Overzicht Kamerstukken juni 2023

De Belastingdienst en het Forum heeft voor u een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Deze keer gaat het om publicaties van het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Financiën (MvF).

Gepubliceerd in de periode van 31 mei 2023 tot en met 27 juni 2023.

 • Minister Van Gennip en staatssecretaris Van Rij bieden de antwoorden aan op vragen over een brief betreffende de Voortgang werken met en als zelfstandige(n) van 16 december 2022 (SZW 31/5). Op 7 juni 2023 vond het Commissiedebat ZZP plaats waarin de brief ook aan de orde kwam.
 • Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op vragen over de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda. Ook enkele vragen gaan over de LH (MvF 2/6).
 • Minister Van Gennip, minister Helder en minister Wiersma informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL). Doel van het PNIL-werkprogramma is duurzame arbeidsrelaties in de sectoren zorg, cultuur, onderwijs en kinderopvang stimuleren en schijnzelfstandigheid in deze sectoren voorkomen (SZW 2/6).
 • Minister Schouten, minister Van Gennip, staatssecretaris Van Rij en staatssecretaris De Vries informeren de Tweede Kamer over de voortgang van een oplossing voor de groep alleenverdienende huishoudens met een uitkering die door een samenloop van belastingen, toeslagen en sociale zekerheid een lager besteedbaar inkomen heeft dan een vergelijkbaar paar in de bijstand (SZW 2/6).
 • Minister Kaag beantwoordt vragen over de Voorjaarsnota 2023. In de beantwoording gaat ze ook in op wijzigingen voor de LH (MvF 2/6).
 • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over de nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders (SZW 6/6).
 • Minister Van Gennip geeft antwoord op vragen over uitsluitingsgronden van de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (SZW 5/6). Verder geeft zij ook nog antwoord op vragen die zijn opgenomen naar aanleiding van een artikel over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (SZW 7/6).
 • Minister Van Gennip en minister Schouten gaan bij de beantwoording van vragen over het Verantwoordingsonderzoek 2022 van de ARK in op enkele vragen over schijnzelfstandigheid (SZW 6/6).
 • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van 3 verschillende onderwerpen met betrekking tot WW-premiedifferentiatie (SZW 7/6).
 • Minister Van Gennip beantwoordt vragen over het arbeidsmarktbeleid en gaat ook in op het nieuw in te voeren basiscontract (SZW 12/6).
 • Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer een update van de planning van de uitwerking van de moties en toezeggingen behorende bij de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (SZW 14/6). Verder informeert zij de Tweede Kamer over de transitieperiode naar de herziening van het Nederlandse pensioenstelsel (SZW 14/6).
 • Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op vragen over het recht op de arbeidskorting van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (MvF 19/6).
 • Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op vragen naar aanleiding van een bericht over topsporters in Monaco (MvF 22/6).
 • Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over een voorgenomen reparatie van de lucratiefbelangregeling naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 14 april 2023 (MvF 26/6).
 • Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over een (inmiddels aangenomen) motie waarin het kabinet wordt verzocht om handhavingsactiviteiten op te starten in de sectoren zorg, onderwijs en kinderopvang, en te informeren op welke wijze die activiteiten hebben plaatsgevonden (MvF 27/6).
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL