Werkgeversbetaling

Ontvangt een werknemer een uitkering van UWV via de werkgever? En ontvangt hij ook loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van deze werkgever? Dan is sprake van een werkgeversbetaling. In deze handreiking leest u hoe u dit verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Handreiking. Update 31 maart 2022

Deze handreiking geldt voor de situatie dat de werknemer in dienstbetrekking is bij de werkgever.

Werkgeversbetaling

Een werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de werknemer de uitkering van UWV via de werkgever ontvangt. De werknemer moet UWV daarvoor machtigen.

UWV kan die uitkering aan de werkgever betalen in de vorm van een werkgeversbetaling of instantiebetaling.

De instantiebetaling gebruikt u voor de situatie waarin de werknemer geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer van u krijgt, maar u hem nog wel een aanvulling op zijn uitkering betaalt.

Deze handreiking gaat over de werkgeversbetaling. De werkgeversbetaling geldt voor de situatie dat de werkgever de uitkering doorbetaalt en de werknemer nog loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van dezelfde werkgever krijgt.

Bij een werkgeversbetaling betaalt UWV aan de werkgever, behalve de uitkering, ook de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw over de uitkering.

Samenvoegingsregels en witte tabel

Voor de berekening van de loonheffingen telt u de uitkering van UWV, het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en een eventuele aanvulling op de uitkering bij elkaar op. Dit zijn de samenvoegingsregels. Op het totaal past u de witte tabel toe. Ook berekent u over het totaal de premies werknemersverzekeringen.

WW-premie

Voor een werkgeversbetaling geldt altijd de lage WW-premie. Voor een eventuele aanvulling op de uitkering gebruikt u dezelfde WW-premie als voor het reguliere loon.

Aof-premie

Vanaf 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Voor uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, ZW en WW) geldt altijd de hoge premie Aof. Dit geldt ook voor een werkgeversbetaling.

Inkomstenverhouding

U kunt kiezen hoe u een werkgeversbetaling in de aangifte verwerkt:

  1. in een aparte inkomstenverhouding
  2. in dezelfde inkomstenverhouding als het loon

1. In een aparte inkomstenverhouding

Onderstaande informatie is van toepassing als u de werkgeversbetaling aangeeft in een aparte inkomstenverhouding.

Code soort inkomstenverhouding

U gebruikt de Code soort inkomstenverhouding die bij de werkgeversbetaling hoort:

Soort uitkeringCode soort inkomstenverhouding
Ziektewet en WAZO31
WAO32
NWW33
IVA39
WGA40

Contractloon, contracturen en contractindicaties

U vult deze rubrieken bij deze inkomstenverhouding niet in.

WW-premie

U geeft de lage WW-premie aan. U vermeldt de grondslagaanwas en de WW-premie in de rubrieken voor ‘AWf-laag’.

Aof-premie

U geeft de hoge Aof-premie aan. U vermeldt de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof-uitkering’.

Verloonde uren

De hoogte van de verloonde uren die u invult in de aparte inkomstenverhouding, hangt af van de soort uitkering die de werkgever doorbetaalt.

Soort uitkeringVerloonde uren
Ziektewet en WAZODe gebruikelijke uren verminderd met de uren van de reguliere inkomstenverhouding.
WAONul
NWWNul
IVANul
WGANul

2. In dezelfde inkomstenverhouding als het loon

Onderstaande informatie is van toepassing als u de werkgeversbetaling aangeeft in dezelfde inkomstenverhouding als het loon.

Code soort inkomstenverhouding

U gebruikt de Code soort inkomstenverhouding die geldt voor het reguliere loon.

Contractloon, contracturen en contractindicaties

U vermeldt het contractloon, de contracturen en de contractindicaties die gelden voor het reguliere loon.

WW-premie

Geldt voor het reguliere loon de hoge WW-premie en geeft u de werkgeversbetaling aan in dezelfde inkomstenverhouding als het reguliere loon? Dan vult u de WW-premie als volgt in:

  • U vermeldt de hoge en lage grondslagaanwas gezamenlijk in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog.
  • U vermeldt de hoge en lage WW-premie gezamenlijk in de rubriek Premie AWf hoog.

Aof-premie

Anders dan bij de WW-premie vult u de Aof-premie als volgt in:

  • Voor het reguliere loon en een aanvulling op de uitkering vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken ‘Aof laag’ of ‘Aof hoog’. Laag of hoog is afhankelijk van de grootte van de werkgever. Kleine werkgevers betalen de lage premie, middelgrote en grote werkgevers betalen de hoge premie.
  • Voor de uitkering vermeldt u de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof-uitkering’.

Aandachtspunt bij LIV, Jeugd-LIV en sommige loonkostenvoordelen

Een uitkering uit de werknemersverzekeringen telt niet mee als jaarloon voor de bepaling van het (jeugd-)LIV en sommige loonkostenvoordelen. Als u de werkgeversbetaling en het reguliere loon opgeeft in één inkomstenverhouding, kan UWV de werkgeversbetaling toch bij het jaarloon tellen. Hierdoor wordt het jaarloon hoger en stelt UWV het (jeugd-)LIV of het loonkostenvoordeel misschien verkeerd vast.

Verloonde uren

Soort uitkeringVerloonde uren
Ziektewet en WAZODe gebruikelijke uren.
WAODe uren van het reguliere loon
NWWDe uren van het reguliere loon
IVADe uren van het reguliere loon
WGADe uren van het reguliere loon

Genietingsmoment werkgeversbetaling

U verwerkt de werkgeversbetaling in de aangifte over het tijdvak waarin de werkgever de uitkering doorbetaalt. Wanneer de werkgever de uitkering van UWV ontvangt, is niet van belang.

Aanvulling op uitkering

Soms betaalt de werkgever een aanvulling op de uitkering uit werknemersverzekeringen. Deze aanvulling vermeldt u in de inkomstenverhouding die u gebruikt voor het reguliere loon.

U geeft het bedrag van de aanvulling aan in de rubriek ‘Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering’.

Voorbeeld

Een werknemer is in dienst bij kleine werkgever voor de premie Aof. Hij heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Het maandloon is €  1000. Daarnaast ontvangt de werknemer van de werkgever een WIA-uitkering van € 500 (werkgeversbetaling). Ook ontvangt de werknemer een aanvulling van € 100.

Voor het reguliere loon en de aanvulling geldt de hoge WW-premie. Voor de werkgeversbetaling geldt de lage WW-premie.  

Voor het reguliere loon en de aanvulling geldt de lage Aof-premie. Voor de werkgeversbetaling geldt de hoge Aof-premie.

Uitwerking

U gebruikt 2 inkomstenverhoudingen.

Inkomstenverhouding 1 (regulier loon en aanvulling)
AangiftetijdvakMeiJuniEnz.
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdNNN
Schriftelijke arbeidsovereenkomstJJJ
OproepovereenkomstNNN
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€     100€     100€     100
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€         0€         0€        0
Premie AWf laag (3%*)€         0€         0€        0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€   1.100€   1.100€   1.100
Premie AWf hoog (8%*)€       88€        88€       88
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien€         0€         0€         0
Premie AWf herzien€         0€         0€         0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€   1.100€   1.100€  1.100
Premie Aof laag (5,5%*)€   60,50€   60,50€   60,50
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog€         0€         0€         0
Premie Aof hoog (7%*)€         0€         0€         0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering€         0€         0€         0
Premie Aof uitkering (7%*)€         0€         0€         0
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%*)€     5,50€     5,50€     5,50
Inkomstenverhouding 2 (uitkering)
AangiftetijdvakMeiJuniEnz.
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
Schriftelijke arbeidsovereenkomst 
Oproepovereenkomst 
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€   500€   500€   500
Premie AWf laag (3%*)€     15€     15€     15
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€       0€       0€       0
Premie AWf hoog (8%*)€       0€       0€       0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien€       0€       0€       0
Premie AWf herzien€       0€       0€       0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€       0€       0€       0
Premie Aof laag (5,5%*)€       0€       0€       0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€       0€       0€       0
Premie Aof hoog (7%*)€       0€       0€       0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering€   500€   500€    500
Premie Aof uitkering (7%*)€     35€    35€      35
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5%*)€     2,50€     2,50€      2,50

U gebruikt 1 inkomstenverhouding.

AangiftetijdvakMeiJuniEnz.
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdNNN
Schriftelijke arbeidsovereenkomstJJJ
OproepovereenkomstN  NN
Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering€     100€      100€     100
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag€         0€         0€         0
Premie AWf laag (3%*)€         0€         0€         0
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€ 1.600**€   1.600€   1.600
Premie AWf hoog (8%*)€     103**€      103€      103
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien€          0€          0€          0
Premie AWf herzien€          0€          0€          0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag€   1.100€    1.100€    1.100
Premie Aof laag (5,5%*)€      60,50€      60,50€      60,50
Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog€         0€        0€       0
Premie Aof hoog (7%*)€         0€        0€       0
Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering€     500€     500€   500
Premie Aof uitkering (7%*)€       35€       35€     35
Opslag Wet Kinderopvangtoeslag (0,5*)€         8€         8€       8

* Dit zijn fictieve percentages.

**  U mag maar 1 soort WW-premie aangeven per inkomstenverhouding.

In dit voorbeeld doet u dit als volgt:

  • U telt de aanwas van de grondslag voor de hoge (€ 1.100) en lage premie (€ 500) bij elkaar op. Deze aanwas (€ 1.600) is het bedrag waarover de premies moeten worden berekend. Het totaal geeft u aan in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog’.
  • U telt de lage en hoge WW-premie bij elkaar op. Het totaal geeft u aan in de rubriek ‘Premie AWf hoog’, (€ 1.100 8%=€ 88) + (€ 5003%=€ 15) = € 103.

Meer informatie

Paragraaf 9.6.2 Handboek Loonheffingen
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2022
Kennisdocument premiedifferentiatie WW
Memo verloonde uren

Wetsartikelen

artikel 33 lid 2, letter a Wet loonbelasting
artikel 9.1 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
artikel 9.4 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,