Fiscale vragen over Wet toekomst pensioenen beantwoord

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking getreden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft vragen beantwoord over de fiscale behandeling van pensioenen in het nieuwe fiscale pensioenkader van de WTP.

Deze vindt u op de internetsite van CAP.

Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 in werking getreden

De volgende vragen zijn beantwoord:

  1. Wat is het uiterste moment dat een ouderdomspensioen vervroegd mag ingaan?
  2. Hoeveel compensatiepremie mag fiscaal maximaal worden ingelegd en hoeveel compensatie mag een individuele werknemer fiscaal maximaal in zijn pensioenregeling ontvangen?
  3. Mogen uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidspensioen in hoogte variëren na invoering van de WTP?
  4. Kan een pensioenregeling gefaseerd worden aangepast aan het nieuwe fiscale pensioenkader van WTP als die al bestond op het moment van inwerkingtreding van de WTP?
  5. Is het overgangsrecht van toepassing op een nettopensioenregeling in verband met de inwerkingtreding van de WTP?
  6. Door de WTP zijn enkele begrenzingen van het fiscale pensioenkader gewijzigd ten gunste van de werknemer. Mogen deze wijzigingen ook worden toegepast op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd met toepassing van het fiscale pensioenkader zoals dat gold vóór inwerkingtreding van de WTP?
  7. Is het overgangsrecht voor pensioenregelingen met progressieve premies van artikel 38r Wet LB in de genoemde situaties van toepassing? Zo ja, onder welke voorwaarden?
  8. Moet een pensioenregeling voor een werknemer worden aangepast aan het fiscale pensioenkader van de WTP bij gebruik van het overgangsrecht voor voortgezette premie-inleg bij arbeidsongeschiktheid?
  9. Een werknemer heeft vóór de inwerkingtreding van de WTP op kapitaalbasis een partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum opgebouwd. Is dit van invloed op de fiscale ruimte voor een partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum?
  10. Mag een partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum worden aangepast aan de loon- of prijsontwikkeling?

U vindt de vragen en antwoorden op centraalaanspreekpuntpensioenen.nl.

Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 in werking getreden

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,