Hoe verwerkt u een oproepovereenkomst

in de aangifte loonheffingen?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een oproepovereenkomst niet juist is verwerkt in de aangifte loonheffingen. Werkgevers ontvangen dan foutmeldingen en moeten correcties indienen. In deze handreiking leest u hoe u de oproepovereenkomst juist opneemt in de aangifte en wat u moet doen als u een foutmelding ontvangt.

Als u de ‘Indicatie oproepovereenkomst’ invult met ‘Nee’ terwijl het ‘Aantal contracturen per week’ 0 is, dan ontvangt u foutmelding L2202. De Belastingdienst verstuurt deze foutmelding per tijdvak bijna 10.000 keer. Als u deze foutmelding ontvangt, moet u een correctie indienen.

Let op!

1 van de situaties waarin u deze foutmelding ontvangt, is als u in een inkomstenverhouding een loon van nul aangeeft en het aantal contracturen invult met nul.  Deze foutmelding kunt u voorkomen als u niet onnodig een nulaangifte doet. 

Hieronder leest u hoe u een oproepovereenkomst juist opneemt in de aangifte.

Wanneer is sprake van een oproepovereenkomst?

Een oproepovereenkomst is een overeenkomst waarbij de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als 1 aantal uren gedurende maximaal 1 maand, of waarbij de omvang van de arbeid niet als 1 aantal uren per periode van maximaal 1 jaar is vastgelegd en het recht op loon gelijkmatig is gespreid over die periode (de zogeheten jaarurennorm). Heeft de werknemer geen recht op loon als hij niet werkt? Dan is de arbeidsovereenkomst ook een oproepovereenkomst.

Hieronder leest u welke rubrieken van belang zijn bij de verwerking van een oproepovereenkomst.

Indicatie oproepovereenkomst

De rubriek ‘Indicatie oproepovereenkomst’ geeft aan of sprake is van een oproepovereenkomst.

Deze rubriek vult u met ‘Ja’ als:

 • Het aantal contracturen per week gelijk is aan 0
 • EN de code soort inkomstenverhouding/inkomenscode gelijk is aan 11, 13 of 15
 • EN de code aard arbeidsverhouding gelijk is aan 1, 21, 22, 23, 24, 82 of 83
 • EN de code invloed verzekeringsplicht niet is aangeleverd met ‘A’ (echtgenoot of familie van de eigenaar of van de dga)
 • EN datum einde inkomstenverhouding niet is aangeleverd

Hieronder vindt u een toelichting op de verschillende rubrieken in de aangifte loonheffingen. 

Aantal contracturen per week

Contracturen zijn het aantal uren per week dat de werkgever en werknemer zijn overeengekomen. Deze uren zijn opgenomen in, of af te leiden uit, de cao of individuele arbeidsovereenkomst. Of zij komen voort uit de publiekrechtelijke aanstelling of de fictieve dienstbetrekking.

U vult de rubriek ‘Aantal contracturen per week’ in met 0 (nul) als de werkgever en werknemer geen vast aantal uren hebben afgesproken. Dit geldt als sprake is van een oproepovereenkomst. Het gaat daarbij onder andere om nulurencontracten, min-maxcontracten, en stukloon. Dit is ook van toepassing als geen vast aantal uren is afgesproken bij een fictieve dienstbetrekking.

De werknemer heeft bij een oproepovereenkomst geen zekerheid over het aantal te werken uren en het loon. Een min-maxcontract valt ook onder een oproepovereenkomst omdat een werknemer geen zekerheid heeft over de uit te betalen uren per maand, omdat het aantal gewerkte uren kan variëren binnen de bandbreedte van het contract. Dit geldt ook voor een nul-urencontract. 

Voorbeeld min-maxcontract

U hebt met een werknemer afgesproken dat hij een min-maxcontract krijgt van 24-32 uur.

Omdat hier geen zekerheid is over het aantal te betalen uren per maand, verwerkt u dit als oproepkracht in de aangifte loonheffingen. Dus u vult de rubriek ‘aantal contracturen per week’ met ‘0’. 

Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode is gelijk aan 11, 13 of 15

Deze codes gelden voor de volgende situaties:

 • 11 Loon of salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet
 • 13 Loon of salaris directeuren van een nv of bv, wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 • 15 Loon of salaris niet onder te brengen onder 11, 13 of 17

(Code 17 gebruikt u voor loon of salaris directeur-grootaandeelhouder van een nv of bv, niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.)

Code aard arbeidsverhouding

Deze code geeft aan wat de aard van de arbeidsverhouding is. Dat is nodig om vast te stellen of een werknemer verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

U vult de rubriek ‘Indicatie oproepovereenkomst’ alleen met ‘ja’ als sprake is van 1 van de volgende arbeidsverhoudingen:

 • 1 Arbeidsovereenkomst (exclusief BBL)
 • 21 WSW beschut werk
 • 22 WSW detachering bij reguliere werkgever
 • 23 WSW begeleid werk
 • 24 Participatiewet beschut werk
 • 82 Payrolling
 • 83 Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Code invloed verzekeringsplicht

De code invloed verzekeringsplicht gebruikt u als sprake is van bijzondere omstandigheden voor het verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

U vult de rubriek ‘Indicatie oproepovereenkomst’ alleen met ‘ja’ als sprake is van 1 van onderstaande situaties:

 • B Vorige eigenaar
 • D Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen
 • E Oproep/invalkracht met verplichting om te komen

Datum einde inkomstenverhouding

In de rubriek ‘Datum einde inkomstenverhouding’ vult u tijdens de dienstbetrekking geen datum in. Is de inkomstenverhouding nog niet geëindigd en heeft u hier onterecht een datum ingevuld? Dan corrigeert u dit door de datum te verwijderen.

Foutmelding L2202

Vult u 1 van bovenstaande rubrieken niet juist in, dan ontvangt u van de Belastingdienst een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ met de meldcode L2202.

Corrigeren

Afhankelijk van de situatie corrigeert u de aangifte als volgt:

 • Voldoet de arbeidsverhouding daadwerkelijk aan de kenmerken van een oproepovereenkomst en heeft u ‘N’ ingevuld in de rubriek ‘Indicatie oproepovereenkomst’? Dan corrigeert u dit door deze rubriek te vullen met ‘J’.
 • Is geen sprake van een oproepovereenkomst, dan corrigeert u de rubrieken die horen bij een oproepovereenkomst.

Belang voor werkgever en werknemer

Voor de kwaliteit van de polisadministratie van UWV is het belangrijk dat u de juiste gegevens opneemt in de aangifte loonheffingen. Voor werknemers heeft dit namelijk gevolgen voor het aanvragen van uitkeringen. Voor werkgevers heeft dit effect op het aanvragen van subsidies en op de afdracht van een aantal premies.

Meer informatie

Handboek Loonheffingen 2023
-paragraaf 18.12 (oproepovereenkomsten)
-hoofdstuk 29 (invullen rubrieken)
-hoofdstuk 14 (aangiften corrigeren)

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens aangifte loonheffingen
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2022
Codes voor de aangifte loonheffingen 2023

Wetsartikel

artikel 7:628a, lid 9 Burgerlijk Wetboek

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,