Herzien WW-premie bij overwerk

Vanaf 1 januari 2022 moet u de lage WW-premie herzien als u in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren hebt verloond dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Wanneer is deze herzieningssituatie van toepassing en hoe toetst u de 30% extra uren? Dat leest u in deze handreiking.

Om te bepalen of de 30%-herzieningssituatie van toepassing is, toetst u het volgende:

 1. Is sprake van een gemiddeld aantal contracturen van minimaal 35 per week?
 2. Overschrijdt het aantal verloonde uren met meer dan 30% het aantal contracturen? 

Minimaal 35 contracturen per week

De 30%-herzieningssituatie is niet van toepassing op werknemers met een arbeidscontract van gemiddeld minimaal 35 uur per week. Om dit te bepalen houdt u rekening met alle arbeidsovereenkomsten van de werknemer, waarop de lage WW-premie van toepassing is. 

Heeft de werkgever meerdere loonheffingensubnummers? Dan kijkt u naar de arbeidsovereenkomsten met de lage WW-premie van alle loonheffingensubnummers. 

Overschrijding contracturen

Om te bepalen of sprake is van meer dan 30% overwerk, moet u de uren van alle dienstbetrekkingen meetellen. Dit geldt voor zowel dienstbetrekkingen met de lage WW-premie als de hoge WW-premie. Ook hier kijkt u naar alle loonheffingensubnummers.

Berekening

Om na te gaan of de 30%-herzieningssituatie van toepassing is, doorloopt u de volgende stappen: 

 1. Tel alle verloonde uren van de werknemer bij elkaar op.
  U moet rekening houden met alle verloonde uren in alle aangiftetijdvakken van alle dienstbetrekkingen in het kalenderjaar.
 2. Bepaal hoeveel uren contractueel zijn vastgelegd.
  Dit gaat om alle contractueel overeengekomen uren voor alle aangiftetijdvakken van alle dienstbetrekkingen in het kalenderjaar. U mag het aantal overeengekomen uren per aangiftetijdvak rekenkundig afronden op 2 decimalen.
 3. Bereken het percentage van hoeveel uren meer verloond zijn dan contractueel overeengekomen is. Rond het percentage naar beneden af op hele getallen.

Als het percentage 31% of hoger is, moet u de lage WW-premie herzien.

Wanneer herzien?

Het is pas mogelijk om na afloop van het kalenderjaar te berekenen of u meer dan 30% extra uren hebt verloond. Daarom kunt u de WW-premie pas herzien bij of na afloop van de aangifte over december of de 13e vierwekenperiode.

Voorbeeld 1

De werkgever doet de aangifte loonheffingen per kalendermaand. De werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Het aantal contractueel overeengekomen uren per week is 30. Vanaf 1 juli krijgt de werknemer een contract voor 40 uur per week. De werknemer werkt het hele kalenderjaar. Is de 30%-herzieningssituatie van toepassing?

Uitwerking

U toetst of de werknemer een arbeidscontract heeft voor gemiddeld minimaal 35 uur per week. 

Voor de eerste 6 maanden is de overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak 130 uur (30 x 52/12).

Vanaf juli is de overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak 173,333 uur (40 x 52/12). Deze uitkomst rondt u af op 2 decimalen. 

Het aantal contracturen voor het gehele kalenderjaar is 1.819,98 uur (6 x 130 + 6 x 173,33). 

De werknemer is het hele jaar in dienst, dus 365 dagen. Dit rekent u om naar weken: (365/7 =) 52,14 weken. 

Het gemiddelde aantal contracturen per week bedraagt dan 34,905 uur (1.819,98/52,14). Dit is rekenkundig afgerond 34,91 uur. U rondt dit naar boven af op een heel aantal: 35 uur. 

De 30%-herzieningssituatie is niet van toepassing voor deze werknemer omdat het gemiddeld aantal contracturen minimaal 35 uur per week is.

Voorbeeld 2

Het aangiftetijdvak van de werkgever is een kalendermaand. De werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Het aantal contractueel overeengekomen uren is 20 uur per week. De werknemer werkt het hele kalenderjaar. Voor deze werknemer zijn 1.200 uren verloond. Moet u de lage WW-premie herzien?

Uitwerking

Omdat het arbeidscontract van de werknemer gemiddeld minder dan 35 uur per week is, kan de 30%-herzieningssituatie van toepassing zijn op deze werknemer.

 Om dit na te gaan, doorloopt u de volgende stappen:

 1. U stelt vast wat het aantal verloonde uren is. Dit is 1.200 uur.
 2. U bepaalt het aantal contracturen per aangiftetijdvak. De uitkomst rondt u af op 2 decimalen.
  Deze werknemer heeft een arbeidsomvang van 20 uur per week. Per maand is dat 86,67 uur (20 x 52/12). Voor het gehele kalenderjaar bedraagt het aantal contracturen: 1.040,04 (86,67 x 12).
 3. U berekent het percentage van hoeveel uren meer verloond zijn dan contractueel overeengekomen. Dit percentage rondt u naar beneden af op hele getallen.
  Dit is 15,38% (1.200 – 1.040,04) / 1.040,04) x 100%). Naar beneden afgerond is dit 15%.

 Dit is lager dan 31%, daarom hoeft u de lage WW-premie niet te herzien.

Voorbeeld 3

De werkgever heeft een aangiftetijdvak van 4 weken. De werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Het aantal contracturen per week is 15 uur. De werknemer werkt het hele kalenderjaar. Het aantal verloonde uren is 1.200. Is de 30%-herzieningssituatie van toepassing?

Uitwerking

Het is mogelijk dat de 30%-herzieningssituatie van toepassing is. Het arbeidscontract van de werknemer is namelijk gemiddeld minder dan 35 uur per week.

U bekijkt of het aantal verloonde uren de contracturen meer dan 30% overschrijdt.

 1. Het aantal verloonde uren is 1.200.
 2. U bepaalt het aantal contracturen per aangiftetijdvak. De uitkomst rondt u af op 2 decimalen.
  Deze werknemer heeft een arbeidsomvang van 15 uur per week. Per vier weken is dat 60 uur (15 x 4). Voor het hele kalenderjaar is het aantal contracturen 780 (60 x 13).
 3. U berekent het percentage van hoeveel uren meer verloond zijn dan contractueel overeengekomen is. Dit percentage rondt u naar beneden af op hele getallen. Dit is 53,85% (1200 – 780) /780 x 100%).
  Afgerond naar beneden is dit 53%. 

De uitkomst is hoger dan 31%, daarom moet u de lage WW-premie herzien.

Wetsartikelen

Artikel 27 Wfsv
Artikel 2.3 Besluit Wfsv
Artikel 3.4b Regeling Wfsv

Meer informatie

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW
Memo verloonde uren

Gerelateerde handreiking

Herzien lage WW-premie in de loonaangifte

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,