Maandelijks archief 18 juni 2021

door100% Salarisverwerking B.V.

Van salarisverwerker of salarispakket veranderen!

Als je als werkgever overstapt naar een andere salarisprofessional betekent dit vaak een wisseling van salarispakket.
      
In deze handreiking leest u waar u op moet letten.

Het is belangrijk om een wisseling van salarispakket en een wisseling van salarisprofessional/fiscaal dienstverlener (hierna: pakketwissel) goed voor te bereiden. In het bijzonder is aandacht nodig voor:

 • de bewaarplicht
 • het kunnen corrigeren over oude jaren
 • het overnemen van het Nummer inkomstenvrehouding (NumIv), inclusief oorspronkelijke aanvangsdatum inkomstenverhouding
 • het continueren van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)

Het is de ervaring van de Belastingdienst dat na een pakketwissel rondom deze thema’s problemen kunnen ontstaan.
 

Bewaarplicht

De inhoudingsplichtige moet alle gegevens uit de administratie – die belangrijk zijn voor de belastingheffing – bewaren. Dit geldt dus ook voor de fysieke en digitale loonadministratie. Deze fiscale bewaarplicht geldt voor een periode van 7 jaar (zie paragraaf 3.5 van het Handboek Loonheffingen).

Voor sommige gegevens van de loonadministratie geldt een afwijkende bewaartermijn. De volgende gegevens moet inhoudingsplichtige tenminste 5 kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bewaren:

 • loonbelastingverklaringen of formulieren met gegevens voor de loonheffingen
 • kopieën van identiteitsbewijzen
 • kopieën van beschikkingen of verklaringen die u van uw werknemers hebt gekregen

Bij een eventuele belastingcontrole moeten gegevens binnen redelijke termijn toegankelijk en controleerbaar zijn.

Ook wanneer een inhoudingsplichtige (een deel van) de administratie door bijvoorbeeld een salarisprofessional laat verzorgen, vallen de gegevens onder de bewaarplicht.
 

Corrigeren oude jaren

De inhoudingsplichtige is verplicht te corrigeren als hij, de salarisprofessional of een inspecteur een fout ontdekt. Hiervoor geldt een termijn van 5 kalenderjaren na afloop van het belastingjaar waarop de loonaangifte betrekking heeft.

U moet aangiften kunnen corrigeren die met het vorige pakket zijn gedaan. Vaak kan dit niet met het nieuwe pakket. Maak zo nodig afspraken met de leverancier van het oude pakket, zodat u met het vorige pakket of met behulp van de pakketleverancier nog 5 jaar lang correctieberichten kunt verzenden (zie hoofdstuk 16 van het Handboek Loonheffingen).
 

Inkomstenverhouding

In de aangifte loonheffingen vermeldt u gegevens van werknemers en uitkeringsgerechtigden in zogenoemde inkomstenverhoudingen. In de meeste gevallen is de inkomstenverhouding gelijk aan de dienstbetrekking (zie paragraaf 3.4 van het Handboek Loonheffingen). Aan elke inkomstenverhouding moet u een nummer toekennen, het NumIv.

Hebt u voor een inkomstenverhouding in het oude pakket eenmaal een bepaald nummer gekozen? Gebruik dat nummer – ook na pakketwissel – in alle volgende aangiften voor die inkomstenverhouding. Een pakketwissel is geen reden om het nummer inkomstenverhouding te wijzigen. Zo voorkomt u dat in de polisadministratie bij UWV een andere dienstbetrekking lijkt te ontstaan.

Ook moet u de oorspronkelijke aanvangsdatum van de inkomstenverhouding overnemen. Een pakketwissel leidt dus niet tot een nieuwe ’Datum aanvang inkomstenverhouding’.

Vraag uw oude pakketleverancier hoe u de gegevens (‘NumIv’ en ‘Datum aanvang inkomstenverhouding’) kunt vinden in het oude pakket en hoe u die kunt kopiëren naar het nieuwe pakket.
 

Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)

Als u per 1 januari van salarispakket wisselt, ontstaan er geen problemen met VCR.

Als u in de loop van het jaar van pakket wisselt, kan dit leiden tot een probleem met de toepassing van VCR. De premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet berekent u namelijk volgens de VCR-systematiek. Daarbij hebt u de cumulatieven van de voorliggende loontijdvakken van hetzelfde kalenderjaar nodig: het cumulatief SV-loon, het eerder in aanmerking genomen cumulatief premie- en bijdrageloon en het cumulatief maximumpremie- en bijdrageloon.

Om de cumulatieven in het nieuwe pakket te krijgen, worden in de praktijk vaak de aangiften loonheffingen over voorliggende tijdvakken opnieuw ingediend met het nieuwe pakket. Dit is formeel niet toegestaan en leidt vaak tot ongewenste financiële effecten (naheffingen of teruggaven). Een pakketwissel per 1 januari voorkomt dit VCR-probleem.

Als u toch op een ander moment dan 1 januari van pakket wisselt, is het raadzaam vooraf contact op te nemen met de inspecteur van het Belastingkantoor van de werkgever. Deze kan dan maatregelen treffen om de eventuele ongewenste gevolgen te beperken.
 

Voorbeeld pakketwissel per 1 juni

Een werkgever stapt per 1 juni over naar een ander salarispakket. Met het vorige salarispakket zijn aangiften ingediend van januari tot en met mei. De salarisprofessional voert alle gegevens vanaf 1 januari opnieuw in. Het pakket verzendt vervolgens nieuwe aangiften over januari tot en met mei om de cumulatieven in het nieuwe pakket te krijgen.

Als u al eerder aangifte hebt gedaan, mag u na afloop van het tijdvak niet nogmaals een aangifte indienen. De Belastingdienst verwerkt de nieuwe aangiften als losse correcties. De bedragen van de correcties kunnen iets afwijken van de oorspronkelijke aangiften. De werkgever ontvangt dan 5 teruggaafbeschikkingen of naheffingsaanslagen van de Belastingdienst. Dit kan vragen oproepen bij de werkgever.

Als u eerst contact opneemt met de Belastingdienst, kan de Belastingdienst alle losse correcties in 1 keer behandelen. De werkgever ontvangt dan meestal nog maar 1 teruggaaf of naheffingsaanslag.
 

Wisseling van salarisprofessional

Het is van belang dat de inhoudingsplichtige en de oude en nieuwe salarisprofessional duidelijke afspraken maken over het moment van beëindiging en start van de dienstverlening. Hiermee voorkomen zij dat loonaangiften dubbel worden ingediend of onjuiste gegevens worden aangeleverd.
 
Dit is een gezamenlijk bericht van Redactie Forum Salaris en team OSWO van de Belastingdienst in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Salaris administrateurs (VNSa).
 

Meer informatie

Toelichting loonberekening VCR vanaf 2020
Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht
 
 
 

Gerelateerd

Uitbesteden van salarisverwerking
 
 
 

salarisverwerkers, salarisverwerking, salarisverwerker, loon, salaris, salarisadministratie, loonadministratie,

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanvraag zorgbonus 2021

De zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni 2021 een zorgbonus aanvragen voor zorgprofessionals.
       
Belangrijkste voorwaarde is dat de zorgprofessional in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht vanwege COVID-19.

Zorgaanbieders kunnen de aanvraag indienen via de internetsite van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Pgb-houders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) kunnen terecht bij het aanvraagloket van de Sociale Verzekeringsbank.

Beide loketten sluiten op dinsdag 27 juli 2021 om 18.00 uur.
 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de bonusregeling 2021 zijn grotendeels gelijk aan die van 2020. De aanpassingen voor 2021 zijn:

 • De aanvrager van de zorgbonus moet controleren dat elke zorgprofessional maximaal 1 bonus krijgt.
 • Aanvragers mogen geen nadere voorwaarden of verplichtingen stellen aan de uitkering van de bonus.

 

Bedrag zorgbonus

De hoogte van de bonus bedraagt naar verwachting netto tussen € 200 en € 240. Het exacte bedrag zal naar verwachting medio oktober bekend zijn, nadat alle aanvragen zijn beoordeeld. De uitbetaling zal waarschijnlijk plaatsvinden voor het eind van 2021.

 

Zorgbonus 2020

Veel zorgprofessionals hebben in 2020 al een zorgbonus ontvangen van € 1.000 netto. Deze bonus gold voor de periode van 1 maart tot 1 september 2020.

 

Handreikingen

Op de internetsite van Rijksoverheid vindt u 2 handreikingen: 1 voor zorgaanbieders en 1 voor pgb-houders. Hierin leest u of een zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus en meer informatie over de aanvraag.
 
Bron: Rijksoverheid
 
 
 

Gerelateerd bericht

Zorgbonus in de aangifte LH
 
 
 

Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Inloggen met eHerkenning kan alleen met niveau 3

Wie een aanvraag voor een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) doet, moet inloggen met eHerkenning (eH).
         
Dit inlogmiddel heeft verschillende niveaus. Aanvragen kan alleen met eH3. Dat geldt ook voor het beheren van een aanvraag.

Vanaf 12 april 2021 is het verplicht de TVL met eHerkenning niveau 3 (eH3) met de bijbehorende machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ aan te vragen.

 

eHerkenning aanvragen of aanpassen?

Om het niveau te verhogen en een machtiging aan te passen, kan een ondernemer contact opnemen met zijn huidige eHerkenningsleverancier. Hij kan ook een andere leverancier kiezen uit het overzicht van eHerkenningsleveranciers.

Nog geen inlogmiddel? Het aanvragen van een eHerkenningsmiddel duurt gemiddeld 1 tot 5 werkdagen. Belangrijk om rekening mee te houden bij bijvoorbeeld het aanvragen van TVL Q2 2021 of het vaststellen van TVL Q1 2021.

 

Ook na de aanvraag

Particulieren en bedrijven die voor 12 april een aanvraag TVL Q1 2021 deden, logden nog in met eH1 of eH2. Voor het beheren van hun aanvraag, moeten zij nu ook inloggen met eH3. Bijvoorbeeld om aanvullende informatie te sturen. Om de werkelijke omzet door te geven. Of simpelweg om de bestaande aanvraag in te kijken.

Voor TVL juni-september 2020 en TVL Q4 2020 blijft het tot 1 juli 2021 mogelijk om in te loggen met eH1, eH2 of eH2+. Vanaf 1 juli 2021 kunnen deze ondernemers nog met eH2 en eH2+ inloggen.

Inloggen met eHerkenning kan alleen met niveau 3
 

Waarom eigenlijk?

RVO verhogen het niveau om het aanvragen veiliger te maken.
 
 
 
e herkenning, eherkenning, Belastingdienst, eHerkenning, DigiD belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Belastingdienst controleert werknemersverzekeringen

In aangifte loonheffingen verschillen ontdekt.
                  
Bij een controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen heeft de Belastingdienst verschillen geconstateerd bij een aantal werkgevers. De gegevens in deze aangiften wijken af van de informatie die bij de Belastingdienst bekend is. Deze werkgevers ontvangen 17 juni een brief hierover.

De Belastingdienst verzoekt in deze brief de aangiften loonheffingen te corrigeren of om een verklaring te geven voor de vastgestelde verschillen. Het gaat om de loonaangiften over de eerste 3 tijdvakken van 2021. Dit geldt zowel voor maand- als vierwekenaangiften.
 

Wat moet u doen?

Als u de aangiften niet hebt gecorrigeerd, controleer dan aan de hand van het overzicht bij de brief of u de gegevens voor de werknemersverzekeringen goed hebt ingevuld in de aangiften. Kloppen de aangiften, stuur dan een e-mail met een verklaring voor de vastgestelde verschillen. Hebt u een aangifte niet goed ingevuld, corrigeer deze dan zo snel mogelijk. In dat geval hoeft u de Belastingdienst niet te mailen.

Als u 1 of meer aangiften wel hebt gecorrigeerd, ga dan na of de gegevens in de aangiften na uw correcties overeenkomen met de verwachting van de Belastingdienst. Zijn er nog steeds verschillen? Mail dan een verklaring voor de verschillen of corrigeer de aangifte(n) nog een keer. Komen uw gegevens na de correcties met die van de Belastingdienst overeen, dan hoeft u niets te doen.
 

Waarom is dit belangrijk?

De gegevens voor de werknemersverzekeringen gaan naar de polisadministratie van UWV, samen met alle andere werknemersgegevens uit de aangifte loonheffingen. Ongeveer 800 instanties en organisaties maken gebruik van de polisadministratie en vertrouwen op de juistheid ervan.

UWV heeft de gegevens uit de polisadministratie nodig om de hoogte van uitkeringen vast te stellen. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens voor het toekennen van toeslagen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Het maatschappelijk belang van juiste gegevens in de polisadministratie is dus groot.

Daarom vraagt de Belastingdienst u om de gegevens te corrigeren of een verklaring voor het verschil te sturen.

Meer informatie leest u in de brief.
 
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

TVL Q1 2021 voor startende ondernemingen hoe en wat?

Bent u starter en heeft u nu een probleem met de vaste lasten door de coronacrisis?
            
RVO heeft een video dat in het kort laat zien wat TVL Q1 2021 Startende ondernemingen precies inhoudt. Handig voor als u nog moet aanvragen.

(Zie hier)
 
start , hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan

Aanvragen is mogelijk tot 12 juli (17:00 uur).

Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan
 

Starters TVL-regeling

Om nog meer ondernemers te helpen, is op 27 mei een speciale TVL-regeling voor starters geopend. Bedoeld voor alle ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

U kunt een beroep doen op deze regeling als uw bedrijf niet aan huis is gevestigd, of een eigen opgang heeft.

Als u in het eerste kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies heeft geleden, vergeleken met het derde kwartaal van 2020. Als u geen onderdeel bent van een groep ondernemingen die al bestond voor 1 oktober 2019. En als uw berekende vaste lasten minimaal 1.500 euro per kwartaal zijn.

RVO berekend dit met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Het gaat dus niet om uw werkelijke vaste lasten.
 

Voldoet u aan alle voorwaarden?

Dan vergoedt de startersregeling 85% van uw vaste lasten.

Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan
 

Vraagt u meer dan 25.000 euro aan en bent u geregistreerd bij de KvK na 15 maart 2020?

Voeg dan een verklaring toe aan uw aanvraag van een deskundige derde, zoals een accountant of administratiekantoor.

U kunt de startersregeling aanvragen via rvo.nl/tvl. Uw aanvraag moet voor 12 juli, 17.00 uur bij RVO binnen zijn.
 
 
Bron: RVO
 
 
Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan

door100% Salarisverwerking B.V.

Deelname Trendonderzoek NIRPA tot 1 juli

Tot 1 juli 2021 kunt u nog deelnemen aan het ‘Trendonderzoek Salarisprofessionals 2021’.
           
Het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA) doet dit onderzoek om een goed beeld te krijgen van de functie van salarisprofessional.

 
trendonderzoek slarisprofessionals 2021 NIRPA
 
Trendonderzoek salarisprofessionals 2021 is een onafhankelijk en grootschalig onderzoek naar de functie van salarisprofessional, uitgevoerd door Berenschot en Performa in opdracht van het Nederlands Instituut van het Register Payroll Accounting (NIRPA).
Het onderzoek wordt voor het 6e achtereenvolgende jaar gehouden.
 

Uitnodiging aan alle salarisprofessionals in Nederland!

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salarisprofessionals in Nederland nodigen wij alle salarismedewerkers en -adviseurs uit aan dit onderzoek mee te werken. Door uw medewerking draagt u bij aan het verbeteren van de algemene kennis en waardering van het vakgebied salarisverwerking.

De uitnodiging voor deelname aan het onderzoek zal, behalve via het NIRPA ook door een groot aantal (kennis)partners van het NIRPA worden verspreid binnen de doelgroep salarismedewerkers en adviseurs. De verwachting is dat het onderzoek hiermee bij een groot percentage van de doelgroep onder de aandacht wordt gebracht

Door uw medewerking draagt u bij aan het verbeteren van de algemene kennis en waardering over het vakgebied salarisverwerking.

De vragen gaan over de volgende onderwerpen:

 • ontwikkelingen in de functie van salarisprofessional
 • trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied
 • kennis en vaardigheden van de salarisprofessional
 • beloning en waardering van de salarisprofessional
 • het effect van de COVID-19 maatregelen op de functie van salarisprofessional

 

Over Trendonderzoek Salarisprofessionals

De enquête bevat vragen over verschillende facetten van uw functie en kost 10 -15 minuten van uw tijd.

NIRPA publiceert de onderzoeksresultaten in september. Deelnemers krijgen de resultaten toegestuurd.

DEELNEMEN

 
 
Meer informatie vindt u op nirpa.nl
 
 
loonadministratie, loonverwerking, loonverwerkers,loonverwerker, loon, wet en regelgeving loon, belastingen en loon, loonbelasting,