Vanaf 1 januari 2020 geldt 7% bijtelling voor de fiets die de werkgever voor privégebruik ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit is ook van toepassing op een elektrische fiets en een speed pedelec.

Update 18 oktober 2022

Als de werknemer de fiets van de zaak voor woon-werkverkeer mag gebruiken, dan wordt de fiets geacht ook voor privégebruik ter beschikking te staan. Voor dit privégebruik moet de werkgever per kalenderjaar een bedrag bij het loon tellen. Deze bijtelling geldt niet als de werknemer de fiets alleen mag gebruiken voor dienstreizen (en dus niet voor woon-werkverkeer).

Gebruikt een werknemer de fiets niet voor woon-werkverkeer, maar uitsluitend privé? Dan geldt ook 7% bijtelling voor de fiets.

Ter beschikking gestelde fiets

In de volgende gevallen is sprake van een ter beschikking gestelde fiets:

  • Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan zijn werknemer en deze fiets blijft eigendom van de werkgever.
  • Een werkgever least een fiets van een leasemaatschappij en stelt deze ter beschikking aan zijn werknemer.
  • De werknemer least zelf een fiets en de werkgever vergoedt alle kosten.

Waarde privégebruik fiets

De waarde van het privégebruik is 7% van de consumentenadviesprijs die de fabrikant of importeur bekendmaakt. Dit is de consumentenprijs inclusief omzetbelasting. Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) Vereniging heeft hiervoor een database opgezet. Deze vindt u op bijtellingfietsvandezaak.nl.

Als de werkgever de oorspronkelijke prijs niet kan achterhalen, moet hij uitgaan van de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fie

Accessoires en fietsverzekering

Accessoires bij de fiets die deel uitmaken van de consumentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden gesteld vallen onder de bijtelling. Ter beschikking staande accessoires die geen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs moet de werkgever waarderen tegen het bedrag op de inkoopfactuur inclusief btw. Als de werkgever geen factuur heeft van de terbeschikkingstelling geldt de waarde in het economisch verkeer.

Een fietsverzekering, een extra slot, een steun voor de tas en reparatiekosten vormen intermediaire kosten en hebben geen invloed op de bijtelling.

Let op!

Een regenpak dat u aan de werknemer ter beschikking stelt, is wel loon van uw werknemer. Maar u kunt dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Daarboven betaalt u 80% eindheffing.

Loon in natura

De bijtelling voor het privégebruik van de fiets is loon in natura. U telt jaarlijks 7% bij het loon van de werknemer. U moet daarover loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, premies werknemersverzekeringen betalen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen of de bijdrage Zvw inhouden.

Aanwijzen als eindheffingsloon

De bijtelling mag u ook aanwijzen als eindheffingsloon. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Daarboven betaalt u 80% eindheffing.

Cafetariaregeling

Een werkgever kan ook met de werknemer afspreken dat hij brutoloon uitruilt tegen een ter beschikking gestelde fiets. De werkgever mag ook dan de bijtelling aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijkheidseis wordt voldaan.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage die de werknemer betaalt vanuit zijn nettoloon mag u in mindering brengen op de bijtelling. Het saldo van de bijtelling privégebruik fiets en de eigen bijdrage voor privégebruik van de werknemer mag op kalenderjaarbasis niet negatief zijn.
Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling, zoals de kosten van het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets van de zaak.

Geen tegenbewijs mogelijk

Anders dan bij de auto van de zaak is het niet mogelijk om bij gering privégebruik tegenbewijs te leveren. De bijtelling fiets geldt altijd als een werknemer een ter beschikking gestelde fiets voor woon-werkverkeer mag gebruiken.

Kilometervergoeding

Betaalt u een vergoeding voor de kilometers die de werknemer rijdt met de fiets van de zaak? Dan is dit belast loon voor de werknemer. Er is namelijk sprake van vervoer vanwege de werkgever. U mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt ten laste van de vrije ruimte.

Overname fiets na afloop leaseperiode

Kan de waarde in het economische verkeer bij verkoop van de fiets aan de werknemer op een vast percentage van de aanschafwaarde worden gesteld?

Ja. Op het moment van de verkoop, moet de werkgever de actuele waarde in het economisch verkeer vaststellen. Hierbij mag hij uitgaan van een waardevermindering van 20% op jaarbasis. Na verloop van 5 jaar is de restwaarde dan nihil.

Meer informatie

Paragraaf 23.7.3 en 23.7.4 Handboek Loonheffingen

Wetsartikel

Artikel 13ter Wet op de loonbelasting

Meer informatie leest u op rijksoverheid.nl:

Vraag en antwoord over fiets van de zaak

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,