Vanaf 1 juli 2020 kan een werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof is voor partners van vrouwen die net bevallen zijn. Vanaf 2 augustus 2022 geldt daarnaast betaald ouderschapsverlof voor beide ouders. In deze handreiking leest u hoe u deze WAZO-uitkeringen die u namens UWV betaalt, verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Handreiking update 29 september 2022

Deze handreiking gaat over de situatie waarin de werkgever de uitkering van UWV ontvangt en doorbetaalt aan de werknemer. Dit is een werkgeversbetaling.

Een werknemer kan maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen als de partner net is bevallen. De werknemer kan dit flexibel opnemen. Hij krijgt dan een uitkering van UWV van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. De werkgever ontvangt de uitkering van UWV en betaalt deze door aan de werknemer. UWV kan de uitkering ook rechtstreeks aan de werknemer betalen. UWV draagt dan de loonheffingen af. Als een werknemer aanvullend geboorteverlof wil opnemen, vraagt de werkgever dit aan bij UWV. 

Deze handreiking gaat over de situatie dat de werkgever de uitkering aanvullend geboorteverlof aan de werknemer betaalt.

WAZO-uitkeringen  

De uitkeringen voor aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof zijn WAZO-uitkeringen. Alle WAZO-uitkeringen die de werkgever namens UWV aan de werknemer betaalt, verwerkt u op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen.

Witte tabel

Een WAZO-uitkering is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking zolang de werknemer bij de werkgever in dienst is. U past de witte tabel toe.

Lage WW-premie

Een uitkering voor aanvullend geboorteverlof valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hiervoor geldt altijd de lage WW-premie.

Hoge premie Aof

Vanaf 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Voor WAZO-uitkeringen in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg en aanvullend geboorteverlof geldt altijd de hoge premie Aof.

Inkomstenverhouding

Als de werkgever de uitkering voor aanvullend geboorteverlof aan de werknemer betaalt, hebt u de keuze hoe u dit verwerkt in de aangifte op 2 manieren:

 1. in een aparte inkomstenverhouding
 2. in dezelfde inkomstenverhouding als het loon

1. In een aparte inkomstenverhouding

Onderstaande informatie is van toepassing als u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof aangeeft in een aparte inkomstenverhouding.

Code soort inkomstenverhouding
U gebruikt Code soort inkomstenverhouding 31 (Ziektewetuitkering). 

Contractloon, contracturen en contractindicaties
U vult deze rubrieken bij deze inkomstenverhouding niet in.

Code incidentele inkomensvermindering

Is het loon dat een werknemer ontvangt, samen met de uitkering, lager dan het overeengekomen loon in een aangiftetijdvak? Dan vult u vanaf 2022 Code incidentele inkomensvermindering ‘K’ in. Tot en met 2021 gebruikte u code ‘G’.

U geeft de code op in de inkomstenverhouding van het reguliere loon.

Let op!

U gebruikt code ‘K’ alleen als het reguliere loon – samen met de uitkering aanvullend geboorteverlof en een eventuele aanvulling door de werkgever – in het aangiftetijdvak lager is dan het overeengekomen loon.

Als u code ‘K’ invult, berekent UWV een eventuele uitkering niet over dit lagere loon.

WW-premie
U geeft de lage WW-premie aan en vermeldt de grondslagaanwas en de WW-premie in de rubrieken voor ‘AWf-laag’.

Premie Aof
U geeft de hoge premie Aof aan en vermeldt de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering’ en de premie Aof in de rubriek ‘Premie Aof uitkering’.

Verloonde uren
Bij volledig verlof vermeldt u het gebruikelijke aantal verloonde uren in deze inkomstenverhouding.

Heeft de werknemer gedeeltelijk gewerkt in een aangiftetijdvak? Dan vermeldt u de verloonde uren die horen bij de gewerkte uren in de inkomstenverhouding voor het reguliere loon. Het restant verloonde uren vermeldt u in de inkomstenverhouding voor de uitkering.

2. In dezelfde inkomstenverhouding als het loon

Hieronder leest u hoe u de WAZO-uitkering moet aangeven als u deze verwerkt in dezelfde inkomstenverhouding als het loon.

Code soort inkomstenverhouding
U gebruikt de Code soort inkomstenverhouding die geldt voor het reguliere loon.

Contractloon, contracturen en contractindicaties
U vermeldt het contractloon, de contracturen en de contractindicaties die gelden voor het reguliere loon.

Code incidentele inkomensvermindering

Is het loon dat een werknemer ontvangt, samen met de uitkering, lager dan het overeengekomen loon in een aangiftetijdvak? Dan vult u vanaf 2022 Code incidentele inkomensvermindering ‘K’ in. Tot en met 2021 gebruikte u code ‘G’.

Let op!

U gebruikt code ‘K’ alleen als het reguliere loon – samen met de uitkering aanvullend geboorteverlof en een eventuele aanvulling door de werkgever – in het aangiftetijdvak lager is dan het overeengekomen loon.

Als u code ‘K’ invult, berekent UWV een eventuele uitkering niet over dit lagere loon.

WW-premie
Geldt voor het reguliere loon de hoge WW-premie en geeft u de uitkering ‘aanvullend geboorteverlof’ aan in dezelfde inkomstenverhouding als het reguliere loon? Dan vult u de WW-premie als volgt in:

 •  U vermeldt de hoge en lage grondslagaanwas gezamenlijk in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog.
 • U vermeldt de hoge en lage WW-premie gezamenlijk in de rubriek Premie AWf hoog.

Premie Aof

Anders dan bij de WW-premie vult u de Aof-premie als volgt in:

 • Voor het reguliere loon en een aanvulling op de uitkering vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof laag’ of ‘Aof hoog’. Laag of hoog is afhankelijk van de grootte van de werkgever. Kleine werkgevers betalen de lage premie, middelgrote en grote werkgevers betalen de hoge premie.
 • Voor de uitkering aanvullend geboorteverlof vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof-uitkering’.

Verloonde uren
U vermeldt het gebruikelijke aantal verloonde uren.

Genietingsmoment uitkering

Past u de loon-in-systematiek toe? Dan verwerkt u de WAZO-uitkering in de aangifte over het tijdvak waarin u het loon heeft uitbetaald of verrekend. Nadat u van UWV de werkgeversbetaling hebt ontvangen, maakt u een herberekening. Hoe u dit doet, leest u in het antwoord op vraag 17 in Vragen en antwoorden over werkgeversbetalingen.

Past u de loon-over-systematiek toe? Dan verwerkt u de WAZO-uitkering in de aangifte over het tijdvak waarop deze betrekking heeft.

 

Let op

Als de uitkering betrekking heeft op een tijdvak van het vorige kalenderjaar of eerder, moet u altijd de loon-in-systematiek toepassen. U geeft de uitkering dan aan in de aangifte waarin de werknemer de uitkering geniet.

Aanvulling op uitkering aanvullend geboorteverlof

Soms betaalt de werkgever een aanvulling op de uitkering voor aanvullend geboorteverlof. Deze aanvulling vermeldt u in de inkomstenverhouding voor het reguliere loon.

U geeft het bedrag van de aanvulling aan in de rubriek Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering.

Voorbeeld 1

Geen aanvulling door de werkgever

Een werknemer verdient normaal € 1.000 per maand voor 100 verloonde uren. In periode maart 2022 ontvangt hij alleen een uitkering aanvullend geboorteverlof van € 700. Hij ontvangt geen regulier loon en de werkgever betaalt geen aanvulling.

De werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Hij is in dienst bij een kleine werkgever.

Voor een uitkering aanvullend geboorteverlof geldt altijd de lage WW-premie en de hoge premie Aof.

Hoe verwerkt u dit in de aangifte loonheffingen?

De uitwerking voor 2 aparte inkomstenverhoudingen:

Inkomstenverhouding regulier loon

 • Code soort inkomstenverhouding = 15
 • Code incidentele inkomensvermindering = K
 • Verloonde uren = 0
 • Contractloon en contracturen = als vóór het verlof
 • Contractindicaties = als vóór het verlof
 • Loon = € 0 

Inkomstenverhouding uitkering aanvullend geboorteverlof

 • Code soort inkomstenverhouding = 31
 • Code incidentele inkomensvermindering = niet van toepassing
 • Verloonde uren = 100
 • Loon = € 700
 • Contractloon en contracturen = niet van toepassing
 • Contractindicaties = niet van toepassing
Inkomstenverhouding 2 (uitkering) 
AangiftetijdvakMaart
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
Schriftelijke arbeidsovereenkomst 
Oproepovereenkomst 
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€ 700
Premie AWf laag (3%*)€   21
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€    0
Premie AWf hoog (8%*)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€    0
Premie Aof laag (5,5%*)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€    0
Premie Aof hoog (7%*)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering€ 700
Premie Aof uitkering (7%*)€   49
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%)€     3,50

De uitwerking voor als u het loon en de uitkering in één inkomstenverhouding verwerkt:

Inkomstenverhouding regulier loon

 • Code soort inkomstenverhouding = 15
 • Code incidentele inkomensvermindering = K
 • Verloonde uren = 100
 • Contractloon en contracturen = als vóór het verlof
 • Contractindicaties = als vóór het verlof
Inkomstenverhouding 
AangiftetijdvakMaart
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdN
Schriftelijke arbeidsovereenkomstJ
OproepovereenkomstN
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€  0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€ 700
Premie AWf laag (3%*)€   21
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€    0
Premie AWf hoog (8%*)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€    0
Premie Aof laag (5,5%*)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€    0
Premie Aof hoog (7%*)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering€ 700
Premie Aof uitkering (7%*)€   49
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%)€     3,50

 Voorbeeld 2

Aanvulling tot 100% van het loon

Een werknemer verdient normaal € 1.000 per maand voor 100 verloonde uren.


In periode maart 2022 heeft hij gedeeltelijk gewerkt (60 uur) en gedeeltelijk een uitkering aanvullend geboorteverlof ontvangen. Daarnaast heeft de werkgever nog een aanvulling op deze uitkering betaald.

De werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Hij is in dienst bij een kleine werkgever.

Voor het reguliere loon en de aanvulling op de uitkering geldt de hoge WW-premie en de lage premie Aof.

Voor een uitkering aanvullend geboorteverlof geldt altijd de lage WW-premie en de hoge premie Aof.

Hoe verwerkt u dit in de aangifte loonheffingen?

De bedragen zijn als volgt:

LoonbestanddeelBedragVerloonde uren
Regulier loon€ 60060
Uitkering aanvullend geboorteverlof€ 30040
Aanvulling door werkgever€ 100
Totaal€ 1.000100

Hoe verwerkt u dit in de aangifte loonheffingen?

De uitwerking voor 2 aparte inkomstenverhoudingen:

Inkomstenverhouding regulier loon

 • Code soort inkomstenverhouding = 15
 • Code incidentele inkomensvermindering = niet van toepassing
 • Verloonde uren = 60
 • Contractloon en contracturen = als vóór het verlof
 • Contractindicaties = als vóór het verlof
Inkomstenverhouding 1 (loon en aanvulling)   
AangiftetijdvakMaart
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdN
Schriftelijke arbeidsovereenkomstJ
OproepovereenkomstN
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€ 100  
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€    0
Premie AWf laag (3%*)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€ 700 
Premie AWf hoog (8%*)€   56
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€ 700
Premie Aof laag (5,5%*)€   38,50
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€    0
Premie Aof hoog (7%*)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering€    0
Premie Aof uitkering (7%*)€    0
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%)€    3,50

 Inkomstenverhouding uitkering aanvullend geboorteverlof

 • Code soort inkomstenverhouding = 31
 • Code incidentele inkomensvermindering = niet van toepassing
 • Verloonde uren = 40
 • Contractloon en contracturen = niet van toepassing
 • Contractindicaties = niet van toepassing
Inkomstenverhouding 2 (uitkering) 
AangiftetijdvakMaart
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
Schriftelijke arbeidsovereenkomst 
Oproepovereenkomst 
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€      0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€  300
Premie AWf laag (3%*)€      9
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€     0
Premie AWf hoog (8%*)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€     0
Premie Aof laag (5,5%*)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€     0
Premie Aof hoog (7%*)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering€  300
Premie Aof uitkering (7%*)€    21
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%)€      1,50

De uitwerking voor als u het loon en de uitkering in één inkomstenverhouding verwerkt:


Inkomstenverhouding regulier loon

 • Code soort inkomstenverhouding = 15
 • Code incidentele inkomensvermindering = niet van toepassing
 • Verloonde uren = 100
 • Contractloon en contracturen = als vóór het verlof
 • Contractindicaties = als vóór het verlof
Inkomstenverhouding  
AangiftetijdvakMaart
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdN
Schriftelijke arbeidsovereenkomstJ
OproepovereenkomstN
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€ 100
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€     0
Premie AWf laag (3%*)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€ 1.000**
Premie AWf hoog (8%*)€      65**
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€    700
Premie Aof laag (5,5%*)€      38,50
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€        0
Premie Aof hoog (7%*)€        0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering€     300 
Premie Aof uitkering (7%*)€       21
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%*)€         5

* Dit zijn fictieve percentages. 

** U mag maar 1 soort WW-premie aangeven per inkomstenverhouding. 

In dit voorbeeld doet u dat als volgt:       

 • U telt de aanwas van de grondslag voor de hoge (€ 700) en lage premie (€ 300) bij elkaar op. Deze aanwas (€ 1.000) is het bedrag waarover u de premies berekent. Het totaal geeft u aan in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog.
 • U telt de lage en hoge WW-premie bij elkaar op. Het totaal geeft u aan in de rubriek Premie AWf hoog (€ 700 x 8%= € 56) + (€ 300 x 3%= € 9) = € 65

Wetsartikel

Artikel 4.2a tot en met artikel 4.2c Wet arbeid en zorg

Gerelateerde handreiking

Meer informatie

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2022

Memo verloonde uren

Codes aangifte loonheffingen 2022

uwv.nl/aanvullend geboorteverlof

uwv.nl/betaald ouderschapsverlof

2022, UWV, RVO,Overheid, Belastingen, Belastingdienst, salarisverwerking 2022, loonadministratie 2022