Vanaf 1 augustus 2021 gelden lagere WW-premiepercentages. De lage WW-premie is voor de rest van het jaar vastgesteld op 0,34% en de hoge WW-premie op 5,34%.

Verlaging van ruim 2 procentpunt

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betaalt u een lage WW-premie of een hoge WW-premie voor uw werknemers. Beide premiepercentages worden vanaf 1 augustus 2021 met 2,36 procentpunt verlaagd. Voor werkgevers die per 4 weken loonaangifte doen, gelden de percentages vanaf 16 augustus 2021.

Waarom deze verlaging?

De premieverlaging komt in plaats van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Hiermee konden investerende werkgevers korting krijgen op loonheffingen. Het kabinet schrapte die regeling kort geleden, omdat de Europese Commissie niet op tijd goedkeuring kon geven. Om werkgevers tegemoet te komen, zijn de WW-premies daarom nu voor de rest van het jaar verlaagd.

Actuele bedragen en premies

Op deze pagina vermeldt UWV de actuele bedragen en percentages die gelden voor werkgevers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast.

Basispremie WAO/WIA

OmschrijvingPremie vanaf 1 januari 2021
Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-laag).2,70%
Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-hoog).7,70%
OmschrijvingPremie vanaf 1 augustus 2021
Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-laag).0,34
Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-hoog).

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskasparameters

De gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk) in 2021 is opgebouwd uit 3 premiecomponenten:

  • WGA voor vaste dienstbetrekkingen,
  • WGA voor flexibele dienstbetrekkingen,
  • Ziektewet voor flexibele dienstbetrekkingen.

Voor deze 3 premiecomponenten worden 3 rekenpercentages en 3 gemiddelde percentages vastgesteld.

Algemene parameters2021
Gemiddelde premieplichtig loon€ 34.600
Grens klein/middelgrote werkgever€ 346.000
Grens middelgrote/grote werkgever€ 3.460.000
Premiecomponent WGA vaste dienstbetrekkingen en Ziektewet flexibele dienstbetrekkingen:WGAZiektewet
Gemiddelde percentage0,78%0,58%
Maximumpremie werkgevers3,12%2,32%
Minimumpremie werkgevers0,19%0,14%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage0,52%0,35%
Correctiefactor werkgeversrisico1,121,24
Correctiefactor ontbrekende jaren:WGAZiektewet
1 jaar5,002,00
2 jaar2,501,00
3 jaar1,661,00
4 jaar1,251,00

Maak een schatting van uw premie

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) maakt u eenvoudig een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2021.
Heeft u een vraag over de hoogte of de berekening van uw premie? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Maximumdagloon en maximummaandloon vanaf 1 juli 2021

OmschrijvingBedrag (bruto)
Maximumdagloon€ 225,57
Maximummaandloon€ 4.906,15

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Het maximummaandloon berekent u door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Participatie in re-integratie

OmschrijvingBedrag (bruto)

Maximale bijdrage als:
de re-integratie meer kost dan 70% van de brutoloonkosten;

de re-integratie langer duurt dan het dienstverband én de re-integratie is gericht op vergroting van de sollicitatiekansen.

€ 3.000

Maximale bijdrage bij een werknemer met een arbeidshandicap als:

de re-integratie langer duurt dan het dienstverband en de re-integratie is gericht op plaatsing bij een andere werkgever.
€ 5.000

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Minimum(jeugd)loon vanaf 1 juli 2021

Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. Hij heeft recht op het minimumloon.

Alle bedragen zijn brutobedragen.

LeeftijdPer maandPer weekPer dagPer uur
21 jaar€ 1.701,00€ 395,55€ 78,51€ 9,81
20 jaar€ 1.360,80€ 314,05€ 62,81€ 7,85
19 jaar€ 1.020,60€ 235,55€ 47,11€ 5,89
18 jaar€ 850,50€ 196,30€ 39,26€ 4,91
17 jaar€ 671,90€ 155,05€ 31,01€ 3,88
16 jaar€ 586,85€ 135,45€ 27,09€ 3,39
15 jaar€ 510,30€ 117,75€ 23,55€ 2,94

Sociaal minimum vanaf 1 juli 2021 (Toeslagenwet)

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

LeefsituatieBedrag per dagBedrag per weekBedrag per maand
Gehuwd€ 78,21€ 391,05€ 1.701,07
Alleenstaand 21 jaar€ 56,97€ 284,85€ 1.239,10
Kostendeler 21 jaar€ 36,10€ 180,50€ 785,18
Alleenstaand 20 jaar€ 42,93€ 214,65€ 933,73
Alleenstaand 19 jaar€ 31,19€ 155,95€ 678,38
Alleenstaand 18 jaar€ 26,01€ 130,05€ 565,72

Maximumdagloon voor vrijwillige verzekeringen (VV )

OmschrijvingBedrag (bruto)
Maximumdagloon voor vrijwillige verzekeringen (VV)
Dit is het maximumdagloon waarvoor u zich vrijwillig kunt verzekeren bij UWV.
€ 225,57

Premiepercentages vrijwillige verzekeringen 2021

UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekering vast.
Hieronder staan de premies per wet voor het premiejaar 2021.

VerzekeringPremiepercentage
WIA7,81%
WAO7,03%
WW1,90%
Ziektewet algemeen9,20%
Ziektewet voor alfahulpen7,95%

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

In september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg). Het bedrag van de tegemoetkoming in 2021 is € 183,61 netto. De tegemoetkoming is bedoeld voor werknemers:

  • met een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering, of;
  • die ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn, of;
  • die recht hebben op hulp om werk te vinden, te behouden of om te studeren.

Als uw werknemer een tegemoetkoming kan krijgen, dan ontvangt hij deze altijd rechtstreeks van UWV. Dit geldt ook voor werknemers die hun uitkering wel via u als werkgever ontvangen.

Kijk voor meer informatie op Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.

UWV, UWV regelingen, Woven, SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,