Invullen van code incidentele inkomstenvermindering

Hebt u tijdelijk minder dan 100% van het overeengekomen loon betaald? In deze handreiking leest u wanneer u de Code incidentele inkomstenvermindering moet gebruiken in de aangifte loonheffingen.

De Code incidentele inkomstenvermindering geeft aan dat het loon in het aangiftetijdvak lager is dan het overeengekomen loon. Op basis van deze code houdt UWV geen rekening met dit lagere loon bij het vaststellen van een uitkering.

Dit kan van toepassing zijn in de volgende situaties:

 • ziekte (code ‘Z’)
 • betaald ouderschapsverlof (code ‘K’)
 • aanvullend geboorteverlof (code ‘K’)
 • deelname aan een staking (code ‘S’)
 • onbetaald verlof (code ‘O’)

Code ‘K’ staat voor kindverlof. Hieronder valt het betaald ouderschapsverlof en het aanvullend geboorteverlof.

Let op!

U vult de Code incidentele inkomstenverhouding niet in als u 100% van het loon doorbetaalt.

Ziekte (code ‘Z’)

‘Ziekte’ is een beperking in de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de werknemer waardoor hij niet of minder kan werken. U vult code ‘Z’ ook in als de werknemer bijvoorbeeld in een aangiftetijdvak van een maand, maar 1 week ziek is en daardoor een lager loon ontvangt. Het gaat hier om het loon volgens de loondoorbetalingsverplichting en waar geen recht op uitkering tegenover staat.

Let op!

U vult code ‘Z’ niet in als de werknemer recht heeft op een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De hoogte van deze uitkering is niet van belang. U vermeldt code ‘Z’ dus ook niet als de uitkering samen met het loon lager is dan het overeengekomen loon.

Betaalt u een aanvulling op een uitkering volgens de Ziektewet en is de werknemer nog in dienst? Dan vermeldt u de aanvulling in de rubriek ‘Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen’. 

Betaald ouderschapsverlof (code ‘K’)

‘Betaald ouderschapverlof’ is een periode van verlof die de werkgever en werknemer hebben afgesproken. De werknemer heeft dan recht op een uitkering volgens de Wet arbeid en zorg (WAZO). Dit kan gaan om de volledige arbeidstijd of een gedeelte daarvan. Deze regeling gaat in per 2 augustus 2022 en geldt voor verzekerde en voor niet-verzekerde werknemers.

Aanvullend geboorteverlof (code ‘K’)

‘Aanvullend geboorteverlof’ is een periode van (onbetaald) verlof die werkgever en werknemer zijn overeengekomen en ingaat na bevalling van de partner. De werknemer heeft dan recht op een uitkering voor aanvullend geboorteverlof volgens de WAZO. De werknemer kan dit verlof flexibel opnemen.

Dit aanvullend geboorteverlof geldt tot 2 augustus 2022 alleen voor werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Vanaf 2 augustus geldt deze regeling ook voor niet-verzekerde werknemers.

In 2021 gebruikte u in deze situatie code ‘G’. Vanaf 2022 gebruikt u hiervoor code ‘K’. Dit geldt ook voor werknemers waarvoor u in 2021 code ‘G’ gebruikte.

Let op! 

U vult code ‘K’ alleen in als het totaal van het loon van de werknemer in het aangiftetijdvak lager is dan het overeengekomen loon.

Loon is het totaal van:

 • het reguliere loon
 • de WAZO-uitkering die u namens UWV doorbetaalt voor aanvullend geboorteverlof of voor betaald ouderschapsverlof
 • een eventueel door u verstrekte aanvulling op de WAZO-uitkering.

Deze aanvulling vermeldt u ook in de rubriek ‘Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen’.

Let op!

Hebt u een ouderschapsverlofregeling waarvoor geen WAZO-uitkering geldt, maar betaalt u een deel van het loon ‘gewoon’ door? En heeft de werknemer hierdoor een lager loon dan gebruikelijk? Dat is een vorm van ‘onbetaald verlof’ waarvoor u code ‘O’ gebruikt.

Onbetaald verlof (code ‘O’)

‘Onbetaald verlof’ is een periode van onbetaald verlof die werkgever en werknemer zijn overeengekomen voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd.

De werknemer verricht geen werkzaamheden voor de werkgever zoals bij onbetaald ouderschapsverlof, zorgverlof en de Duurzame Inzetbaarheidsregeling voor ouderen in het in het onderwijs.

Let op!

Code ‘O’ is niet van toepassing in de volgende situaties:

 • Bij zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof (WAZO-uitkeringen). Er geldt dan geen code.
 • Bij aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof waarvoor een WAZO-uitkering geldt. U gebruikt code ‘K’.
 • Bij verlof door vakantie als voor de vakantieperiode volledig een regeling voor tijdsparen geldt. Er geldt geen code. U vult dan wel de rubriek ‘Indicatie vakantiebonnen toegepast’ in.

Staking (code ‘S’)

Stakingis het tijdelijk niet werken als dwangmiddel om een bepaald doel te bereiken. Voor dit begrip maakt het niet of het een georganiseerde staking is. Ook is het niet van belang of de werknemer lid is van een vakbond en of hij een betaling uit de stakingskas krijgt.

Meerdere inkomstenperioden

Zijn in het aangiftetijdvak meerdere inkomstenperioden? Vul dan voor alle inkomstenperioden altijd dezelfde code in, bijvoorbeeld:

 • De werknemer is in een aangiftetijdvak 2 weken ziek, waardoor hij minder loon heeft ontvangen. U vult in alle inkomstenperioden van dat aangiftetijdvak code ‘Z’ in.
 • De werknemer heeft aanvullend geboorteverlof, maar wordt op 21 maart ziek. Hij is hersteld op 15 april. In de maand maart geeft u voor de hele aangifteperiode code ‘K’ op. In april gebruikt u voor de hele aangifteperiode code ‘Z’.

Meer informatie

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2022

Handboek Loonheffingen 2022
paragraaf 29.7 ( incidentele inkomstenvermindering)
paragraaf 29.3 ( inkomstenverhouding)

Internetsite van UWV:
Zieke werknemer
Betaald ouderschapsverlof
Aanvullend geboorteverlof 

Gerelateerde handreiking 

Hoe aanvullend geboorteverlof aangeven in aangifte?

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,