Kijk nu de Intermediairdagen 2022 terug

Hebt u de Intermediairdagen 2022 niet kunnen volgen, of wilt u de presentaties nogmaals bekijken? Dan kunt u nu alle sessies terugkijken via de internetsite Intermediairdagen 2022.

De volgende sessies kunnen voor u als salarisprofessional/loonadministrateur van belang zijn:

 1. Actualiteiten loonheffing
 2. Premieheffing werknemersverzekeringen
 3. Pensioenen
 4. Internationaal
 5. Auto

1. Actualiteiten loonheffing

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet het Belastingplan 2023. In deze sessie praten medewerkers van de Belastingdienst u bij over de maatregelen op het gebied van de loonheffingen.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod: 

 • de gebruikelijkloonregeling voor directeur-grootaandeelhouders
 • mobiliteit en hybride werken
 • de aftopping van de 30%-regeling
 • de ontwikkelingen ten aanzien van de arbeidsmarkt: een gelijker speelveld tussen werknemer en zelfstandige, meer duidelijke regels en handhaving 

2. Premieheffing werknemersverzekeringen

Voor het 5e jaar op rij bespreken medewerkers van de Belastingdienst tijdens deze presentatie de premiedifferentiatie WW. 

Weet u nog hoe het zit met de 30%-herzieningsregeling? Het jaar 2022 is bijna om. Vraagt u zich af of u de lage WW-premie moet herzien, omdat uw werknemers in 2022 hebben overgewerkt? Dan is deze presentatie interessant voor u. 

In de andere helft van de sessie leggen sprekers aan de hand van voorbeelden uit hoe u de berekening moet maken en welke uren u moet meetellen. Zij staan stil bij het verwerken in de loonaangifte van Wazo- en andere uitkeringen. Hoe zit het met de verschillende rubrieken voor de Aof premie en het opnemen van meerdere IKV’s?   

De medewerkers van de Belastingdienst vertellen het u graag! 

3. Pensioenen

Het Nederlandse pensioenstelsel staat aan de vooravond van de grootste stelselwijziging tot nu toe. De Tweede en Eerste Kamer buigen zich op dit moment over de voorgestelde wetteksten.

Het huidige pensioenstelsel past niet meer bij de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast biedt het dure garanties die ten koste gaan van het pensioenresultaat. Het bestaande stelsel met ‘gegarandeerde’ pensioenuitkeringen wordt daarom vervangen door een stelsel waarbij de premie-inleg bepalend is. De hoogte van de pensioenuitkeringen staat dan niet meer vast, maar de introductie van beschermende elementen zorgt ervoor dat deelnemers een zo optimaal mogelijk pensioenresultaat behalen. 

Tijdens deze sessie krijgt u inzicht in het nut, doel en de inhoud van de stelselwijziging. Hierbij gaan de sprekers ook in op de fiscale regels die voor het nieuwe stelsel gaan gelden. Uiteraard komt hierbij het overgangsregime aan bod, dat de komende jaren een grote rol gaat spelen voor u als intermediair. 

NNa deze sessie weet u precies wanneer u welke handelingen het best kunt verrichten, om de overgang naar een nieuwe stelstel voor u en uw klanten zo goed mogelijk te laten verlopen. 

4. Internationaal

Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) daagt u ook dit jaar weer uit om grenzen te verleggen.

In de presentatie nemen medewerkers van het team GWO de actualiteiten met u door die betrekking hebben op de belastingverdragen met onze buurlanden. Een hot topic is bijvoorbeeld de beëindiging van de corona-overeenkomst met zowel Duitsland als België. Wat zijn de gevolgen voor zowel de grensarbeiders als voor de werkgevers met personeel aan de andere kant van de grens.

In 2023 wordt een protocolwijziging over Duitse sociale zekerheidsuitkeringen in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland doorgevoerd. Het team praat u bij over de gevolgen hiervan voor de internationale belastingheffing én sociale zekerheid.

Ook komen specifieke aandachtspunten aan bod voor de binnenlands en buitenlands belastingplichtige.

Zo bent u weer helemaal up-to-date voor uw klanten met internationale situaties.

Deelname aan deze sessie is mogelijk zonder basiskennis van deze thema’s.

Wij hopen u dit jaar weer persoonlijk te mogen begroeten.

5. Auto

Sessie Auto

Tijdens de sessie Auto komen de actualiteiten uit het Belastingplan 2023 aan de orde.

Daarnaast gaan de sprekers dit jaar in op het gebruik van deelauto’s in relatie tot de bijtelling privégebruik auto. Ook zullen zij aandacht besteden aan de vergoedingen en verstrekkingen van  laadpalen voor elektrische auto’s.

Tot slot schetsen de sprekers de fiscale contouren als rittenregistraties (tijdelijk) ontbreken door bijvoorbeeld:

 • diefstal
 • vandalisme
 • een niet goed functionerend geautomatiseerd rittenregistratiesysteem

Enige kennis van de regeling bijtellingen privégebruik auto is gewenst. 

Op Intermediardagen.nl kunt u ook alle andere sessies  van de Intermediairdagen 2022 terugkijken. De sessies zijn opgenomen tijdens de fysieke dagen.

Elke sessie duurt maximaal een half uur.

Vragen

In de Community Intermediairdagen heeft de Belastingdienst vragen beantwoord die door uw collega’s gesteld zijn over de presentaties.

Let op!

De video’s van de online Intermediairdagen zijn momentopnames en zijn informatief van aard. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,