Standpunt over:

overgang van onderneming

en pseudo-eindheffing bij excessieve vertrekvergoedingen gepubliceerd

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van artikel 32bb Wet LB 1964 bij overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW.

n het kader van een fusie gaan werknemers over van de overdragende werkgever (hierna: overdrager) naar de verkrijgende werkgever (hierna: verkrijger). De fusie is aan te merken als een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). De werknemer doet geen afstand van de door dit artikel geboden bescherming. Ook zijn er geen afwijkende afspraken gemaakt of een nieuwe arbeidsovereenkomst opgesteld.

Vraag

Hoe moet artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964) worden toegepast als sprake is van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW (hierna: de Wovon)?

Antwoord

Op het moment van overgang is sprake van een voortgezette dienstbetrekking bij de verkrijger. Artikel 32bb Wet LB 1964 is niet aan de orde.

Een toelichting op dit antwoord leest u op kennisgroepen.belastingdienst.nl.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,