De Verwachte fiscale maatregelen

Op dinsdag 20 september 2022 is het Prinsjesdag en presenteert het kabinet de fiscale plannen voor 2023. In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota zijn al plannen en maatregelen voor de komende jaren bekend gemaakt, en in aanloop naar Prinsjesdag is er ook via de media meer bekend. Een deel van die maatregelen zullen we terugvinden in het Belastingpakket 2023 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

derde dinsdag van september, prinsjesdag 2022 -2023

Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte fiscale maatregelen.

Inkomstenbelastingtarief eerste schijf omlaag

Het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting wordt verlaagd met 0,11 procentpunt.

Eenmalige verhoging zorgtoeslag

De zorgtoeslag wordt eenmalig verhoogd met 412 euro.

Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De IACK wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft na 2024. Vanaf 2025 wordt een leeftijdsondergrens op basis van geboortejaar gehanteerd. De IACK wordt met ingang van 2037 geheel afgeschaft.

Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen per 2025 

Naast het box 1-inkomen gaat per 2025 ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting.

Hypotheekrenteaftrek

De huidige afbouw van de hypotheekrenteaftrek leidt tot een maximering van de aftrek op het basistarief van 37,05 procent in 2023. Deze afbouw wordt niet verder versneld.

Middelingsregeling

De middelingsregeling in de Inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft. Dit houdt in dat 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover middeling mogelijk is.

Afbouw zelfstandigenaftrek; verhoging arbeidskorting

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro per jaar teruggebracht tot 1.200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting.

Afschaffen Fiscale oudedagsreserve (FOR) 

Vanaf 1 januari 2023 mag de FOR niet meer fiscaal ondersteund worden. 

Wet excessief lenen

Het wetsvoorstel buitensporig lenen wordt aangepast, waarbij de leengrens wordt verhoogd van 500.000 euro naar 700.000 euro. 

Box 2: twee schijven 26 procent en 29,5 procent per 2024

Per 2024 krijgt box 2 twee schijven: de eerste schijf van 26 procent voor de eerste 67.000 euro aan box 2-inkomsten per persoon en de tweede schijf van 29,5 procent over het meerdere. 

Box 2: doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon van 25 procent naar 15 procent

Het voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) vast te stellen loon mag niet meer dan 15 procent lager zijn dan een ‘normaal’ voor deze dga vast te stellen loon. Dit verschil is nu 25 procent. 

Vervallen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

De versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups wordt nog geëvalueerd, afhankelijk van de uitkomst daarvan vervalt de regeling mogelijk per 1 januari 2023.

Box 3: alleen compensatie voor bezwaarmakers?

Volgens bronnen in de media was aanvankelijk besloten om alleen bezwaarmakers te compenseren voor de te hoge box 3-heffing in de jaren 2017 tot en met 2021. Daarmee zouden alle belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing geen recht krijgen op compensatie van een eventueel te hoge box 3-heffing. Afgelopen weekend blijkt volgens media dat ook niet-bezwaarmakers compensatie kunnen krijgen via een verzoek tot ambtshalve vermindering.

Box 3: reëel rendement en overbruggingswetgeving

Er wordt een nieuw box 3-stelsel ingevoerd op basis van reëel rendement, zoals rente, dividend en huurinkomsten en waardeontwikkelingen. Beoogde ingangsdatum was oorspronkelijk 2025 maar is inmiddels 2026 geworden. Voor de belastingjaren 2023, 2024 en 2025 zal overbruggende wetgeving voor box 3 worden ontworpen.

Box 3: stapsgewijze verhoging tarief

Volgens uitgelekte plannen in de media gaat het box 3-tarief in stappen omhoog van 31 procent naar 34 procent.

Box 3: Leegwaarderatio niet afgeschaft, maar aangepast

De leegwaarderatio van verhuurd vastgoed in box 3 wordt aangepast in plaats van afgeschaft, zoals in het Coalitieakkoord was aangekondigd. De percentages in de tabel worden geactualiseerd. Verder worden tijdelijke contracten uitgesloten en bij verhuur aan gelieerde partijen vormt het hoogste percentage in de tabel (100%) het uitgangspunt.

Hogere ouderenkorting

De eerder voorgestelde verhoging van de ouderenkorting gaat niet door.

Hervorming vergoeding kinderopvang

De kinderopvangtoeslag wordt vervangen door een vergoeding van de kinderopvang voor werkende ouders, die direct wordt uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. Ouders betalen nog een kleine eigen bijdrage. 

Hervorming & vereenvoudiging huurtoeslag

De maximale huurgrens wordt mogelijk per 2024 afgeschaft en er komt een systeem van normhuren op basis van inkomen.

Structurele verhoging huurtoeslag 

De huurtoeslag gaat 16,94 euro per maand omhoog. De zorgtoeslag wordt eenmalig verhoogd met 412 euro.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL