Verwerking inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in de loonaangifte

Regelmatig constateert de Belastingdienst dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) niet juist wordt opgegeven in de aangifte loonheffingen. In deze handreiking leest u welke rubrieken en codes u moet gebruiken.

Handreiking

Met ‘werknemer’ bedoelen we ook ‘uitkeringsgerechtigde’. En met ‘loon’ bedoelen we ook ‘uitkering’.

Werkgeversheffing Zvw

De werkgeversheffing Zvw is het bedrag voor de Zvw dat voor rekening van de werkgever komt. U vult de rubrieken als volgt in:

  • Verzekeringsindicatie Zvw: code K (wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing)
  • Werkgeversheffing Zvw: het bedrag dat u voor een werknemer in het aangiftetijdvak als werkgeversheffing afdraagt
  • Ingehouden bijdrage Zvw: 0
  • Totaal werkgeversheffing Zvw: dit is de som van de bedragen die u hebt opgegeven in de rubriek ‘Werkgeversheffing Zvw’. Dus van alle werknemers waarvoor u de werkgeversbijdrage verschuldigd bent.

Ingehouden bijdrage Zvw

De ingehouden bijdrage Zvw is het bedrag voor de Zvw dat de werkgever inhoudt op het nettoloon van de werknemer. U vult de rubrieken als volgt in:

  • Verzekeringsindicatie Zvw: code M (wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage)
  • Werkgeversheffing Zvw: bedrag is 0
  • Ingehouden bijdrage Zvw: het bedrag dat de inhoudingsplichtige op het loon van de werknemer heeft ingehouden als bijdrage Zvw
  • Totaal ingehouden bijdragen Zvw: dit is de som van de bedragen die u hebt opgegeven in de rubriek ‘Ingehouden bijdrage Zvw’. Dus van alle werknemers waarvoor u de bijdrage hebt ingehouden.

Let op

U moet het loon of de uitkeringen waarover u de werkgeversheffing Zvw betaalt en het loon of de uitkeringen waarop u de bijdrage Zvw inhoudt, onder verschillende nummers inkomstenverhouding in de aangifte opnemen. Op die manier kunt u per inkomstenverhouding de juiste code Zvw kiezen (bijvoorbeeld code K of code M).

Meer informatie

Handboek Loonheffingen:
Hoofdstuk 8 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen
Paragraaf 29.19 Code verzekeringssituatie Zorgverzekeringswet (Zvw)
Paragraaf 29.20 Ingehouden bijdrage Zvw en werkgeversheffing Zvw

Codes voor de aangifte loonheffingen 2023
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2023

Gerelateerde handreiking

Samenloop werkgeversheffing en inhouding Zvw

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,