Tag archief arbeidsgehandicapte

door100% Salarisverwerking B.V.

Premie Whk te hoog door ziekengeld

Werkgever niet correct

                      

De WGA-uitkering van een arbeidsgehandicapte werknemer is onterecht aan de werkgever toegerekend. De werknemer had recht op ziekengeld van UWV. Volgens het Hof is de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) daarom te hoog vastgesteld.

Ik ben ziek (WIA-uitkering),WIA bestaat uit 2 regelingen: WGA en IVA,een loongerelateerde uitkering (LGU),loonaanvullingsuitkering (LAU), vervolguitkering (VVU),

De werkgever neemt een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst. Na ongeveer 5 jaar meldt de werknemer zich ziek. Na de wachttijd ontvangt hij een WGA-uitkering.
 
De werkgever heeft de werknemer niet ziek gemeld bij UWV en heeft geen beroep op de no-riskpolis gedaan. UWV heeft daarom geen ziekengeld aan de werknemer betaald en dit ook niet aan de werkgever gecompenseerd. De werkgever heeft het loon van de werknemer tijdens de wachttijd doorbetaald.
 
De WGA-uitkering die de werknemer ontvangt, rekent de Belastingdienst toe aan de werkgever. Dit verhoogt de gedifferentieerde premie Whk.
 
De werkgever is het hier niet mee eens. Zijn standpunt is dat hij voor de werknemer recht had op ziekengeld op basis van de no-riskpolis. De WGA-uitkering van de werknemer mag de gedifferentieerde premie Whk dan niet verhogen.
 
Volgens het Hof staat vast dat de werknemer recht had op ziekengeld. Dat UWV dit niet daadwerkelijk heeft uitbetaald, is niet van belang. De Belastingdienst heeft de gedifferentieerde premie Whk te hoog vastgesteld.
 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: ECLI:NL:GHARL:2019:7008
 
 

Wetsartikel

Artikel 117b lid 3, onderdeel c Wet financiering sociale verzekeringen
 
preventie ziekteverzuim, verzuimkosten verlagen, verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen,ziekteverzuim, verzuim, ziekteverzuimkosten,verzuimkosten,langdurig ziek, langdurig zieken, langdurig ziekteverzuim, terugdringen ziekteverzuim,

door100% Salarisverwerking B.V.

Gehandicapte aannemen makkelijker

Minder ‘gedoe’ voor wie gehandicapte aanneemt

                             
Het moet voor werkgevers makkelijker worden om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. En gehandicapten zelf moeten meer worden gestimuleerd om te gaan werken. Met die twee doelen kondigde staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) dinsdag een hele reeks veranderingen aan voor werkgevers én de arbeidsgehandicapten zelf.

Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 mensen die door hun lichamelijke of geestelijke beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De helft van hen zit nog werkloos thuis. „Dat vind ik onacceptabel”, zei Van Ark dinsdag in een toelichting. „Helemaal nu werkgevers staan te springen om mensen.”

Landelijke werkgeversverenigingen klagen al langer dat het ingewikkeld is om een gehandicapte in dienst te nemen. In het regeerakkoord was daarom afgesproken dat werkgevers hun gehandicapte werknemers voortaan geen volledig salaris meer hoeven te geven, maar alleen nog hoeven te betalen voor de productiviteit die ze leveren. De gehandicapte moest dan zelf een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Dat plan gaat niet door, besloot Van Ark in september. Het riep vooral bij gehandicapten zelf veel weerstand op en zou moeilijk uit te voeren zijn.

Om werkgevers toch tegemoet te komen, wil het kabinet nu dat gemeenten veel meer op dezelfde manier gaan werken. Sinds 2015 is het een taak van gemeenten om werkgevers een subsidie te geven voor de gehandicapten die zij in dienst hebben.

„Maar de ene gemeente betaalt binnen drie maanden en andere binnen zes weken”, zegt Van Ark. Ook tijdens de aanvraagprocedure zijn er verschillen tussen gemeenten. Dat is lastig voor werkgevers die gehandicapten in dienst hebben uit meerdere gemeenten. Van Ark: „Er is vaak bureaucratische rompslomp.” Een werkgroep moet nu, mede in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kiezen op welke manier alle gemeenten voortaan hetzelfde kunnen gaan werken. Van Ark wil voor 1 april een oplossing horen van deze werkgroep.

Verschil verkleind

Van Ark verandert ook allerlei regels voor mensen die onder een oudere regeling vallen: de Wajong. Die is bedoeld voor mensen die al van jongs af aan een handicap hebben. Sinds 2015 is de toegang tot die regeling gesloten voor gehandicapten die kunnen werken. Maar wie al een Wajong-uitkering kreeg, mocht die behouden.

De staatssecretaris verkleint via een dinsdag gepubliceerd wetsvoorstel vooral de verschillen tussen mensen die vóór 2010 in de Wajong-regeling zijn ingestroomd en daarna. Voor de groep van na 2010 zijn ook een paar extra strenge regels gaan gelden, die Van Ark nu weer schrapt.

Een van die regels betreft Wajongers die een jaar lang zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Sinds 2010 verliezen zij permanent het recht op een Wajong-uitkering. Het idee was dat zij geen overheidshulp meer nodig blijken te hebben. Maar in de praktijk weerhield dat sommige gehandicapten ervan om door te groeien in hun baan – uit angst dat ze hun vangnet verliezen. Daarom wil Van Ark hier van af.

Ook worden Wajongers van na 2010 niet langer gekort op hun uitkering zodra ze gaan studeren. Die korting van 75 procent leek ooit logisch omdat studenten een studiebeurs kregen. Maar sinds de invoering van het leenstelsel maakt het jonggehandicapten terughoudend om aan een studie te beginnen.

Bron: NRC

Zie ook:
Plan arbeidsgehandicapten onder minimumloon geschrapt!
Regels loon arbeidsgehandicapten eenvoudiger
Minimumloon 2019

salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, salaris, ,loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,

door100% Salarisverwerking B.V.

Premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen

Deze percentages zijn opgenomen in de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018.                       
Zie hier de definitief vastgestelde premies: Premies werknemers- en volksverzekeringen 2018

Wat zijn de premiepercentages en bedragen?

De premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen worden ieder jaar vastgesteld. De premiepercentages per 1 januari 2018 vindt u op Overheid.nl. De bedragen van de sociale verzekeringen worden ieder half jaar opnieuw vastgesteld. De bedragen per 1 januari 2018 staan op Rijksoverheid.nl. Neemt u een arbeidsgehandicapte, scholingsbelemmerden, doelgroep banenafspraak indienst of herplaats u een arbeidsgehandicapte, dan heeft u recht op loonkostenvoordeel (Lkv).
Het premiepercentage voor het Algemeen Werkloosheidsfonds is vastgesteld op Het premiepercentage is voor het jaar 2018 uiteindelijk vastgesteld op 2,85%. (zie bijlage loonheffingen deel 2 2018

Korte weergave:
loontijdvakbedragen Maximum premieloon en maximum bijdrageloon

AOW

Het premiepercentage voor de AOW wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017. De AOW-premie is op dit niveau gemaximeerd (17,90 procent).
De AOW-premie wordt gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting in de eerste en tweede schijf.

Anw

Het premiepercentage voor de Anw wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017 (0,10 procent).

Sectorfondsen

Uit de sectorfondsen wordt het eerste halfjaar van een WW-uitkering gefinancierd. De sectorfondspremies voor 2018 worden in oktober 2017 door het UWV vastgesteld, op advies van de verschillende sectoren.
De in de onderstaande tabel weergegeven premie van 1,23 procent is een gemiddelde. In werkelijkheid verschilt de premie per sector.
Zie het bericht Besluit vaststelling sectorpremies 2018 gepubliceerd (bijlage)

AWf

Het Algemeen Werkloosheidsfonds financiert de WW-uitkeringen met een duur langer dan 6 maanden. De Awf-werkgeverspremie wordt voorlopig vastgesteld op 2,95 procent.
De hoogte van de AWf-premie is nog onder voorbehoud van vaststelling van de sectorfondspremies. Als het UWV voor 2018 een andere (gemiddelde) sectorfondspremie vaststelt dan nu wordt verwacht, dan kan de AWf-werkgeverspremie worden aangepast, zodat het effect op de lasten neutraal is.

Ufo

Alleen overheidswerkgevers betalen de Ufo-premie. De Ufo-premie wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017 (0,78 procent).

Uniforme opslag kinderopvang
De premieopslag kinderopvang voor 2018 blijft met 0,50 procent gelijk aan die in 2017. De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector betaald door middel van en opslag op de Aof-premie.

Aof

De Aof-premie is vastgesteld op 6,27 procent.

Whk

De premie voor de Werkhervattingskas, waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) worden betaald, wordt vastgesteld door het UWV. Een eerste inschatting duidt op een rekenpremie van 1,16 procent in 2018.

De premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn door de minister van Sociale Zaken vastgesteld.
De Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018 is in de Staatscourant van 23 november 2017 gepubliceerd.

Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering is voor het jaar 2018 17,90%.

Premiepercentage nabestaandenverzekering

Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering is voor het jaar 2018 0,10%.

Maximum premieloon

Het bedrag bedraagt voor het jaar 2018, voor een loontijdvak van:

 • een jaar: € 54.614;
 • een kwartaal: 13.653,50;
 • een maand: € 4.551,16;
 • vier weken: € 4.201,07;
 • een week: € 1.050,26;
 • een dag: € 210,05.

Maximum premieloon bij afwijkend loontijdvak i.v.m. vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken.

  Als loontijdvak aangemerkt:

ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 20 of meer vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/229 verlengd loontijdvak;

Het bedrag bedraagt in 2018 voor een verlengd loontijdvak van:

 • een kwartaal: € 15.436,40;
 • een maand: € 5.144,98;
 • vier weken: € 4.749,04;
 • een week: € 1.187,26;
 • een dag: € 237,45.
  Als loontijdvak aangemerkt:

ingeval op jaarbasis aanspraken worden verleend voor 19 of minder vakantiedagen: een door vermenigvuldiging met de factor 260/245 verlengd loontijdvak.
Het bedrag bedraagt in 2018 voor een verlengd loontijdvak van:

 • een kwartaal: € 14.490,31;
 • een maand: € 4.830,10;
 • vier weken: € 4.458,28;
 • een week: € 1.114,57;
 • een dag: € 222,91.

Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds

Het premiepercentage is voor het jaar 2018 2,85%.

Vervangende premie voor de sectorfondsen

Het gemiddelde premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2018 1,37%.

Premie Uitvoeringsfonds voor de overheid

Het premiepercentage is voor het jaar 2018 0,78%.

Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Het premiepercentage is voor het jaar 2018 6,27%.

Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag

De premieopslag is voor het jaar 2018 0,50%.

Minimumloonsomgrens WW sector Grootwinkelbedrijf

In bijlage 1, onderdeel 19, Grootwinkelbedrijf, van de Regeling Wfsv wordt ‘€ 6.062.424’ vervangen door: € 6.156.392.

U kunt de 2e uitgave van de ‘loonheffingen deel 2 2018. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen, LKV, toeslagen,inkomensvoordelen, loonkostenvoordeel, arbeidsgehandicapte, scholingsbelemmerden, doelgroep banenafspraak indienst