Loonkostensubsidie en loonkostenvoordelen zijn 2 verschillende begrippen. In deze handreiking vindt u van beide een korte uitleg.


Loonkostensubsidie

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, lopen soms extra risico. Bijvoorbeeld omdat deze werknemers minder productief kunnen zijn dan mensen zonder beperking. Werkgevers kunnen in zo’n geval loonkostensubsidie van de gemeente krijgen. Ook voor mensen die beschut werk verrichten kunnen werkgevers loonkostensubsidie krijgen. Loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon gaat uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief? Dan kan de werkgever een loonkostensubsidie van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon ontvangen. Loonkostensubsidie is niet beperkt in tijd, maar kan worden verstrekt zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet. De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de subsidie.

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.


De premiekortingen worden vervangen door 4 loonkostenvoordelen:

  1. LKV oudere werknemer
  2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  3. LKV doelgroep banenafspraak
  4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft maximaal 3 jaar recht op loonkostenvoordelen genoemd onder 1 tot en met 3. Het recht op het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer onder punt 4 is maximaal 1 jaar. Het loonkostenvoordeel is niet afhankelijk van het al of niet betalen van het minimumloon.

Als de werkgever en werknemer voldoen aan de voorwaarden kan de werkgever het loonkostenvoordeel aanvragen via de aangifte loonheffingen. UWV is verantwoordelijk voor de berekening van het loonkostenvoordeel. De Belastingdienst geeft op basis van deze berekening een beschikking af en betaalt de tegemoetkoming uit aan de werkgever.

Wetsartikelen loonkostensubsidie

Participatiewet:

Art 6 lid 1 letter e en g; art 6 lid 2; art 10d

Wetsartikelen loonkostenvoordeel

Wet tegemoetkomingen loondomein 2018 : art 2.1 t/m art 2.17

Meer informatie

UWV.nl

Nieuwsbrief loonheffingen 2018

• Rijksoverheid:-Kennisdocument ondersteuning mensen met arbeidsbeperking vanuit Participatiewet

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL