Aandachtspunten bij een WSW-werknemer

Waar moet u op letten als u een werknemer volgens de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in dienst hebt? Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen? In deze handreiking vindt u een overzicht.

Voor een werknemer volgens de Wet sociale werkvoorziening (WSW-werknemer) kan 1 van de volgende codes aard arbeidsverhouding van toepassing zijn:

 • code 21 WSW beschut werk
 • code 22 WSW detachering bij reguliere werkgever
 • code 23 WSW begeleid werk

Code 21 geldt voor de werknemer die in beschut werk op een WSW-werkplek werkzaam is. Het gaat om een werkplek als bedoeld in artikel 2 WSW.

Code 22 geldt voor de werknemer die in beschut werk werkzaam is en van daaruit gedetacheerd wordt bij een andere werkgever. Het gaat om een werkplek als bedoeld in artikel 2 WSW.

Code 23 geldt voor de werknemer die werkzaam is in een reguliere dienstbetrekking met begeleiding op de werkplek. Het gaat om een dienstbetrekking volgens artikel 7 WSW.

Er zijn verschillende codes nodig in de aangifte loonheffingen omdat de vorm van WSW-arbeid bepalend is voor het recht op loonkostenvoordeel.

In 2021 en eerder gebruikte u voor de WSW-werknemer code aard arbeidsverhouding 10. Deze code is per 2022 vervallen en vervangen door bovenstaande codes.

Aandachtspunten

Hieronder vindt u een overzicht met aandachtspunten voor een WSW-werknemer.

 • Voor de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) gelden de normale regels. Het is afhankelijk van het soort contract of de hoge of lage premie AWf van toepassing is.
 • Over het loon uit een WSW-dienstbetrekking bent u altijd de hoge premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) verschuldigd.
 • Loon uit een WSW-dienstbetrekking geeft u op in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog. U vermeldt dit dus niet in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering.
 • Voor werknemers met een dienstbetrekking volgens de WSW, geldt in plaats van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) een vervangende premie.

  Het vervangende premiepercentage is het totaal van de gemiddelde percentages voor de premiecomponenten Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW). Voor 2022 is dit premiepercentage 1,52%.
 • Voor werknemers die op grond van de WSW bij u in dienst zijn, kunt u geen eigenrisicodrager worden voor de WGA.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden, hebt u recht op het loonkostenvoordeel (LKV) doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.

  U hebt geen recht op de loonkostenvoordelen als de dienstbetrekking van de werknemer op grond van de WSW volledig is gesubsidieerd. Of als de dienstbetrekking valt onder zogenoemd beschut werk op grond van de Participatiewet.

  Is de dienstbetrekking deels gesubsidieerd? Dan kunt u voor de werknemer wél recht hebben op de loonkostenvoordelen als u en de werknemer aan alle voorwaarden voldoen.

Meer informatie

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2022
Handboek Loonheffingen 2022:
Paragraaf 7.2 (premie AWf)
Pararaaf 7.4 (premie Aof)
Paragraaf 7.5.5 (gedifferentieerde premie Whk)
Paragraaf 7.7.1 (eigenrisicodrager WGA)
Paragraaf 27.1.1 (loonkostenvoordelen)
Paragraaf 29.13 (codes aard arbeidsverhouding)

Wetsartikelen

Wet tegemoetkomingen loondomein:
Artikel 2.2 (LKV oudere werknemer)
Artikel 2.6 (LKV arbeidsgehandicapte werknemer)
Artikel 2.10 ( LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden)
Artikel 2 Wet sociale werkvoorziening
Artikel 7 Wet sociale werkvoorziening

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL