste 2 werkdagen na de bevalling op te nemen. Dit is echter niet verplicht. Wel moeten de 2 dagen betaald verlof binnen 4 weken na de geboorte bij een thuisbevalling of thuiskomst na een ziekenhuisbevalling worden opgenomen.

Vaderschapsverlof uitgebreid vanaf 2019

Momenteel heb je in Nederland recht op 2 dagen betaald verlof. Vanaf 2019 krijg je als kersverse papa en mama langer betaald verlof, namelijk 5 dagen. Niet alleen fijn voor jou, maar ook voor je partner en je baby!

Het aantal dagen dat de partner recht heeft op kraamverlof (vaderschapsverlof) loopt binnen de EU nogal uiteen. Zo krijg je in Finland maar liefst 54 dagen betaald vaderschapsverlof en is dit in Italië maar één dag. In een aantal landen binnen Europa is vaderschapsverlof niet eens vastgelegd in de wet.

Vaderschapsverlof wereldwijd

Niet alleen binnen de EU, maar over de hele wereld is vaderschapsverlof (kraamverlof) anders geregeld. Uit onderzoek van ILO naar vaderschapsregelingen in 167 landen blijkt dat maar liefst 88 landen vaderschapsverlof niet hebben opgenomen in de wet. Van de landen die niet in het onderzoek zijn opgenomen, zijn de gegevens niet beschikbaar.

Wij zetten de meest opvallende landen op een rijtje, van landen met de meest voordelige, naar landen met de minst voordelige vaderschapsverlofregeling. Hierbij is het ouderschapsverlof buiten beschouwing gelaten.

Tabel:

Overzicht van de meest opvallende vaderschapsverlofregelingen wereldwijd

*Landen waarbij vaderschapsverlof niet officieel is opgenomen in de wet, hebben vaak wel ouderschapsverlofregelingen die rekening houden met vaderschapsverlof.
kraamverlof/vaderschapsverlof in de wereld, vaderschapsverlof (kraamverlof) na de bevalling, werkgevers niet blij met kraamverlof, partnerschapsverlof, VNO-NCW en MKB-Nederland ,

Slovenië is dus koploper met betrekking tot vaderschapsverlof (kraamverlof). Daar heb je 3 maanden betaald verlof. In IJsland krijg je ook 3 maanden verlof, maar wordt niet je volledige salaris uitbetaald.

Partnerverlof

Naast 2 dagen betaald kraamverlof (vaderschapsverlof), heb je als vader of moeder na de bevalling van je partner ook recht op 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof per kind. Dit betekent dat je bij een tweeling 6 dagen (onbetaald) ouderschapsverlof mag aanvragen. Dit verlof wordt ook wel partnerverlof genoemd.

Je kunt partnerverlof aanvragen wanneer je de partner bent van de moeder van het kind. Volgens de wet ben je partner van de moeder als je:

  • ongehuwd met haar samenwoont;
  • haar geregistreerde partner bent;
  • haar echtgenoot bent;
  • haar kind erkent.

Tijdens het partnerverlof heb je geen recht op salaris, tenzij anders is afgesproken in je arbeidsovereenkomst of CAO. Soms staat dit ook in de regeling van de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad.

Partnerverlof aanvragen

Partnerverlof vraag je minstens 2 maanden voor de uitgerekende datum aan bij je werkgever. Het verlof moet je binnen 4 weken opnemen nadat je baby is geboren bij een thuisbevalling of thuis is gekomen na een ziekenhuisbevalling. Ook dit verlof mag je werkgever niet weigeren.

Partnerverlof opnemen

Voor het opnemen van partnerverlof gelden dezelfde regels als bij kraamverlof. Het verlof mag je direct na het kraamverlof opnemen, maar je kan er ook voor kiezen om dit op een ander moment te doen. Wel moet je het verlof binnen vier weken na de geboorte of na thuiskomst van jullie baby opnemen.

Het opnemen van partnerverlof gaat af van het totaal aantal uur ouderschapsverlof waar je recht op hebt.

Calamiteitenverlof voor de bevalling

Wanneer je vrij neemt omdat je partner moet bevallen, kan je calamiteitenverlof opnemen. Een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof mag je werkgever niet weigeren. Wel mag je werkgever je achteraf vragen om te bewijzen dat het verlof nodig was. Je salaris loopt tijdens dit verlof gewoon door.

In je CAO of in de regeling van de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad kunnen andere afspraken staan over calamiteitenverlof. Als dit het geval is, gelden de afspraken die daar vermeld staan.

Lees meer over kraamverlof, partnerverlof en calimiteitenverlof op de website van de Rijksoverheid.

Vaderschapsverlof (kraamverlof) na de bevalling, werkgevers niet blij met kraamverlof, partnerschapsverlof, VNO-NCW en MKB-Nederland ,

close

Veel lees plezier? Delen mag.