Toepassing studenten- en scholierenregeling

Een student die aan de voorwaarden voldoet, kan de studenten- en scholierenregeling laten toepassen. Bij deze regeling gebruikt u de kwartaaltabel. In deze tabel is meer loonheffingskorting verwerkt dan in de andere tijdvaktabellen, waardoor de student meer nettoloon kan overhouden.

Bij de studenten- en scholierenregeling gaat u uit van een loontijdvak van een kalenderkwartaal, ook al is het werkelijke loontijdvak anders. U gebruikt dan de kwartaaltabel. Omdat hier meer loonheffingskorting in is verwerkt, houdt u meestal geen of minder loonbelasting/premies volksverzekeringen (loonheffing) in.

Ook voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet geldt het kalenderkwartaal als loontijdvak en gebruikt u de kwartaaltabel.

Let op

Bij gebruik van de studenten- en scholierenregeling is er geen onderscheid in tijdvakloon of bijzonder loon.

Voor wie is de regeling?

De regeling geldt voor de volgende studenten:

 • studenten voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag volgens de Algemene Kinderbijslagwet
 • studenten die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 • buitenlandse studenten uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC). 

Voor de 1e 2 situaties kunt u de studenten- en scholierenregeling alleen toepassen als de student op de 1e dag van een kalenderkwartaal voldoet aan de voorwaarden. Dus als hij op 10 november in dienst komt, kan hij de regeling alleen laten toepassen als de ouders of verzorgers op 1 oktober recht hadden op kinderbijslag. Of als de student op 1 oktober recht had op studiefinanciering.

Schriftelijk doorgeven

Als een student gebruik wil maken van de studenten- en scholierenregeling, dan moet hij dit schriftelijk doorgeven aan de werkgever. Het verzoek moet voorzien zijn van datum en handtekening.

In het verzoek vermeldt hij het volgende:

 • het burgerservicenummer
 • de ingangsdatum van de regeling
 • dat hij student of scholier is in de zin van de regeling
 • dat hij de regeling wil laten toepassen

Voor het verzoek kan hij gebruikmaken van ’Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’. Dit formulier bewaart u bij de loonadministratie.

Buitenlandse studenten en scholieren

Wilt u de studenten- en scholierenregeling toepassen voor een buitenlandse student of scholier uit een ander land van de Europese Unie, of uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein? Dan moet u kunnen bewijzen dat sprake is van een student of scholier. Dat kan met een International Student Identity Card (ISIC). Studenten die geen ISIC hebben, kunnen deze kaart aanvragen via de internetsite van ISIC.

Voor de gegevens voor de loonheffingen kunt u gebruikmaken van ‘Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’. Dit formulier bewaart u samen met een kopie van de ISIC bij de loonadministratie.

Wat houdt de regeling in?

De studenten- en scholierenregeling houdt in dat de werkgever de kwartaaltabel mag toepassen in plaats van de tijdvaktabel die hij zonder toepassing van de regeling moet gebruiken. In de kwartaaltabel is 1/4 deel van het jaarbedrag aan loonheffingskorting verwerkt. In de andere tijdvaktabellen is een evenredig deel van het jaarbedrag aan loonheffingskorting opgenomen. Bijvoorbeeld in de maandtabel is dit 1/12 deel.

Doordat in de kwartaaltabel meer loonheffingskorting is verwerkt, kan het zijn dat het te betalen bedrag aan loonheffing gelijk is aan het bedrag aan loonheffingskorting. Mogelijk hoeft u dan niets of minder in te houden op het loon van de student.

Voorbeeld

Een student met een weekendbaantje ontvangt elke maand een loon van € 100. In de zomervakantie werkt hij extra uren. Hij ontvangt in augustus een loon van € 1.000. Hij laat de loonheffingskorting toepassen. Wat is het verschil tussen het wel en niet toepassen van de studenten- en scholierenregeling?

De bedragen in dit voorbeeld zijn fictief.

MaandBrutoloonInhouding zonder studentenregelingInhouding met studentenregeling
Juli€      100€      0,00€    0,00
Augustus€   1.000€    51,50€    0,00
September€      100€      0,00€    0,00

In dit voorbeeld hoeft u door het gebruik van de kwartaaltabel niets in te houden op het uitbetaalde loon in het kwartaal. De student krijgt het brutobedrag netto uitbetaald. De loonheffingskorting waar hij recht op heeft, is volledig verrekend via zijn loon. Hij hoeft hiervoor geen aangifte inkomstenbelasting meer te doen.

Als u de maandtabel toepast, is het in te houden bedrag in het kwartaal € 51,50.
De student kan de teveel betaalde loonheffing terugvragen door aangifte inkomstenbelasting te doen.

Berekening loonheffing met toepassing van de regeling

Als u de studenten- en scholierenregeling gebruikt, berekent u de in te houden loonheffing als volgt:

 • Bij de 1e loonbetaling berekent u de in te houden loonheffing over dat bedrag volgens de kwartaaltabel.
 • Bij de daaropvolgende betalingen telt u het loon dat u al eerder in het kalenderkwartaal betaalde op bij het loon dat u op dat moment betaalt.
 • Bereken de loonheffing alsof u op dat moment het hele loon betaalt.
 • Breng daarop in mindering het bedrag aan loonheffing dat u al eerder had berekend.
 • De uitkomst van de berekening houdt u in op het uit te betalen loon. U mag niet uitkomen op een negatief bedrag.

Voorbeeld

De bedragen in dit voorbeeld zijn fictief.

MaandBrutoloonCumulatief loonCumulatieve inhouding volgens kwartaaltabelInhouding op het uit te betalen loon per tijdvak
April€  1.000€  1.000€     0,00€      0,00
Mei€  1.000€  2.000€     0,00€      0,00
Vakantiegeld€     300€  2.300€    36,75€    36,75
Juni€  1.000€  3.300€  176,25€  139,50

Het totaal aan in te houden loonheffing in het kwartaal is € 176,25.

Werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet

U berekent de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) op dezelfde wijze als de in te houden loonheffing. Dit doet u volgens het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR). U gebruikt voor de bepaling van het maximumpremie- en bijdrageloon het kwartaalmaximum. Het kwartaalmaximum bepaalt u door driemaal het maandbedrag in aanmerking te nemen.

Voorbeeld

Een werknemer komt op 2 januari in dienst en ontvangt een bruto maandloon van € 1.500. De werknemer heeft gevraagd om de studenten- en scholierenregeling toe te passen. Het kwartaalmaximum is € 15.000. Hoe berekent u de aanwas waarover u premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw moet afdragen?

De bedragen in dit voorbeeld zijn fictief.

 JanuariFebruariMaart
Loon werknemersverzekeringen€    1.500€    1.500€   1.500
Cumulatief loon werknemersverzekeringen€    1.500€    3.000€   4.500
Cumulatief maximumpremieloon€  15.000€  15.000€  15.000
Cumulatieve grondslag werknemersverzekeringen€    1.500€    3.000€   4.500
Aanwas grondslag werknemersverzekeringen€    1.500€    1.500€   1.500

Beëindiging studenten- en scholierenregeling

U kunt de studenten- en scholierenregeling alleen beëindigen met ingang van het eerstvolgende kalenderkwartaal. De werknemer moet hiervoor een schriftelijk verzoek bij u indienen, met datum en handtekening. Dat kan met het ‘Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’. Bewaar het formulier bij uw loonadministratie. 

Meer informatie

Handboek Loonheffingen 2023:
Paragraaf 18.16 (informatie studenten- en scholierenregeling)
Paragraaf 9.3.5 ( voorbeeld studenten- en scholierenregeling)
Paragraaf 6.6 (voorbeeld VCR)

belastingdienst.nl:

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten en scholierenregeling)
Loonbelastingtabellen

isic.nl

Wetsartikelen

Artikel 23 Wet loonbelasting
Artikel 25 Wet loonbelasting
Artikel 6.3 Uitvoeringsregeling loonbelasting
Artikel 17 Wet financiering sociale verzekeringen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,