Concernregeling werkkostenregeling

De vrije ruimte en de eindheffing van de werkkostenregeling berekent u per werkgever. Als u de concernregeling gebruikt, mag u de vrije ruimte en de eindheffing op concernniveau berekenen. In deze handreiking leest u hoe de concernregeling werkt en wanneer u deze mag toepassen.

Handreiking

Bij toepassing van de concernregeling berekent u de vrije ruimte door het totale fiscale loon van alle werkgevers van het concern bij elkaar op te tellen. Alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die deze werkgevers aanwijzen als eindheffingsloon – en waarvoor geen gerichte vrijstelling geldt – vallen onder deze collectieve vrije ruimte.

Voorwaarden

U mag de concernregeling gebruiken als:

  • u een belang van ten minste 95% in een andere werkgever hebt
  • een andere werkgever een belang van ten minste 95% in u heeft
  • een derde een belang van ten minste 95% in u heeft en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever heeft

Voorbeeld

A bv heeft 100% van de aandelen in X bv, Y bv en Z bv. A bv heeft geen personeel in dienst. Bij X bv, Y bv en Z bv is wel personeel in dienst.   

X bv, Y bv en Z bv kunnen de concernregeling toepassen op grond van de voorwaarde genoemd bij de 3e bullet. Deze ‘derde’ hoeft dus geen werkgever te zijn. Dit kan ook een natuurlijk persoon zijn.

Het kan voordelig zijn om de concernregeling te gebruiken omdat u zo de vrije ruimte van alle concernonderdelen kunt benutten. Maar het kan ook nadelig uitwerken. U onderzoekt dit zelf.

U mag per jaar kiezen of u de concernregeling toepast. Deze keuze maakt u uiterlijk bij het doen van de aangifte waarin u de eindheffing moet opgeven. Dit is uiterlijk bij de aangifte over het 2e aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Let op!

In 2023 is de vrije ruimte 3% van het totale fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere bedraagt de vrije ruimte 1,18%. Als u de concernregeling toepast, berekent u de vrije ruimte over het totale fiscale loon van het concern. U mag dus niet per werkgever 3% over het totale fiscale loon tot en met € 400.000 toepassen.

Voorbeeld

Werkgevers A, B en C voldoen aan de voorwaarden van de concernregeling.

Zij hebben de volgende fiscale loonsommen in 2023:

Werkgever A:                                                                           €   200.000
Werkgever B:                                                                           €   150.000
Werkgever C:                                                                          €  900.000
Totaal fiscaal loon van het concern 2023             € 1.250.000

Zij hebben de volgende vergoedingen en verstrekkingen aangewezen als eindheffingsloon in 2023. Deze vallen onder de vrije ruimte:

Werkgever A:                                                                           €   7.000
Werkgever B:                                                                           €   8.000
Werkgever C:                                                                           € 17.500
Totaal vergoedingen en verstrekkingen concern 2023    € 32.500

Uitwerking: geen toepassing van de concernregeling

Totale fiscale loonsomVrije ruimteAangewezen vergoe-dingen en verstrek-kingenOverschrijding vrije ruimteEindheffing(80%)
Werkgever A€ 200.000€   6.000€    7.000€ 1.000€    800
Werkgever B€ 150.000€   4.500€   8.000€ 3.500€ 2.800
Werkgever C€ 900.000€ 17.900€ 17.500

Uitwerking: wel toepassing van de concernregeling

Totale fiscale loonsomVrije ruimteAangewezen vergoe-dingen en verstrek-kingenOverschrijding vrije ruimteEindheffing (80%)
Werkgever A, B en C€ 1.250.000€ 22.030€ 32.500€ 10.470€ 8.376

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat het nadelig is om de concernregeling toe te passen.

Voorbeeld  

Werkgevers X en Y voldoen aan de voorwaarden van de concernregeling.

Zij hebben de volgende fiscale loonsommen in 2023:

Onderdeel X:                                                                        €   2.000.000
Onderdeel Y:                                                                       €   3.000.000
Totaal fiscaal loon van het concern in het jaar 2023:  €   5.000.000

Zij hebben de volgende vergoedingen en verstrekkingen aangewezen als eindheffingsloon in 2023. Deze vallen onder de vrije ruimte:

Werkgever X:                                                                           €  50.000
Werkgever Y:                                                                           €  20.000
Totaal vergoedingen en verstrekkingen concern 2023    € 70.000

Uitwerking: geen toepassing van de concernregeling

Totale fiscale loonsomVrije ruimteAangewezen vergoedingenen verstrek-kingenOverschrijding vrije ruimteTe betalen eindheffing
Werkgever X€ 2.000.000€ 30.880€ 50.000€ 19.120€ 15.296
Werkgever Y€ 3.000.000€ 42.680€ 20.000

Uitwerking: wel toepassing van de concernregeling

Totale fiscale loonsomVrije ruimteAangewezenvergoe-dingen en verstrek-kingenOverschrijdingvrije ruimteTe betalen eindheffing
Werkgever X en werkgever Y€ 5.000.000€ 66.280€ 70.000€ 3.720€ 2.976

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat het voordelig is om de concernregeling toe te passen.

Overschrijding collectieve vrije ruimte

Bij overschrijding van de collectieve vrije ruimte betaalt de werkgever met het hoogste fiscale loon de eindheffing over het bedrag dat boven de collectieve vrije ruimte uitkomt. Hij doet dit uiterlijk bij de aangifte over het 2e aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Hij geeft de eindheffing op in de rubriek ‘Eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling’.

Stichtingen

Stichtingen kunnen de concernregeling toepassen als zij financieel, organisatorisch en economisch zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen. Er is sprake van zo’n stichting als zij voldoet aan de volgende 2 voorwaarden: 

  • Een stichting heeft het recht om nieuwe bestuursleden van een andere stichting te benoemen.
  • Een stichting heeft recht op het vermogen van een andere stichting als die ophoudt te bestaan.

Hele kalenderjaar onderdeel van het concern

U kunt de concernregeling alleen toepassen als alle concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. Concernonderdelen die tijdens het kalenderjaar deel worden van het concern of uit het concern verdwijnen, vallen dus buiten de concernregeling.

Let op!

Een samenhangende groep inhoudingsplichtigen is niet altijd een concern. Een samenhangende groep inhoudingsplichtigen kan alleen een concern zijn als wordt voldaan aan de voorwaarden van de concernregeling.

Loon uit vroegere dienstbetrekking

Loon uit vroegere dienstbetrekking telt u mee bij het berekenen van de vrije ruimte als dit minder dan 10% per werkgever bedraagt. U bepaalt dit dus per werkgever van het concern.

Administratieve verplichtingen

Bij toepassing van de concernregeling legt u per deelnemer de volgende gegevens vast:

  • de naam en het loonheffingennummer
  • het totaal van het fiscale loon
  • een overzicht van alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen waarvoor de deelnemer gebruikmaakt van de vrije ruimte
  • een berekening van de te betalen loonbelasting op concernniveau en de naam van de deelnemer die de belasting aangeeft en betaalt

Wetsartikel

Artikel 32 Wet loonbelasting

Relevante informatie

Paragraaf 10.2 Handboek Loonheffingen

Gerelateerd bericht

Standpunt kennisgroep: concernregeling en eindheffing afdragen

bedrijven, ondernemers, werkgevers, organisaties, hr zaken, hrm,