Consumpties op de werkplek mag u op nihil waarderen. Wat valt onder consumpties? Wat houdt het begrip werkplek in? Valt de thuiswerkplek hier ook onder? Meer informatie leest u in deze handreiking.

Onder consumpties vallen: koffie, thee, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes van weinig waarde. Consumpties tijdens een receptie of personeelsfeest op de werkplek mag u ook op nihil waarderen.

Vormen de consumpties samen met andere consumpties een maaltijd? Dan is de regeling voor maaltijden van toepassing.

Consumptie verstrekken

Alleen voor consumpties die een werkgever verstrekt op de werkplek, geldt een nihilwaardering.

Consumptie vergoeden

Een vergoeding voor consumpties op de werkplek is loon voor de werknemer. U kunt deze vergoeding ook als eindheffingsloon aanwijzen. Deze komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Werkplek

Er is sprake van een werkplek als aan 2 voorwaarden is voldaan:

  1. De werknemer verricht arbeid op de werkplek. Het begrip ‘werkplek’ wordt heel ruim opgevat. Ook de parkeerplaats en parkeergarage op het bedrijfsterrein vallen onder het begrip werkplek.
  2. De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op de werkplek. Dit kan blijken uit een arboplan of uit een risico-inventarisatie en- evaluatie die een werkgever op grond van de Arbowet moet maken.

Werkruimte thuis

De werkruimte thuis is alleen een werkplek als werkgever en werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de woning heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
  • De werkgever heeft met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst, waardoor alleen de werkgever over de ruimte beschikt.
  • De werknemer werkt in die ruimte.

Alleen als aan bovenstaande 3 voorwaarden is voldaan, geldt de nihilwaardering ook voor de consumpties op de thuiswerkwerkplek.

Voorbeeld 1

Een werknemer werkt alleen op kantoor. Hij ontvangt een vergoeding van € 10 per maand om koffie en thee te kopen. Geldt hiervoor de nihilwaardering voor consumpties op de werkplek?

Nee. Alleen consumpties die een werkgever verstrekt op de werkplek, vallen onder de nihilwaardering.

Voorbeeld 2

Een werknemer koopt gebak voor een jubileumviering op de werkplek. De werknemer declareert deze kosten bij de werkgever. Wat zijn de gevolgen voor de werkkostenregeling?

Als de werknemer het gebak in opdracht van de werkgever koopt, dan valt de vergoeding van het gebak onder intermediaire kosten. De vergoeding is dan geen loon voor de werknemer.

Koopt de werknemer het gebak op eigen initiatief, dan is de vergoeding voor het gebak wel loon. De nihilwaardering voor consumpties op de werkplek geldt niet voor vergoedingen. De werkgever kan deze vergoeding ook als eindheffingsloon aanwijzen. Deze komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd. 

 Voorbeeld 3

De werknemers krijgen een borrelpakket met hapjes en drankjes thuis gestuurd. De werkruimte thuis voldoet niet aan het begrip werkplek. Wat zijn de gevolgen voor de werkkostenregeling?

De nihilwaardering voor consumpties geldt niet omdat er geen sprake is van een werkplek. Het borrelpakket is loon voor de werknemers. Als de werkgever het borrelpakket aanwijst als eindheffingsloon, valt het onder de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Wetsartikelen

artikel 13, lid 3 onderdeel a Wet LB
artikel 1.2, lid 1 onderdeel f UR LB 2011

Handboek Loonheffingen

Hoofdstuk 22.2.3 Consumpties op de werkplek

Gerelateerde handreikingen

Handreiking online borrel
Waardering maaltijden op de werkplek
Kosten personeelsfeest verwerken in de loonaangifte

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,