Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) basispremie – gedifferentieerde premie

Vanaf 2022 is de basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) vervangen door de gedifferentieerde premie Aof. Kleine werkgevers betalen over het premieplichtig loon van hun werknemers de lage premie Aof. Middelgrote en grote werkgevers betalen de hoge premie Aof.

In deze handreiking leest u wanneer een werkgever klein of (middel)groot is. Ook leest u voor welke uitkeringen en loonbetalingen altijd de hoge premie Aof geldt. Ten slotte leest u hoe u de premie Aof aangeeft in de aangifte.

Kleine of (middel)grote werkgever

Voor de beoordeling of een werkgever klein of (middel)groot is voor de premie Aof, geldt het totale premieplichtige loon in het jaar t-2. Voor 2022 is een werkgever klein als het totale premieplichtige loon over 2020 niet hoger is dan € 882.500. Is het totale premieplichtige loon hoger dan € 882.500, dan is de werkgever voor de premie Aof een (middel)grote werkgever.

Check mededeling/beschikking Whk 

De definitie van een kleine werkgever geldt vanaf 2022 ook voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Op de mededeling/beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk geeft de Belastingdienst aan of een werkgever voor de premie Aof een kleine of (middel)grote werkgever is. 

Lager premieplichtig loon in 2022

Was het totale premieplichtige loon van een werkgever in 2020 hoger dan € 882.500, maar verwacht de werkgever in 2022 een lager premieplichtig loon waardoor hij een kleine werkgever zou zijn? Dan is hij voor 2022 toch een (middel)grote werkgever voor de premie Aof.

Meerdere sectoren

Is een werkgever aangesloten bij meerdere sectoren, dan geldt de beoordeling of een werkgever klein of (middel)groot is per sector. 

Startende werkgever

Een startende werkgever wordt de eerste 2 jaar altijd aangemerkt als een kleine werkgever. Dit geldt niet voor de werkgever die is gestart als verkrijgende werkgever na een overgang van onderneming. 

Overgang van onderneming

Is sprake van een overgang van onderneming, een overgang bij faillissement of gaat een overheidswerkgever geheel of gedeeltelijk over naar een andere werkgever? Dan wordt (een deel van) het premieplichtig loon van de (deels) overdragende werkgever toegerekend aan de verkrijgende werkgever. Meer informatie hierover vindt u in de handreiking ‘Wet overgang van onderneming’.

Altijd hoge premie Aof

Voor de volgende uitkeringen, toeslagen en loonbelastingen geldt altijd de hoge premie Aof:

 • Uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, ZW en WW). Dit geldt ook als een werkgever de uitkering namens UWV aan zijn werknemers betaalt (werkgeversbetaling) of als de werkgever dit doet als eigenrisicodrager.
 • WAZO-uitkeringen in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg en aanvullend geboorteverlof.
 • Toeslagen op grond van de Toeslagenwet.
 • Loon uit een WSW-dienstbetrekking.
 • Wachtgeld op grond van de oude regeling van vóór 2001.

Opslag Wet kinderopvang

De opslag voor de Wet kinderopvang (Wko) komt bovenop de premie Aof. De opslag Wko berekent u over de (gezamenlijke) grondslag van de Aof.

Aangifte loonheffingen

In de aangifte loonheffingen zijn er 3 rubrieken voor de grondslagaanwas:

 • Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag
  Voor een kleine werkgever vermeldt u het loon in deze rubriek.
 • Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog
  Voor een (middel)grote werkgever vermeldt u het loon in deze rubriek. Ook loon uit een WSW-dienstbetrekking geeft u hier op.
 • Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering
  In deze rubriek vermeldt u uitkeringen (WAO, WIA, ZW, WAZO, en wachtgeld op grond van de oude regeling van vóór 2011) en toeslagen op grond van de Toeslagenwet.

Let op!

Loon uit een WSW-dienstbetrekking geeft u dus niet op in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering maar in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog.

Er zijn ook 3 rubrieken voor de verschuldigde premie Aof:

 • Premie Aof laag
 • Premie Aof hoog
 • Premie Aof uitkering

Voor de opslag Wko is er 1 aparte rubriek.

Loon en uitkering in 1 inkomstenverhouding

Ontvangt een werknemer een uitkering van UWV via de werkgever? En ontvangt hij ook loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van deze werkgever? Dan mag u voor het jaar 2022 en 2023 het loon en de uitkering nog in 1 inkomstenverhouding opgeven. U vult de premie Aof dan als volgt in:

 • Voor het reguliere loon vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof laag’ of ‘Aof hoog’, afhankelijk van de grootte van de werkgever.
 • Voor de uitkering vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof uitkering’.

Let op!

Dit is dus anders dan bij de premie Awf. Meer informatie hierover leest u in de handreiking ‘Werkgeversbetaling in de aangifte loonheffingen’.

Voorbeeld

Een werknemer is in dienst bij een kleine werkgever voor de Aof. Zijn maandloon is € 500. Daarnaast ontvangt hij van de werkgever een WAZO-uitkering van € 2.000 per maand (werkgeversbetaling).

Uitwerking

De werkgever is over het loon de lage premie Aof verschuldigd. Voor de WAZO-uitkering geldt de hoge premie Aof. Over de totale grondslag van € 2.500 per maand is de werkgever de opslag voor de Wko verschuldigd. 

Verwerking in de aangifte  

U gebruikt 2 inkomstenverhoudingen

Inkomstenverhouding 1januarifebruarienz.
Aanwas in cumulatieve premieloon Aof laag€ 500€ 500€ 500
Premie Aof laag (5,5%) *€   27,50€   27,50€   27,50
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€     0€     0€     0
Premie Aof hoog (7%) *€     0€     0€     0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering€     0€     0€     0
Premie Aof uitkering (7%) *€     0€     0€     0
Opslag Wko (0,5%) *€     2,50€     2,50€     2,50

Inkomstenverhouding 2januarifebruarienz.
Aanwas in cumulatieve premieloon Aof laag€       0€       0€       0
Premie Aof laag (5,5%) *€       0€       0€       0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€       0€       0€       0
Premie Aof hoog (7%) *€       0€       0€       0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering€ 2.000€ 2.000   € 2.000   
Premie Aof uitkering (7%) *€    140€    140 €    140
Opslag Wko (0,5%) *€      10€      10€      10

U gebruikt 1 inkomstenverhouding

Aangiftetijdvakjanuarifebruarienz.
Aanwas in cumulatieve premieloon Aof laag€  500€  500€  500
Premie Aof laag (5,5%) *€    27,50€   27,50€   27,50
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€      0€       0€      0
Premie Aof hoog (7%) *€      0€       0€      0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering€ 2.000   € 2.000€ 2.000
Premie Aof uitkering (7%) *€    140€    140€    140
Opslag Wko (0,5%) *€     12,50€      12,50€      12,50

* Dit zijn fictieve percentages.

Wetsartikelen

Artikel 34 Wfsv
Artikel 36 Wfsv

Meer informatie

Paragraaf 7.4 Handboek Loonheffingen
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 

Gerelateerd

Handreiking Wet overgang van onderneming

Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen

Rijksoverheid 2022, Belastingdienst 2022, UWV 2022,