Vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof voor beide ouders

Vanaf 1 juli 2020 heeft een werknemer recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof is voor partners van vrouwen die net bevallen zijn.

Vanaf 2 augustus 2022 geldt daarnaast betaald ouderschapsverlof voor beide ouders. In deze handreiking leest u hoe u deze WAZO-uitkeringen die u namens UWV betaalt, verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Handreiking. Update 31 januari 2024 

Deze handreiking gaat over de situatie waarin de werkgever de uitkering van UWV ontvangt en doorbetaalt aan de werknemer. Dit is een werkgeversbetaling.

WAZO-uitkeringen  

De uitkeringen voor aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof zijn WAZO-uitkeringen. Alle WAZO-uitkeringen die de werkgever namens UWV aan de werknemer betaalt, verwerkt u op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen.

Witte tabel

Een WAZO-uitkering is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking zolang de werknemer bij de werkgever in dienst is. U past de witte tabel toe.

Lage AWf-premie

Voor WAZO-uitkeringen geldt altijd de lage AWf-premie.

Hoge Aof-premie

Vanaf 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Voor WAZO-uitkeringen geldt altijd de hoge Aof-premie.

Inkomstenverhouding

U kunt de uitkering op 2 manieren verwerken in de aangifte:

 1. in een aparte inkomstenverhouding
 2. in dezelfde inkomstenverhouding als het loon

1. Aparte inkomstenverhouding

Hieronder leest u hoe u de WAZO-uitkering moet verwerken in de aangifte als u deze verwerkt in een aparte inkomstenverhouding.

Code soort inkomstenverhouding

U gebruikt Code soort inkomstenverhouding 31.

Contractloon, contracturen en contractindicaties

U vult deze rubrieken bij deze inkomstenverhouding niet in.

Code incidentele inkomensvermindering

Is het loon samen met de uitkering en een eventuele aanvulling lager dan het gebruikelijke loon in een aangiftetijdvak? Dan vult u vanaf 2022 Code incidentele inkomensvermindering ‘K’ in. Tot en met 2021 gebruikte u code ‘G’.

U geeft de code op in de inkomstenverhouding van het reguliere loon.

AWf-premie

U geeft de lage AWf-premie aan. Vanaf 2023 vermeldt u de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering’ en de AWf-premie in de rubriek ‘Premie AWf-uitkering’.

Eerder gebruikte u hiervoor de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag’ en de rubriek ‘Premie AWf laag’.

Aof-premie

U geeft de hoge Aof-premie aan en vermeldt de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering’ en de Aof-premie in de rubriek ‘Premie Aof uitkering’.

Verloonde uren

Bij volledig verlof vermeldt u het gebruikelijke aantal verloonde uren in deze inkomstenverhouding.

Heeft de werknemer gedeeltelijk gewerkt in een aangiftetijdvak en hebt u deze uren verloond? Dan vermeldt u deze verloonde uren in de inkomstenverhouding voor het reguliere loon. Dit geldt ook als u de uren op een andere wijze hebt verloond, zoals bij afkoop van niet opgenomen vakantieuren. Het restant van de gebruikelijke verloonde uren vermeldt u in de inkomstenverhouding voor de uitkering.

2. Dezelfde inkomstenverhouding als het loon

Hieronder leest u hoe u de WAZO-uitkering moet aangeven als u deze verwerkt in dezelfde inkomstenverhouding als het loon.

Code soort inkomstenverhouding

U gebruikt de Code soort inkomstenverhouding die geldt voor het reguliere loon.

Contractloon, contracturen en contractindicaties

U vermeldt het contractloon, de contracturen en de contractindicaties die gelden voor het reguliere loon.

Code incidentele inkomensvermindering

Is het loon dat een werknemer ontvangt, samen met de uitkering en een eventuele aanvulling, lager dan het overeengekomen loon in een aangiftetijdvak? Dan vult u vanaf 2022 Code incidentele inkomensvermindering ‘K’ in. Tot en met 2021 gebruikte u code ‘G’.

AWf-premie

Geldt voor het reguliere loon de hoge AWf-premie en geeft u de WAZO-uitkering aan in dezelfde inkomstenverhouding als het reguliere loon? Dan gebruikt u vanaf 2023 voor de AWf-premie van de uitkering aparte rubrieken:

 • U vermeldt de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering’.
 • U vermeldt de lage AWf-premie in de rubriek ‘Premie AWf-uitkering’.

Eerder gaf u dit gezamenlijk aan in de rubrieken voor de hoge WW-premie.

Voorbeeld

U betaalt een werknemer in 2022 en 2023 per maand een WAZO-uitkering door van € 2.000. Hiervoor geldt de lage AWf-premie. Daarnaast betaalt u € 500 loon waarvoor de hoge AWf-premie geldt. U verwerkt dit in 1 inkomstenverhouding.

Verwerking in 2022 (percentages zijn fictief)

U geeft in elk aangiftetijdvak het volgende op:

Loon SV€ 2.500
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€ 2.500
Premie AWf hoog (8% x € 500 + 3% x € 2.000)€    100

In de rubrieken voor AWf hoog geeft u de loon- en premiebedragen op die gelden voor zowel AWf laag als AWf hoog.

Verwerking in 2023 (percentages zijn fictief)

U geeft in elk aangiftetijdvak het volgende op:

Loon SV€ 2.500
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€     500
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering€ 2.000
Premie AWf hoog (8%)€      40
Premie AWf-uitkering (3% x € 2.000)€       60

U vermeldt de verschillende premielonen (de grondslagaanwassen) en de premies in de afzonderlijke rubrieken.

Aof-premie

U vult de Aof-premie als volgt in:

 • Voor het reguliere loon en een aanvulling op de uitkering vermeldt u de grondslagaanwas en de Aof-premie in de rubrieken voor ‘Aof laag’ of ‘Aof hoog’. Kleine werkgevers betalen de lage premie. Middelgrote en grote werkgevers betalen de hoge premie.
 • Voor de uitkering aanvullend geboorteverlof vermeldt u de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof-uitkering’ en de Aof-premie in de rubriek ‘Premie Aof-uitkering’.

Verloonde uren

U vermeldt het gebruikelijke aantal verloonde uren.

Let op

Als de uitkering betrekking heeft op een tijdvak van het vorige kalenderjaar of eerder, moet u altijd de loon-in-systematiek toepassen. U geeft de uitkering dan aan in de aangifte waarin de werknemer de uitkering geniet.

Aanvulling op uitkering

Soms betaalt de werkgever een aanvulling op een WAZO-uitkering. Deze aanvulling vermeldt u in de inkomstenverhouding voor het reguliere loon. Hiervoor gelden dezelfde premies als voor het reguliere loon.

U geeft het bedrag van de aanvulling aan in de rubriek ‘Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering’.

Voorbeeld: werkgever betaalt geen aanvulling

Een werknemer verdient normaal € 1.000 per maand voor 100 verloonde uren. In periode maart ontvangt hij alleen een uitkering aanvullend geboorteverlof van € 700. Hij ontvangt geen regulier loon en de werkgever betaalt geen aanvulling.

De werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Hij is in dienst bij een kleine werkgever.

Voor een uitkering aanvullend geboorteverlof geldt altijd de lage AWf-premie en de hoge Aof-premie.

Hoe verwerkt u dit in de aangifte loonheffingen?

Uitwerking: 2 aparte inkomstenverhoudingen (percentages zijn fictief)

Inkomstenverhouding regulier loon

 • Code soort inkomstenverhouding = code die hoort bij het reguliere loon
 • Code incidentele inkomensvermindering = K
 • Verloonde uren = 0
 • Contractloon en contracturen = als vóór het verlof
 • Contractindicaties = als vóór het verlof
 • Loon = € 0 

Inkomstenverhouding uitkering aanvullend geboorteverlof

 • Code soort inkomstenverhouding = 31
 • Code incidentele inkomensvermindering = niet van toepassing
 • Verloonde uren = 100
 • Loon = € 700
 • Contractloon en contracturen = niet van toepassing
 • Contractindicaties = niet van toepassing

Inkomstenverhouding 2 (uitkering) 
AangiftetijdvakMaart
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
Schriftelijke arbeidsovereenkomst 
Oproepovereenkomst 
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€     0
Premie AWf laag (3%)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€      0
Premie AWf hoog (8%)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering€ 700
Premie AWf-uitkering (3%)€   21
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€    0
Premie Aof laag (5,5%)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€     0
Premie Aof hoog (7%)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof-uitkering€ 700
Premie Aof-uitkering (7%)€    49
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%)€     3,50

Uitwerking: loon en uitkering in één inkomstenverhouding (percentages zijn fictief)

Inkomstenverhouding regulier loon

 • Code soort inkomstenverhouding = code die hoort bij het reguliere loon
 • Code incidentele inkomensvermindering = K
 • Verloonde uren = 100
 • Contractloon en contracturen = als vóór het verlof
 • Contractindicaties = als vóór het verlof

Inkomstenverhouding 
AangiftetijdvakMaart
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdN
Schriftelijke arbeidsovereenkomstJ
OproepovereenkomstN
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€  0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€   0
Premie AWf laag (3%)€   0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€   0
Premie AWf hoog (8%)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering€ 700
Premie AWf-uitkering (3%)€   21
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€    0
Premie Aof laag (5,5%)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€     0
Premie Aof hoog (7%)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof-uitkering€ 700
Premie Aof-uitkering (7%)€    49
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%)€     3,50

Voorbeeld: werkgever betaalt aanvulling tot 100% van het loon

Een werknemer verdient normaal € 1.000 per maand voor 100 verloonde uren.
In periode maart heeft hij gedeeltelijk gewerkt (60 uur) en gedeeltelijk een uitkering aanvullend geboorteverlof ontvangen. Daarnaast heeft de werkgever nog een aanvulling op deze uitkering betaald.

De werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Hij is in dienst bij een kleine werkgever.

Voor het reguliere loon en de aanvulling op de uitkering geldt de hoge AWf-premie en de lage Aof-premie.

Voor een uitkering aanvullend geboorteverlof geldt altijd de lage AWf-premie en de hoge Aof-premie.

Hoe verwerkt u dit in de aangifte loonheffingen?

Het gaat om de volgende bedragen:

LoonbestanddeelBedragVerloonde uren
Regulier loon€ 60060
Uitkering aanvullend geboorteverlof€ 30040
Aanvulling door werkgever€ 100
Totaal€ 1.000100

Uitwerking: 2 aparte inkomstenverhoudingen (percentages zijn fictief)

Inkomstenverhouding regulier loon

 • Code soort inkomstenverhouding = 15
 • Code incidentele inkomensvermindering = niet van toepassing
 • Verloonde uren = 60
 • Contractloon en contracturen = als vóór het verlof
 • Contractindicaties = als vóór het verlof

Inkomstenverhouding 1 (loon en aanvulling)   
AangiftetijdvakMaart
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdN
Schriftelijke arbeidsovereenkomstJ
OproepovereenkomstN
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€ 100  
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€     0
Premie AWf laag (3%)€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€ 700 
Premie AWf hoog (8%)€    56
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering€    0
Premie AWf-uitkering€    0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€ 700
Premie Aof laag (5,5%)€   38,50
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€    0
Premie Aof hoog (7%)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof-uitkering€    0
Premie Aof-uitkering (7%)€    0
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%)€    3,50

Inkomstenverhouding uitkering aanvullend geboorteverlof

 • Code soort inkomstenverhouding = 31
 • Code incidentele inkomensvermindering = niet van toepassing
 • Verloonde uren = 40
 • Contractloon en contracturen = niet van toepassing
 • Contractindicaties = niet van toepassing

Inkomstenverhouding 2 (uitkering) 
AangiftetijdvakMaart
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
Schriftelijke arbeidsovereenkomst 
Oproepovereenkomst 
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€      0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€      0
Premie AWf laag (3%)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€      0
Premie AWf hoog (8%)€      0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering€ 300
Premie AWf-uitkering (3%)€      9
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€      0
Premie Aof laag (5,5%)€      0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€      0
Premie Aof hoog (7%)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof-uitkering€  300
Premie Aof-uitkering (7%)€     21
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%)€       1,50

Uitwerking: loon en uitkering in één inkomstenverhouding (percentages zijn fictief)

Inkomstenverhouding regulier loon

 • Code soort inkomstenverhouding = 15
 • Code incidentele inkomensvermindering = niet van toepassing
 • Verloonde uren = 100
 • Contractloon en contracturen = als vóór het verlof
 • Contractindicaties = als vóór het verlof

Inkomstenverhouding  
AangiftetijdvakMaart
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdN
Schriftelijke arbeidsovereenkomstJ
OproepovereenkomstN
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€ 100
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€     0
Premie AWf laag (3%)€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€  700
Premie AWf hoog (8%)€     56
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering€  300
Premie AWf-uitkering (3%)€      9
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€ 700
Premie Aof laag (5,5%)€  38,50
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€      0
Premie Aof hoog (7%)€      0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof-uitkering€ 300 
Premie Aof-uitkering (7%)€    21
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%)€      5

Geboorteverlof partner

Naast aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof heeft een werknemer, waarvan de partner net bevallen is, recht op 1 week geboorteverlof. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. U verwerkt dit in de aangifte als regulier loon.

Wetsartikel

Artikel 4.2a tot en met artikel 4.2c Wet arbeid en zorg

Relevante informatie

Gerelateerde handreikingen

Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen

Invullen van code incidentele inkomstenvermindering

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,