Tag archief loon SV

door100% Salarisverwerking B.V.

Vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen

Hoe verwerkt u nu uitbetaalde vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen?
             
En hoe zit het met de opbouw van het recht op vakantiebijslag? In deze handreiking leest u waar u op moet letten en vindt u een aantal praktische voorbeelden.

Er is pas sprake van vakantiebijslag als u dit periodiek reserveert voor de werknemer en hij dus vakantiebijslag opbouwt.
 

Rubrieken aangifte

Het bedrag van de daadwerkelijk uitbetaalde vakantiebijslag geeft u aan in de rubriek ‘Vakantiebijslag’. Het bedrag dat u per aangiftetijdvak aan vakantiebijslag hebt gereserveerd, vermeldt u in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’.

Als u de rubriek ‘Vakantiebijslag’ invult, dan moet u ook de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’ invullen. Dit doet u in het aangiftetijdvak waarin u de vakantiebijslag uitbetaalt en in de voorgaande tijdvakken.
 

Premies werknemersverzekeringen

Is de werknemer verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan is de uitbetaalde vakantiebijslag loon voor de werknemersverzekeringen (loon SV) en moet u ook deze rubriek invullen.
 

Afwijkende situaties

Hieronder vindt u situaties waarin u vakantiebijslag op een andere wijze verwerkt in de aangifte.
 

Geen reservering vakantiegeld

Vermeldt u in elk aangiftetijdvak de vakantiebijslag of de aanspraak daarop in het loon SV en is er geen sprake van een reservering? Dan geeft u ‘0’ aan in de rubriek ‘Vakantiebijslag’ én in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’.
 

Vakantiebijslag wordt deels gereserveerd

Als u in een aangiftetijdvak de vakantiebijslag als onderdeel van het loon SV deels uitbetaalt en deels reserveert, dan vult u in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’ én in de rubriek ‘Vakantiebijslag’ een bedrag in.
In de rubriek ‘Vakantiebijslag’ vult u het uitbetaalde bedrag aan vakantiegeld in.
U telt het bedrag van de uitbetaalde en deels gereserveerde vakantiebijslag bij elkaar op en vermeldt dit in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’.
 

Rubrieken vullen met ‘0’

U vult de rubrieken alleen met ‘0’ in de volgende situaties:

 • U reserveert en betaalt geen vakantiebijslag (bijvoorbeeld bij een fictieve dienstbetrekking).
 • U betaalt de vakantiebijslag elk tijdvak tegelijk met het loon van de werknemer uit. Dit betekent dat u geen bedragen reserveert. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemers een all-in loon ontvangen.
 • De werknemer krijgt vakantiebonnen of neemt deel aan een tijdspaarfonds.

 

Aandachtspunten rubriek ‘Opbouwde recht vakantiebijslag’

  1. Ook in de tijdvakken waarin u vakantiebijslag hebt uitbetaald, vult u het gereserveerde bedrag in dat geldt voor dat tijdvak.
  2. Reserveert u voor de opbouw van de vakantiebijslag elk tijdvak een percentage van het loon, dan vult u dit gereserveerde bedrag in.
  3. Reserveert u de hoogte van de uit te betalen vakantiebijslag op basis het laatstverdiende loon of het loon op een peildatum? Betaalt u wel jaarlijks een bedrag uit, maar is de opbouw per aangiftetijdvak niet of lastig vast te stellen, omdat bijvoorbeeld het loon op de peildatum niet bekend is? Dan vermeldt u bij het opgebouwde recht een reëel gereserveerd bedrag alsof er wel een opbouwpercentage was zoals bedoeld onder 2.
  4. U vult geen cumulatieve bedragen in.

 

Voorbeeld 1

De werknemer ontvangt € 1.000 bruto per maand. Dit is ook zijn SV-loon. De werkgever doet maandelijks aangifte en reserveert elke maand € 80 voor vakantiebijslag. In mei betaalt hij de vakantiebijslag uit.

Uitwerking

In de aangifte over mei vult u bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 960 in. Bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag vult u € 80 in. Bij het loon SV vermeldt u € 1.960.
In de aangiften over de andere maanden van het jaar vult u bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 0 in en bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag € 80.
 
Uitwerking berekening Vakantiebijslag
 

Voorbeeld 2

Het loon SV van een werknemer is € 1.000 per maand. De werknemer neemt per 1 maart 2021 ontslag na een dienstverband van 2 jaar. De werkgever doet mandelijks aangifte. Hij betaalt de vakantiebijslag altijd uit in mei en deze wordt opgebouwd over de periode 1 juni tot 1 juni.

In mei 2020 ontvangt de werknemer € 960 de vakantiebijslag over een heel jaar. Bij de salarisbetaling van februari 2021 betaalt de werkgever € 720 vakantiebijslag over de periode van 1 juni tot 1 maart.

Uitwerking

In de aangifte over mei 2020 vult u bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 960 in, en bij het opgebouwde recht vakantiebijslag € 80. Bij het loon SV geeft u € 1.960 aan.
In de aangiften over de andere maanden van het jaar vermeldt u bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 0 en bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag € 80. Het loon SV is € 1.000.

In de aangifte over februari 2021 vult u € 720 in bij de uitbetaalde vakantiebijslag en bij het opgebouwde recht vakantiebijslag € 80. Het loon SV is € 1.720.
 

 

Voorbeeld 3

Het loon SV van de werknemer is € 1.000. Hij bouwt iedere maand € 80 vakantiebijslag op, waarvan de werkgever € 30 uitbetaalt en € 50 reserveert. In mei betaalt de werkgever ook het gereserveerde bedrag vakantiebijslag uit. Hij doet maandelijks aangifte.

Uitwerking

In mei vult u een hoger bedrag in bij vakantiebijslag, omdat de werkgever dan ook de gereserveerde vakantiebijslag uitbetaalt. Hij betaalt als gebruikelijk € 30 aan vakantiebijslag. Daarnaast betaalt hij in mei ook 12 x € 50 = € 600 aan gereserveerde vakantiebijslag. In totaal is het bedrag vakantiebijslag in mei dus € 30 + € 600 = € 630.
Bij de uitbetaalde vakantiebijslag vult u in mei € 630 in. Bij het opgebouwde recht geeft u € 80 aan. Het loon SV in mei is € 1.630.
 
Uitwerking berekening Vakantiebijslag
 

Belang juist invullen van deze rubrieken

De specificatie van de vakantiebijslag is nodig om een beter uitgebalanceerd dagloon te krijgen. Het dagloon bepaalt de hoogte van de uitkering werknemersverzekeringen.
 
 

Meer informatie

 

Gerelateerd

Wijzigingen in de aangifte loonheffingen 2021
Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen
 
 
 
minimumloon 2021, wml 2021, wettelijk minimumloon 2021, Wettelijk minimumloon per 2021, minimumjeugdloon 2021, bruto wettelijk minimumloon 2021, bruto wettelijk jeugdloon 2021, jeugd loon 2021,

door100% Salarisverwerking B.V.

Handreiking opting-in

Onder voorwaarden kunt u samen met de opdrachtnemer een arbeidsrelatie aanmerken als fictieve dienstbetrekking.
       
Dit is de regeling opting-in. De opdrachtnemer wordt dan ‘pseudowerknemer ‘ genoemd. In deze handreiking leest u meer over de voorwaarden.

Bij opting-in brengt u de arbeidsrelatie vrijwillig onder de loonbelasting/volksverzekeringen. U houdt dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Opting-in geldt niet voor de werknemersverzekeringen.

 

Voorwaarden

Om te kiezen voor opting-in moet de opdrachtnemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij krijgt van de opdrachtgever een vergoeding voor de werkzaamheden.
 • Hij is niet in echte of fictieve dienstbetrekking bij de opdrachtgever.
 • Hij verricht de werkzaamheden niet als ondernemer.

 

Melden bij Belastingdienst

Als u en de pseudowerknemer de regeling willen toepassen, dan geeft u dit door aan de Belastingdienst. Hiervoor kunt u het formulier ‘Verklaring Loonheffingen Opting-in ‘ gebruiken. Met dit formulier verklaren u en de pseudowerknemer dat u samen kiest voor opting-in. De regeling geldt alleen voor de werkzaamheden die u op het formulier vermeldt.

Hebt u nog geen loonheffingennummer, dan meldt u zich ook aan als werkgever. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelden Werkgever ’. U ontvangt dan binnen 6 weken een loonheffingennummer van de Belastingdienst.

 

Gegevens pseudowerknemer

Voordat de pseudowerknemer bij u gaat werken, moet u voldoen aan de volgende verplichtingen:

 • U moet de identiteit van de pseudowerknemer vaststellen en een kopie van het identiteitsbewijs in de loonadministratie opnemen.
 • De pseudowerknemer moet zijn gegevens aan u geven. Hiervoor kan hij het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ gebruiken.
 • De gegevens voor de loonheffingen bewaart u ook bij de loonadministratie.

De werknemer geeft deze gegevens door vóór de 1e werkdag. Of als u de werknemer op de 1e werkdag aanneemt, op de 1e werkdag vóór aanvang van de werkzaamheden.
In paragraaf 2.2 en 2.3 Handboek Loonheffingen leest u hier meer over.

 

Gewone regels voor loonheffingen

Na de melding moet u loonheffingen inhouden en betalen, en gelden de gewone regels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u de pseudowerknemer de mogelijkheid kunt geven om deel te nemen aan een pensioenregeling. Ook mag u de werkkostenregeling gebruiken om onbelaste vergoedingen en/of verstrekkingen te geven.

Op de beloning van de pseudowerknemer moet u bijdrage Zvw inhouden.
De pseudowerknemer is geen werknemer voor de werknemersverzekeringen, dus u bent geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

 

Codes in de aangifte loonheffingen

Voor de pseudowerknemer gebruikt u in de aangifte de volgende codes:

 • Code aard arbeidsverhouding = 79
 • Code invloed verzekeringsplicht = niet invullen
 • Code soort inkomstenverhouding = 15
 • Verzekeringsindicaties = N
 • Contractindicaties = N (er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst)
 • Loon SV = 0
 • Code Zorgverzekeringswet = M (met uitzondering van internationale SV-situaties)

 

Geen arbeidsrechtelijke gevolgen

De keuze voor opting-in heeft geen arbeidsrechtelijke gevolgen. Er ontstaat bijvoorbeeld geen ontslagbescherming.

 

Stopzetten opting-in

U kunt op ieder moment stoppen met toepassen van opting-in. Dit geldt ook voor de werknemer. In beide gevallen moet u dit schriftelijk doorgeven aan de Belastingdienst.

 

Geen terugwerkende kracht

U kunt niet met terugwerkende kracht voor opting-in kiezen. Heeft u voor bepaalde werkzaamheden voor opting-in gekozen, dan kunt u dat niet met terugwerkende kracht ongedaan maken.

 

Meer informatie

Handboek Loonheffingen

 • paragraaf 16.14 Pseudowerknemers (opting-in)
 • paragraaf 2.2 Identiteit vaststellen
 • paragraaf 2.3 Gegevens voor de loonheffingen
 • paragraaf 6.6.2 Bijdrage Zvw

 
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2020

 

Formulieren op belastingdienst.nl

Verklaring Loonheffingen Opting-in
Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever
Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen
 
 

Wetsartikelen

Artikel 4 letter f Wet op de loonbelasting
Artikel 2g Uitvoeringsbesluit loonbelasting
 
 
2021 Overheid, 2021 kabinet, 2021 regering, 2021 wet en regelgeving, 2021 besluiten, 2021 regels, 2021 maatregelen,

door100% Salarisverwerking B.V.

U kunt nog de tegemoetkoming TOFA krijgen!

U kunt nog de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen t/m zondag 12 juli 2020.
      
Bent u uitzendkracht of oproepkracht en heeft u door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten meer?

 
payroll, uitzendbureaus, payrolling, inhuurkrachten,uitzendkrachten, personeelkosten, personeelhuren,

Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor flexwerkers die minimaal de helft van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt en die geen uitkering kunnen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers met een nul-urencontract, uitzendkrachten en studenten met een bijbaan.

Wie voldoet aan de voorwaarden voor de regeling krijgt een eenmalige tegemoetkoming van € 1.650 bruto. Dat is € 550 bruto per maand voor de periode maart, april en mei 2020. Lees meer over de voorwaarden voor de tegemoetkoming TOFA of bekijk of u een tegemoetkoming kunt krijgen.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de TOFA? Neem dan contact op met de UWV. Onze contactgegevens vindt u op ‘Service & contact’. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand bij aanvraag.

 

Voorwaarden voor de tegemoetkoming TOFA

Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet u aan al deze voorwaarden voldoen:

 • U was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en u had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • Uw sv-loon (sociale verzekeringsloon) over februari 2020 was minimaal € 400.
 • Uw sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
 • Uw sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
 • Uw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020.
 • U kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten.
 • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft u de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

 

Welke inkomsten tellen mee voor het sv-loon?

Alle inkomsten waarover u belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt, tellen mee voor uw sv-loon. Meer informatie vindt u bij Wat is sv-loon? en Waar vind ik het sv-loon op mijn loonstrook?

 

Met welke uitkeringen kunt u geen tegemoetkoming TOFA krijgen?

U kunt geen tegemoetkoming TOFA krijgen als u over april 2020 1 of meer van deze uitkeringen of tegemoetkomingen ontving: bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewet-uitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW, een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.

 

Hoe vraagt u de tegemoetkoming TOFA aan?

Voordat u de tegemoetkoming TOFA gaat aanvragen, is het belangrijk om te weten of u aan de voorwaarden voldoet.

Weet u al dat u aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u de tegemoetkoming TOFA aanvragen met het formulier ‘Aanvragen tegemoetkoming TOFA’. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U heeft 3 weken de tijd om uw aanvraag in te dienen: van maandag 22 juni tot en met zondag 12 juli 2020.

U voldoet aan de voorwaarden, ga meteen naar het aanvraagformulier.
 
 
NOW regeling, NOW maatregels, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), NOW, UWV, Belastingdienst,TOFA-regeling,Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

door100% Salarisverwerking B.V.

Ontslagvergoeding in de aangifte loonheffingen hoe?

Ontslagvergoeding is altijd loon uit vroegere dienstbetrekking.

               

Om de loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen gebruikt u de groene tabel. In deze handreiking leest u hoe u de vergoeding verwerkt in de aangifte loonheffingen.

 
Loon uit vroegere dienstbetrekking is geen vergoeding voor het werk zelf, maar een uitkering die de werknemer krijgt omdat hij vroeger heeft gewerkt. Bijvoorbeeld een pensioenuitkering of een ontslagvergoeding. U berekent de loonbelasting/premie volksverzekeringen volgens de groene tabel. In deze tabel is geen arbeidskorting verwerkt.
 

Nieuwe inkomstenverhouding

De ontslagvergoeding belast u volgens de groene tabel in een aparte inkomstenverhouding.
Wanneer u in hetzelfde tijdvak een ontslagvergoeding naast het reguliere loon betaalt aan een werknemer neemt u deze werknemer onder 2 verschillende nummers inkomstenverhouding op in de loonaangifte. Groen en wit loon mag namelijk niet in 1 inkomstenverhouding. Dit geldt ook als de vergoeding in een ander tijdvak (bijvoorbeeld enkele maanden na ontslag) wordt uitbetaald.
 

Inkomenscode en code aard arbeidsverhouding

Vanaf 1 januari 2017 gebruikt u code 62. Bij deze inkomenscode hoeft u geen code aard arbeidsverhouding in te vullen.

Vóór 2017 was de inkomenscode 21. Ook bij deze inkomenscode hoefde u de code aard arbeidsverhouding niet te vermelden.
 

Periodieke ontslaguitkering en zorgverzekeringswet

Periodieke ontslaguitkeringen zijn – zolang de werknemer de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt – belast met werkgeversheffing zorgverzekeringswet (Zvw).
 

Eenmalige ontslaguitkering en zorgverzekeringswet

Als u de ontslagvergoeding eenmalig uitbetaalt, belast u deze via de groene tabel bijzondere beloningen. Omdat de tabel bijzondere beloningen van toepassing is, ontstaat geen nieuw loontijdvak voor de berekening van de bijdrage Zvw. Er wordt geen loontijdvakbedrag aan de cumulatieven toegevoegd. De ontslagvergoeding telt wel mee bij het bepalen van het maximumbijdrageloon van de andere loontijdvakken van dat kalenderjaar. Als het maximumbijdrageloon van dat kalenderjaar nog niet bereikt is, wordt dit tot het maximum aangevuld uit de ontslagvergoeding. Dit is het gevolg van het voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr).
 

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) 2019

Voorbeeld premie Zorgverzekeringswet bij Voortschrijdend cumulatief rekenen

  • Werknemer verdient iedere maand € 4.000
  • In mei is het vakantiegeld € 3.500. Totaal loon mei: € 7.500
  • Sinds 2013 betaalt de werkgever de gehele premie ZVW
  • VCR heeft invloed op de kosten werkgever van mei tot en met augustus via de maximum
  premie ZVW:
MaandHeffingsloonMaximumZVW 6,95%Nog ‘in te halen’
Januari€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 660,58 -/-
Februari€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 1.321,16 -/-
Maart€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 1.981,74 -/-
April€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 2.642,32 -/-
Mei +vak.€ 7.500€ 4.660,58 +

€ 2.642,32 = € 7.302,90

€ 507,55€ 197,10
Juni€ 4.000€ 4.000,00 + € 197,10 =

€ 4.197,10

€ 291,70€ 463,48 -/-
Juli€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 1.124,06 -/-
Augustus€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 1.784,64 -/-
September€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 2.445,22 -/-
Oktober€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 3.105,80 -/-
November€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 3.766,38 -/-
December€ 4.000€ 4.660,58€ 278,-€ 4.426,96 -/-

 

Werknemersverzekeringen

De ontslagvergoeding vormt geen loon voor de werknemersverzekeringen. In de rubriek ‘Loon SV’ vult u 0 in.

 
Meer informatie over de berekening bijdrage Zvw vindt u in de brochure ‘Toelichting loonberekening vcr 2016’.
 

Zie ook:

Codes bij aangeven transitievergoeding vernieuwd
Wijzigingen voor de loonheffingen 2020
 
belastingdienst, belastingen, overheid, rijksoverheid, belastingzaken, loonbelasting, loonkosten, loon regelingen, Nederlandse belasting, financiën, geldzaken

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanvulling op de uitkering en de aangifte loonheffing

Wanneer moet u de rubriek ‘ Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen ’ in de aangifte loonheffingen invullen?

     
Uit de praktijk blijkt dat dit niet altijd duidelijk is. In deze handreiking vindt u meer informatie met een voorbeeld.

In de rubriek ‘Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen’ vermeldt u het loon voor de werknemersverzekeringen (loon SV) dat de werkgever als aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen betaalt.
 
belastingdienst, belastingen, loonbelasting,loon kortingen,loon regelingen,fiscale diensten, loonheffingen, loon, salaris, liv,lkv,
 

Voorwaarden

U vult de rubriek voor de uitbetaalde aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen in als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • De werkgever betaalt de werknemer een aanvulling op WW-, ZW-, WIA-, WAO- of WAZO-uitkering (vanaf juli 2020 inclusief WIEG) of op een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Het maakt daarbij niet uit van wie de werknemer de uitkering krijgt: rechtstreeks van UWV, van UWV via de werkgever of van de werkgever als eigenrisicodrager.
 • De werknemer is nog bij de werkgever in dienstbetrekking. De arbeidsovereenkomst is nog niet beëindigd.

 
De betaalde aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen is loon voor de werknemersverzekeringen. U vermeldt de aanvulling dus ook in de rubriek ‘Loon SV’. U gebruikt voor deze aanvulling dezelfde code als de code die geldt voor het arbeidsloon van de niet beëindigde dienstbetrekking.
 

Rubriek niet invullen

In de volgende situaties vult u de rubriek ‘Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen’ niet in:

 • De werkgever betaalt het loon door tijdens ziekte van de werknemer op grond van de loondoorbetalingsverplichting. Dit is een normale loonbetaling.
 • De werkgever betaalt een aanvulling op een uitkering als de werknemer niet meer in dienst is bij de werkgever.

Let op!

Vult u in deze gevallen toch een uitbetaalde aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen in,
dan gaat UWV bij het vaststellen van een uitkering uit van een te laag loon.

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

 

Voorbeeld onjuist invullen

De werknemer wordt arbeidsongeschikt en krijgt recht op een WIA-uitkering. UWV gaat voor het
bepalen van de hoogte van de uitkering uit van zijn loon in het jaar dat voorafgaat aan de arbeidsongeschiktheid.

In dat voorgaande jaar is de situatie als volgt:

 • Werkgever betaalt de werknemer € 2.000 bruto per maand inclusief vakantiebijslag. Dit is ook zijn loon voor de werknemersverzekeringen. Het jaarloon voor de werknemersverzekeringen is dus € 24.000.
 • De werknemer is in september en oktober ziek.
 • De werkgever betaalt in die maanden zijn loon ‘gewoon’ door.

 
In de aangifte over september en oktober vult u bij het loon voor de werknemersverzekeringen
€ 2.000 in. In de rubriek ‘Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen’ vermeldt u € 600, omdat u ervan uitgaat dat deze loonbetaling bestaat uit 70% loondoorbetaling en 30% aanvulling.
 
Dat is niet juist. Er is namelijk geen sprake van een aanvulling, maar van 100% loondoorbetaling bij ziekte. De totale loonbetaling is normaal loon. Het gevolg is dat UWV de uitkering baseert op een te laag loon. Want alles wat u invult bij de uitbetaalde aanvulling op een uitkering trekt UWV af van het loon voor de werknemersverzekeringen. In dit geval gaat UWV voor de berekening van de WIA-uitkering dan uit van € 22.800 (€ 24.000 loon – € 1.200), terwijl dat € 24.000 had moeten zijn.
 

Aanvulling na einde dienstbetrekking

Als de werkgever aan een werknemer een aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen betaalt en de dienstbetrekking is beëindigd, is geen sprake van loon SV. U gebruikt voor deze aanvulling code soort inkomstenverhouding/inkomenscode 61. De rubriek ‘Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen’ vult u niet in.
 
In de brochure ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2019’ leest u meer informatie over de rubrieken in de aangifte loonheffingen.
 
 
loonadministratie, loonverwerking, loonverwerkers, loon, personeelszaken,salarisverwerking, salaris, salarisverwerker,