Werken en AOW-gerechtigde leeftijd

Een werknemer bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd en blijft doorwerken. Hoe verwerkt u dit in de aangifte loonheffingen? In deze handreiking leest u meer en vindt u een aantal voorbeelden.

Voor een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt en nog bij u in dienstbetrekking is, gebruikt u de witte tabel voor de berekening van loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen gebruikt u de kolom ‘AOW-leeftijd en ouder’ van de loonbelastingtabel. U gebruikt deze kolom, omdat de werknemer niet meer premieplichtig is voor de AOW als hij de AOW-leeftijd bereikt. Dit doet u vanaf de 1e dag van de kalendermaand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. 

Ook bij een weekloon of een vierwekenloon geldt die inhoudingskolom, als de werknemer dat loon geniet op of na de 1e dag van de maand waarin hij de AOW-leeftijd bereikt. 

Nummer inkomstenverhouding

Met ingang van de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, ontstaat een nieuwe inkomstenverhouding en gebruikt u bij voorkeur een nieuw nummer inkomstenverhouding. U mag ook de bestaande inkomstenverhouding splitsen in twee inkomstenperiodes. Deze splitsing geldt niet als de werknemer niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. 

Als een verzekerde werknemer na de AOW-leeftijd blijft doorwerken geldt het volgende:

 • Als de inhoudingsplichtige heeft gekozen voor een nieuw nummer inkomstenverhouding, geldt in de latere aangiftetijdvakken dit nieuwe nummer.
 • Als de inhoudingsplichtige niet heeft gekozen voor een nieuw nummer inkomstenverhouding, maar voor twee inkomstenperiodes, blijft ook in latere aangiftetijdvakken hetzelfde nummer inkomstenverhouding gelden. 

Werknemersverzekeringen

De werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen blijft verzekerd tot de dag waarop hij de AOW-leeftijd bereikt. De verzekeringsindicaties laat u daarom tot deze dag allemaal op ‘Ja’ staan. Met ingang van de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt blijft hij verzekerd voor de ZW. Vanaf deze datum laat u de indicatie voor de ZW daarom op ‘Ja’ staan en zet u de andere indicaties op ‘Nee’.

U bent geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor loon dat genoten wordt vanaf de 1e dag van de kalendermaand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. U betaalt ook geen premie voor de ZW. 

Zorgverzekeringswet

Over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking bent u de werkgeversheffing Zvw verschuldigd. Dit geldt ook voor het loon van de werknemer die doorwerkt na de AOW-leeftijd. 

Betaalt u loon aan de directeur-grootaandeelhouder of een pseudowerknemer?

Dan houdt u ook na het bereiken van de AOW-leeftijd de bijdrage Zvw in op het loon.

Loon uit vroegere dienstbetrekking

Voor loon uit vroegere dienstbetrekking moet u vanaf de 1e dag volgend op de maand van het bereiken van de AOW-leeftijd altijd de bijdrage Zvw inhouden. 

Voorbeeld 1: loon per maand

De werknemer wordt 66 jaar op 18 maart 2022. Na het bereiken van de AOW-leeftijd op 18 oktober 2022 blijft hij nog werken. 

Dit betekent het volgende:

 • De werknemer bereikt de AOW-leeftijd op 18 oktober 2022.
 • De verzekeringsplicht voor de AOW, WW, WAO en WIA loopt door tot en met 17 oktober 2022. De verzekeringsindicaties staan tot en met 17 oktober allemaal op ‘Ja’. Vanaf 18 oktober staan alle indicaties op ‘Nee’, behalve die voor de ZW: die blijft op ‘Ja’ staan.
 • Voor het loon dat genoten wordt op of na 1 oktober (het begin van de kalendermaand) betaalt u geen premies werknemersverzekeringen meer.
 • Voor de loonbelastingtabel gebruikt u vanaf 1 oktober de kolom ‘AOW-leeftijd en ouder’.
 • U gebruikt de witte tabel.
 • U blijft werkgeversheffing Zvw betalen tot het einde van de dienstbetrekking. 

Voorbeeld 2: loon per 4 weken

De werknemer wordt 66 jaar op 10 januari 2022. Na het bereiken van de AOW-leeftijd op 10 augustus 2022 (bij 66 jaar en 7 maanden) blijft hij werken. De 8e vierweken loonperiode en het 8e vierweken aangiftetijdvak lopen van 18 juli 2022 tot en met 14 augustus 2022. 

Dit betekent het volgende:

 • De werknemer bereikt de AOW-leeftijd op 10 augustus 2022.
 • De verzekeringsplicht voor de AOW, WW, WAO, en WIA loopt tot en met 9 augustus 2022. De verzekeringsindicaties voor de werknemersverzekeringen staan tot en met 9 augustus allemaal op ‘Ja’. Vanaf 10 augustus staan alle indicaties op ‘Nee’, behalve die voor de ZW: die blijft op ‘Ja’ staan.
 • Voor het loon dat genoten wordt op of vóór 31 juli betaalt u alle premies werknemersverzekeringen, ook al is dat loon bedoeld voor de periode vanaf 1 augustus.
 • Voor het loon dat genoten wordt op of na 1 augustus (het begin van de kalendermaand) betaalt u geen premies werknemersverzekeringen meer.
 • Voor de loonbelastingtabel gebruikt u voor het loon dat de werknemer genoten heeft tot en met 31 juli de kolom ‘Jonger dan de AOW-leeftijd’. Ook als dat loon betrekking heeft op een periode vanaf 1 augustus.
 • U gebruikt de witte tabel
 • U blijft werkgeversheffing Zvw betalen tot het einde van de dienstbetrekking. 

Loonkostenvoordeel

Werkt de werknemer na het bereiken van de AOW-leeftijd door, dan hebt u nog recht op het loonkostenvoordeel tot en met het aangiftetijdvak waarin hij die leeftijd bereikt. Behalve als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt op de 1e dag van het aangiftetijdvak. Dan hebt u voor dat tijdvak geen recht meer op het loonkostenvoordeel. 

Lage inkomensvoordeel

Werkt de werknemer na het bereiken van de AOW-leeftijd door, dan hebt u nog recht op het lage-inkomensvoordeel tot en met het aangiftetijdvak waarin hij die leeftijd bereikt. Behalve als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt op de 1e dag van het aangiftetijdvak. Dan hebt u voor dat tijdvak geen recht meer op het lage-inkomensvoordeel.

 • Valt de AOW-datum in het aangiftetijdvak? Dan tellen alle verloonde uren in dit tijdvak mee.
 • Valt de AOW-datum op de eerste dag van het aangiftetijdvak? Dan tellen de verloonde uren in dit tijdvak niet mee.

Voorbeeld

Een werknemer bereikt op 2 augustus de AOW-leeftijd en blijft doorwerken. Hij voldoet aan alle voorwaarden voor het LIV. Bij een aangiftetijdvak van een maand hebt u recht op het LIV voor zijn verloonde uren in augustus. 

Als de werknemer op 1 augustus de AOW-leeftijd bereikt, dan hebt u in augustus geen recht meer op het LIV.

Verloonde uren

Als een werknemer met de AOW-leeftijd doorwerkt, mag u alle verloonde uren in dat jaar meetellen om vast te stellen of de werknemer 1.248 verloonde uren heeft in het kalenderjaar. Dus ook de verloonde uren na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Meer informatie

Handboek Loonheffingen
Paragraaf 18.21 ( werknemer met AOW-leeftijd)
Paragraaf 27.1 (loonkostenvoordeel)
Paragraaf 27.2 (lage-inkomensvoordeel)

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2022
Pagina 104-107 (toelichting bij de rubrieken verzekeringsindicaties) 

Wetsartikelen

Artikel 10, lid 2 Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel 21 Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel 42 Zorgverzekeringswet

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,