Gewijzigde rubriek:

‘Code reden einde arbeidsverhouding’

De rubriek ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ is per 2023 gewijzigd in ‘Code reden einde arbeidsverhouding’.

Daarnaast is de omschrijving van een aantal codes aangepast en zijn er 4 codes toegevoegd. De Belastingdienst heeft deze wijzigingen verwerkt in de handreiking ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’. 

Door de wijziging van de rubriek geldt deze nu ook voor arbeidsverhoudingen zonder arbeidsovereenkomst, zoals fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen.

Met de rubriek ‘Code reden einde arbeidsverhouding’ moet u bij het einde van de inkomstenverhouding de reden opgeven van het einde van de arbeidsverhouding. 

Nieuwe codes

De volgende codes zijn toegevoegd:

50 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid
51 Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering
91 De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever
92 De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever 

Toelichting codes 50 en 51

Deze codes hebben betrekking op een aantal specifieke situaties van beëindiging van publiekrechtelijke aanstellingen, waarvoor andere ontslagregels gelden dan voor arbeidsovereenkomsten. 

Code 50
Deze code geldt als de werknemer wordt ontslagen door onbekwaamheid of ongeschiktheid voor zijn ambt. Hierbij kan het gaan om arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken. Het kan ook gaan om ongeschiktheid of onbekwaamheid die niet het gevolg is van ziekte, zoals onvoldoende functioneren of het niet (langer) voldoen aan bepaalde opleidingseisen.

Bij ontslag na 2 jaar ziekte wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gebruikt u code 05. Als het ontslag van de werknemer het gevolg is van een handelen of nalaten van de werknemer dat hem is aan te rekenen, dan gebruikt u code 20 of 21.

Code 51
Deze code gebruikt u als de werknemer ontslag wordt verleend door het bereiken van een bepaalde leeftijd, zoals de pensioengerechtigde leeftijd. Deze code geldt ook bij ontslag op eigen verzoek door pensionering.

Het gaat hierbij niet om situaties waarin de werknemer geen ontslag wordt verleend, maar de werknemer tijdens de aanstelling met verlof gaat wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd. Tijdens het verlof loopt de aanstelling namelijk door. 

Toelichting code 91

Code 91 geldt voor de situatie waarin de werknemer als gevolg van een overgang van een onderneming overgaat naar een andere werkgever.

Toelichting code 92

Code 92 is nodig vanaf 2025. Deze geldt als het Besluit inkomstenverhouding (IKV) in werking is getreden. U gebruikt deze code 92 als u een nieuwe inkomstenverhouding moet aanmaken als een beëindigde arbeidsverhouding zonder onderbreking wordt opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever. 

Als u al in 2023 zo’n nieuwe arbeidsverhouding opgeeft in een nieuwe inkomstenverhouding, gebruik dan bij beëindiging van de oude inkomstenverhouding code 92. 

Code 92 gebruikt u ook als een werknemer, aansluitend op een stageovereenkomst, een arbeidsovereenkomst met de werkgever aangaat. 

Codes met aangepaste omschrijving

Van de volgende codes is de omschrijving aangepast:

01 Opzegging/ontslag door de werkgever binnen de proeftijd
04 Beëindiging arbeidsverhouding met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever
05 Opzegging/ontslag door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid
06 Opzegging/ontslag door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen
20 Einde arbeidsverhouding door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer
21 Opzegging/ontslag door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)
30 Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsverhouding voor bepaalde tijd

De aanpassingen vindt u in de handreiking Code reden einde arbeidsverhouding

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,