Sociale zekerheid bij grensoverschrijdend thuiswerken per 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 gelden voor werknemers die grensoverschrijdend werken weer de normale aanwijsregels van de Europese Verordening 883/2004.

Hierop is een uitzondering mogelijk als u gebruikmaakt van een kaderovereenkomst. Grensarbeiders kunnen dan thuiswerken in het woonland zonder dat de socialezekerheidswetgeving wijzigt.

Werknemers of werkgevers die een beroep willen doen op deze kaderovereenkomst kunnen een aanvraag indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf 1 juli 2023 kunt u een aanvraagformulier downloaden via de internetsite van de SVB.

Tijdens de coronacrisis is in de EU een afspraak gemaakt over de gevolgen voor de sociale zekerheid voor werknemers die thuiswerkten in het woonland. Voor de sociale zekerheid mocht u blijven uitgaan van het land waar de werknemer normaal de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend. Deze regels gelden niet meer vanaf 1 juli 2023.

Meer informatie leest u in de Kamerbrief over nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders. In de bijlage bij deze brief vindt u een toelichting op de voorwaarden en de procedures die gelden op basis van de kaderovereenkomst. Daarin vindt u ook de tekst van de kaderovereenkomst.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL