Voor anonieme werknemers betaalt u in sommige gevallen meer premies werknemersverzekeringen en meer inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) dan in de situatie waarin de werknemer niet anoniem is. De anonieme werknemer houdt minder nettoloon over.

Anonieme werknemer

Er is sprake van een anonieme werknemer als:

  • de werknemer zijn naam, adres of woonplaats en burgerservicenummer niet aan de inhoudingsplichtige verstrekt
  • de werknemer onjuiste gegevens verstrekt en de inhoudingsplichtige weet dit of moet dit redelijkerwijs weten
  • de inhoudingsplichtige de identiteit van de werknemer niet op de voorgeschreven manier heeft vastgesteld
  • de inhoudingsplichtige de gegevens van de werknemer niet op de juiste manier bij zijn loonadministratie bewaart
  • een buitenlandse werknemer niet voldoet aan de voorwaarden om in Nederland te mogen werken
100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,

Personeelsnummer bij geen burgerservicenummer

Als het burgerservicenummer niet bekend is, dan moet u in de loonaangifte het personeelsnummer vermelden. Het personeelsnummer geeft u aan in een aparte rubriek. U vindt deze rubriek in het nominatief deel van de loonaangifte. Gebruik nooit een fictief burgerservicenummer. Vermeld het personeelsnummer ook als u voor deze werknemer nu wel een burgerservicenummer heeft ingevuld, maar als deze in het vorige tijdvak ontbrak. U mag het personeelsnummer niet als burgerservicenummer gebruiken.

Anoniementarief

Als er sprake is van een anonieme werknemer geldt het volgende:

  • het tarief voor de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen is 52%
  • u houdt geen rekening met de loonheffingskorting
  • voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) houdt u geen rekening met het maximumpremieloon en maximumbijdrageloon.

Let op!

Voor anonieme werknemers geldt een aparte tabel voor de eindheffing (zie tabel 5,6a en 6b Handboek Loonheffingen).

In de loonaangifte vermeldt u in deze situatie altijd tabelcode 940.

Past u in voorkomend geval het anoniementarief niet toe, dan kan de Belastingdienst direct een verzuimboete van maximaal € 5.278 opleggen.

Niet corrigeren

Als u nog binnen het lopende kalenderjaar aan bovenstaande verplichtingen voldoet, houdt u vanaf dat moment rekening met het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Het is in deze situatie niet toegestaan de bedragen die u eerder betaald hebt, via correcties te wijzigen. Ook het eerder toegepaste tarief van 52% voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen mag u niet corrigeren. De werknemer kan via zijn aangifte inkomstenbelasting de te veel ingehouden loonheffing verrekenen / terug krijgen.

Wetsartikel

Artikel 26b Wet LB

Meer informatie

Paragraaf 8.10 Brochure toelichting loonberekening VCR

Paragraaf 2.6 Handboek loonheffingen

Gerelateerde artikelen

Gebruik uniek personeelsnummer

Gebruik geen fictief bsn

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,