Heeft een werknemer slechts een deel van het kalenderjaar een zakelijke auto ter beschikking? Dan past u de regeling voor privégebruik auto naar tijdsgelang toe. In deze handreiking leest u hoe u dit moet berekenen.


De bijtelling auto is van toepassing als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto van de zaak.

Deel kalenderjaar auto van de zaak

Als de werknemer een deel van het kalenderjaar een auto ter beschikking heeft, bepaalt u op basis van de gereden privékilometers of de bijtellingsregeling van toepassing is.
U moet de gereden privékilometers omrekenen naar het aantal kilometers die de werknemer privé zou rijden in een heel kalenderjaar. Als dit meer is dan 500 kilometer, dan past u de bijtelling toe voor de periode dat de werknemer de auto ter beschikking heeft.


Hieronder vindt u een aantal rekenvoorbeelden.


Voorbeeld 1

In 3 maanden rijdt een werknemer 100 kilometer privé. Omgerekend naar een heel kalenderjaar zou hij 12/3 x 100 = 400 kilometer privé rijden. U hoeft dan niets bij het loon te tellen omdat dit niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis is.


Voorbeeld 2

Een werknemer rijdt 200 privékilometers in de eerste 3 maanden van het kalenderjaar. Omgerekend naar een heel jaar zou hij 12/3 x 200 = 800 kilometer privé rijden. Omdat dit op jaarbasis meer is dan 500 kilometer, moet u de bijtelling toepassen van 1 januari tot 1 april.


Voorbeeld 3

Van 1 april tot 1 december rijdt een werknemer 400 kilometer privé. Hij zou in een heel kalenderjaar 12/8 x 400 = 600 kilometer privé rijden. Dit is meer dan 500 kilometer op jaarbasis, dus u moet voor deze werknemer de bijtelling toepassen van 1 april tot 1 december.


Voorbeeld 4

Een werknemer rijdt alleen in de maand december 60 privékilometers met een auto van de zaak. Omgerekend naar een jaar zou hij 12/1 x 60 = 720 privékilometers rijden. Dit is meer dan 500 kilometer. Voor deze werknemer past u de bijtelling toe van 1 december tot 1 januari.

Let op!

Als u de auto ter beschikking stelt in de loop van een kalendermaand, gaat u voor de bijtelling in die maand uit van het aantal kalenderdagen waarop de werkgever de auto ter beschikking heeft gesteld.


In paragraaf 23.3 Handboek Loonheffingen leest u meer over privégebruik auto.

Gerelateerd

Bijtellingspercentages voor privégebruik auto 2011-2026

Bijtelling auto in 2021

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL