Motiveer bezwaar tegen beschikking Whk op tijd

Hebt u bezwaar gemaakt tegen de beschikking Whk, maar dit bezwaar nog niet gemotiveerd? Bijvoorbeeld omdat u wacht op de instroomlijsten?

Dan krijgt u na ontvangst van de instroomlijsten 4 weken de tijd van de inspecteur om uw (voorlopig) bezwaar te motiveren. Lukt dit niet binnen deze termijn, dan krijgt u van de inspecteur nog een verlenging van maximaal 2 weken.

Als u het niet eens bent met de berekening van de gedifferentieerde premie maakt u schriftelijk bezwaar. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking door de Belastingdienst zijn ontvangen. Mogelijk kunt u het bezwaar niet binnen deze termijn motiveren, bijvoorbeeld omdat u wacht op de instroomlijsten. U dient dan een voorlopig (pro-forma)bezwaarschrift in. 

Motivatie voorlopig (pro-forma)bezwaarschrift

Na ontvangst van de instroomlijsten vult u het bezwaar aan. Dit doet u binnen 4 weken. Lukt dit niet binnen deze termijn, dan krijgt u van de inspecteur nog een verlenging van maximaal 2 weken. Dit is de maximale termijn om uw bezwaar te motiveren.

Termijn is verstreken

Hebt u het bezwaarschrift of de motivatie te laat ingediend? Dan verklaart de Belastingdienst uw bezwaar niet-ontvankelijk. U kunt dan alleen in beroep gaan tegen de niet-ontvankelijkverklaring van uw bezwaar.   

Instroomlijsten

U kunt een specificatie van de instroomlijsten schriftelijk opvragen bij uw belastingkantoor. Hiermee controleert u de uitkeringslasten. Het adres staat op de beschikking Whk. U ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week, maar uiterlijk binnen 6 weken.

Tegen mededeling geen bezwaar mogelijk

Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking maar een mededeling gedifferentieerde premie Whk. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken. Voor kleine werkgevers stelt de Belastingdienst de gedifferentieerde premiecomponenten WGA en ZW-flex per sector vast. Deze sectorale premies vindt u in de Staatscourant.

Gedifferentieerd premiepercentage Whk niet of te laat gekregen

Het kan voorkomen dat u de beschikking of mededeling Whk niet of te laat hebt gekregen. Als de Belastingdienst de gedifferentieerde premie Whk niet kon vaststellen, krijgt u een adviesbrief. In deze brief staat een percentage gedifferentieerde premie Whk dat u voorlopig kunt toepassen. Dit percentage is afhankelijk van de indeling als kleine, middelgrote of grote werkgever. 

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,