Nieuwe versie Kennisdocument Wtl

Er staat een nieuwe versie van het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) op de internetsite van de Rijksoverheid.

Dit zijn de wijzigingen vanaf 1 januari 2023:

 • De bedragen en jaartallen van het LIV zijn geactualiseerd.
 • Er zijn 3 vragen toegevoegd over recente wijzigingen in het LIV.

U vindt het Kennisdocument Wtl op rijksoverheid.nl en hier op de site.

 • Wat houdt de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) in?
 • Uit welke soorten tegemoetkomingen bestaat de Wtl?
 • Wat gebeurt er als een werkgever recht heeft op zowel LKV als LIV?
 • Wat wordt verstaan onder het ‘jaarloon’?
 • Wat zijn ‘verloonde uren’?
 • Wie is verantwoordelijk voor de berekening van de tegemoetkomingen?
 • Wie is verantwoordelijk voor de vaststelling van de tegemoetkomingen?
 • Wie is verantwoordelijk voor het afhandelen van vragen en klachten?
 • Wie verstuurt de voorlopige berekening en de beschikking?
 • Wie betaalt de tegemoetkomingen uit?
 • Wanneer ontvangt de werkgever de voorlopige berekening?
 • Wanneer ontvangt de werkgever de beschikking?
 • Wanneer ontvangt de werkgever de tegemoetkoming(en)?
 • Op welk rekeningnummer wordt de tegemoetkoming uitbetaald?
 • Hoe kan een werkgever een correctie doorvoeren?
 • Wat is het verschil tussen loondispensatie en Wtl?
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • Wat is het LIV?
 • Wat is het doel van het LIV?
 • Wanneer heeft de werkgever recht op het LIV?
 • Wat moet de werkgever doen om het LIV te krijgen?
 • Hoe hoog is het LIV en hoe wordt het berekend?
 • Geldt het LIV ook als een werknemer in de loop van het jaar in dienst komt?
 • Geldt het LIV ook voor stagiairs en leraren in opleiding?
 • Geldt het LIV ook bij bedrijfsovername en overname van personeel?
 • Geldt het LIV ook als de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt?
 • Geldt het LIV ook voor werknemers die vallen onder de Participatiewet?
 • Welk uurloon wordt gehanteerd bij de berekening van het LIV?
 • Hoe worden de wettelijke uurloongrenzen berekend?
 • Is het LIV ook van toepassing als er sprake is van urentoeslag?
 • Is het LIV ook van toepassing als een pensioenpremie wordt ingehouden?
 • Vindt beoordeling van het LIV plaats per subnummer?
 • Wat als een werknemer meer inkomstenverhoudingen heeft bij één werkgever?
 • Heeft de werkgever recht op LIV als het gemiddelde uurloon precies op de boven-
  of ondergrens valt?
 • Waarom wordt het LIV over 2022 eenmalig verhoogd?
 • Wat verandert er in 2024 voor het LIV?
 • Wat zijn de bedragen en de voorwaarden van het LIV de komende jaren?
 • Jeugd-LIV (Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon)
 • Wat is het jeugd-LIV?
 • Wanneer heeft de werkgever recht op het jeugd-LIV?
 • Wat moet de werkgever doen om het jeugd-LIV te krijgen?
 • Hoe hoog is het jeugd-LIV?
 • Hoe worden de uurloongrenzen berekend?
 • Heeft een werkgever recht op het jeugd-LIV als het gemiddeld uurloon precies op de
  onder- of bovengrens valt?
 • Wat is de peildatum voor de leeftijd?
 • Komen bbl-leerlingen ook in aanmerking voor het jeugd-LIV?
 • Wanneer wordt het jeugd-LIV afgeschaft?
 • LKV (Loonkostenvoordeel)
 • Wat is het LKV?
 • Wanneer heeft de werkgever recht op het LKV?
 • Wat moet de werkgever doen om het LKV te krijgen?
 • Hoe hoog is het LKV?
 • Wat is de duur van het LKV oudere werknemer (56 jaar of ouder)?
 • Wat is de duur van het LKV arbeidsgehandicapte werknemer?
 • Wat is de duur van het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden?
 • Wat is de duur van het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?
 • Geldt het LKV ook bij het omzetten van VOF naar BV?
 • Kan het LKV, net zoals het LIV, zonder aanvraag worden uitbetaald?
 • Worden lopende premiekortingen omgezet in een LKV?
 • Wat als werknemer na 3 jaar LKV uit dienst en weer in dienst gaat?
 • Geen recht op LKV bij WSW of beschut werk
 • Einde recht op loonkostenvoordelen bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd
 • LKV –DOELGROEPVERKLARING
 • Wie moet de doelgroepverklaring LKV aanvragen?
 • Hoe weet de werkgever dat zijn werknemer een doelgroepverklaring LKV heeft?
 • Bij welke instantie moet een doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd?
 • Wie geeft de doelgroepverklaringen LKV af?
 • Wie is verantwoordelijk voor het afhandelen van vragen en klachten?
 • Op welke termijn moet een doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd?
 • Kan een werknemer zijn werkgever machtigen voor het aanvragen van een
  doelgroepverklaring?
 • Wat als werknemer eind 2017 niet beschikt over een doelgroepverklaring?
 • Wat als de aanvraag voor een doelgroepverklaring is afgewezen?
 • Heeft iemand in het doelgroepregister ook een doelgroepverklaring nodig?
 • Is een doelgroepverklaring ook nodig voor overgangsrechtgevallen?
 • Geldt er een wachttermijn voor het aanvragen van de doelgroepverklaring?
 • s de werknemer verplicht om een doelgroepverklaring aan te vragen?
 • Komt een werknemer met een WAO- of WAZ-uitkering ook in aanmerking?
 • Komt een stagiair ook in aanmerking voor een doelgroepverklaring LKV?
 • Waar kunnen gemeenten modelteksten en documenten vinden?
 • Is een loonwaardebepaling ook geldig als doelgroepverklaring voor de LKV
  banenafspraak?
 • Behoort een nieuwe medewerker van 56+ die in de maand voorafgaand aan
  indiensttreding een faillissementsuitkering had ook tot de doelgroep LKV oudere
  werknemer?
 • LKV – OVERGANGSRECHT
 • Hoe vindt de overgang plaats van lopende premiekorting naar LKV?
 • Hoe wordt de resterende duur van het LKV berekend?
 • Hoe werkt het overgangsrecht voor banenafspraak-kandidaten van 56+ jaar?
loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,