Wetsvoorstellen voor Belastingplan 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk de voorlopige inhoud van het pakket Belastingplan 2024 bekend gemaakt. Het pakket bestaat uit twaalf wetsvoorstellen. Vanwege de val van het kabinet is het niet zeker of alle twaalf wetsvoorstellen op Prinsjesdag ingediend zullen worden.

Op dinsdag 19 september 2023 is het Prinsjesdag en ondanks de val van het kabinet worden op die dag de fiscale plannen voor 2024 gepresenteerd. In de Voorjaarsnota heeft het kabinet al een aantal voornemens en maatregelen voor de komende jaren bekendgemaakt. Ondanks de demissionaire status van het kabinet heeft de vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer besloten om de wetsvoorstellen van het Belastingpakket 2024 niet controversieel te verklaren. Dit betekent dat we een deel van de aangekondigde maatregelen zullen terugvinden in het Belastingpakket 2024 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Zoals aangekondigd, zal een deel volgen in het Belastingpakket 2025 of later. Voor de wetsvoorstellen die met Prinsjesdag komen, moet nog blijken of zij de gehele parlementaire behandeling door zullen komen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verwachte fiscale maatregelen. Tenzij de tekst anders aangeeft, treden de wijzigingen naar verwachting per 2024 in werking.

Het gaat om de volgende twaalf wetsvoorstellen:

 1. Wetsvoorstel Belastingplan 2024;
 2. Wetsvoorstel Belastingplan BES Eilanden 2024;
 3. Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024;
 4. Wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw;
 5. Wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen elektriciteit en industrie;
 6. Wetsvoorstel Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling;
 7. Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling;
 8. Wetsvoorstel Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen;
 9. Wetsvoorstel Wet compensatie selectie aan de poort;
 10. Wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm;
 11. Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024;
 12. Wetsvoorstel Wet tijdelijke regeling herzien aangifte Inkomstenbelasting.
 1. Wetsvoorstel Belastingplan 2024

Het wetsvoorstel bevat beleid met betrekking tot het lastenkader voor het komende jaar en fiscale maatregelen met (budgettaire) gevolgen die samenhangen met de begroting voor het jaar 2024. Daarnaast bevat het voorstel een noodzakelijke aanvulling op het Belastingplan 2023. In het wetsvoorstel zijn onder andere de koopkrachtmaatregelen opgenomen.

 1. Wetsvoorstel Belastingplan BES Eilanden 2024

Het fiscale stelsel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) is op hoofdlijnen nog hetzelfde als in 2011 en bevat een aantal bepalingen en onderdelen die moeten worden verbeterd.

 1. Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024

De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen budgettaire gevolgen, maar zijn bijvoorbeeld bedoeld om fouten in wetgeving te herstellen en gerechtelijke uitspraken te codificeren. Zo bevat het wetsvoorstel een reparatie van de lucratief belangregeling naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad en daarnaast maatregelen ter versterking van de aanpak van dividendstripping.

 1. Wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

Conform het convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 en de Kamerbrief over voorjaarsbesluitvorming Klimaat is er een samenhangend glastuinbouwpakket geformuleerd die moet zorgen dat in 2030 de sector een broeikasgasrestemissie heeft van 4,3 Mton. Dit wetsvoorstel is nodig voor uitwerking van dit samenhangend pakket.

 1. Wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen elektriciteit en industrie

Ook voor de sectoren elektriciteit en industrie vindt het kabinet fiscale maatregelen nodig om de emissiereductiedoelstelling voor 2030 te halen. Dit wetsvoorstel omvat maatregelen om de vrijstellingen voor metallurgische en mineralogische procedés en de vrijstelling duaal en non-energetisch gebruik van kolen in de kolenbelasting af te schaffen en de hoogte van de minimum CO2-prijs elektriciteitssector en industrie aan te passen.

 1. Wetsvoorstel Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Dit wetsvoorstel past de definitie van het fonds voor gemene rekening (fgr) en de regeling voor de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) in de vennootschapsbelasting aan. Met de voorgestelde aanpassingen wordt volgens de staatssecretaris het gebruik van de regelingen meer in overeenstemming gebracht met de oorspronkelijke doelstelling en wordt onbedoeld gebruik van het fgr en het vbi-regime (voornamelijk door vermogende personen en families) voorkomen. Er wordt voorgesteld om deze wijzigingen per 1 januari 2025 in werking te laten treden. Er wordt hiertoe per 1 januari 2024 voorzien in overgangsrecht.

 1. Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

Dit wetsvoorstel past de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling (fbi) in de vennootschapsbelasting aan. De staatssecretaris legt uit dat als gevolg van dit wetsvoorstel het vanaf 1 januari 2025 niet langer mogelijk is voor een fbi – die subjectief belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, maar waarbij de winst wordt belast tegen een tarief van 0% – om direct in Nederlands vastgoed te beleggen. Een dergelijk lichaam wordt regulier belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Er wordt voorgesteld om deze wijzigingen per 1 januari 2025 in werking te laten treden.

 1. Wetsvoorstel Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Met dit wetsvoorstel worden aanpassingen voorgesteld van het kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen voor Nederlandse fiscale doeleinden. De staatssecretaris licht toe dat het Nederlandse kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen op bepaalde punten afwijkt van dat van andere landen. Dit kan leiden tot kwalificatieverschillen en daardoor enerzijds (economisch) dubbele belasting meebrengen of anderzijds leiden tot dubbele aftrek of aftrek zonder dat deze kosten elders in de belastingheffing worden betrokken. Dit wetsvoorstel beoogt de oorzaak van de kwalificatieverschillen zoveel mogelijk weg te nemen. Er wordt voorgesteld om deze wijzigingen, alsmede het hiermee samenhangende wetsvoorstel Wet aanpassing fonds voor gemene rekening, vrijgestelde beleggingsinstelling en fiscale beleggingsinstelling, per 1 januari 2025 in werking te laten treden. Er wordt hiertoe per 1 januari 2024 voorzien in overgangsrecht.

 1. Wetsvoorstel Wet compensatie selectie aan de poort

Bij het proces Selectie aan de Poort werden aangiften inkomstenbelasting onder meer beoordeeld op mogelijke systeemfraude. De staatssecretaris geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat het risico bestaat dat bij een bepaalde groep aangiften de selectie meer gericht was op kenmerken van de belastingplichtige dan op fiscale risico’s. Deze aangiften zullen daarom opnieuw worden beoordeeld. Als bij de herbeoordeling blijkt dat de selectie op niet-fiscale gronden heeft plaatsgevonden of als dit niet kan worden uitgesloten, wil het kabinet de betreffende burger compenseren. Er is een wettelijke grondslag nodig om deze compensatie te kunnen toekennen. Met dit wetsvoorstel introduceert het kabinet die grondslag en geeft het kabinet invulling aan de wijze van compensatie.

 1. Wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

Met het wetsvoorstel wordt beoogd – zonder de toegang tot de rechter, en daarmee de effectieve rechtsbescherming voor burgers en bedrijven, te beperken – de financiële prikkel voor “no-cure-no-pay”- bedrijven te beperken om procedures te starten en voort te zetten tegen WOZ-beschikkingen, bpm-aangiften en bpm-naheffingsaanslagen met de overwegende reden om proceskostenvergoedingen te verkrijgen.

 1. Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Dit wetsvoorstel bevat vijf maatregelen naast de reeds (op Prinsjesdag 2022) aangekondigde maatregel om aan derden verhuurd vastgoed wettelijk aan te merken als beleggingsvermogen. Het is volgens de staatssecretaris wenselijk dat dit wetsvoorstel uiterlijk 31 december 2023 door beide Kamers is aangenomen vanwege de inwerkingtreding van de maatregel met betrekking tot aan derden verhuurd vastgoed per 1 januari 2024 en de benodigde implementatieperiode van de andere maatregelen voor de Belastingdienst.

 1. Wetsvoorstel Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting

Er is een wettelijke grondslag nodig voor de huidige gedeformaliseerde werkwijze van de Belastingdienst. Deze werkwijze zorgt ervoor dat belastingplichtigen en de Belastingdienst niet onnodig juridisch en formeel (onderling) hoeven te communiceren om de aanslag inkomstenbelasting aan te (laten) passen. Daarnaast wordt voorzien in een aanvullende waarborg ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen.

De gehele Kamerbrief kunt u hier lezen.

Gerelateerd:

Voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel Belastingplan 2024 en lopende EU-
trajecten

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL