Het is belangrijk dat u de verloonde uren juist opgeeft in de aangifte loonheffingen. Dit heeft namelijk gevolgen voor zowel werkgever als werknemer.

Het juist invullen van de rubriek ‘aantal verloonde uren’ is van belang voor:

  • het lage-inkomensvoordeel (LIV)
  • het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV)
  • de loonkostenvoordelen (LKV)
  • de banenafspraak
  • de premie AWf
  • de uitkeringen werknemer
  • de kinderopvangtoeslag

LIV en jeugd-LIV

Op basis van het gemiddeld uurloon stelt UWV vast of een werkgever recht heeft op het LIV en jeugd-LIV en wat de hoogte hiervan is. Het gemiddeld uurloon is het fiscaal jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren dat u in een jaar hebt vermeld in de aangifte loonheffingen.

Loonkostenvoordelen

UWV berekent de hoogte van de loonkostenvoordelen op basis van de verloonde uren uit de aangifte loonheffingen. De werkgever ontvangt een bedrag per verloond uur.

Banenafspraak

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Werkgevers moeten een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen: de quotumheffing.

Om te bepalen hoeveel banen gemaakt zijn binnen de Wet banenafspraak, wordt in het doelgroepregister gekeken naar het aantal verloonde uren van personen die onder de banenafspraak vallen.

Hiervoor wordt per persoon en per inkomstenverhouding gekeken naar de verloonde uren die u hebt aangegeven in de loonaangifte. In het doelgroepregister kunt u zien of een sollicitant of werknemer onder de banenafspraak valt. Dit kan via het werkgeversportaal op uwv.nl. Mogelijk hebt u dan recht op een van de loonkostenvoordelen.

Premie AWf

Vanaf 2020 zijn de verloonde uren ook van belang voor de hoogte van de AWf-premie die de werkgever betaalt voor een werknemer. Het is afhankelijk van de verloonde uren in een aangiftetijdvak of de lage AWf-premie van toepassing is voor een werknemer die jonger is dan 21 jaar.

Herzien AWf-premie

Vanaf 2022 moet u de lage AWf-premie herzien als de werknemer binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer verloonde uren heeft dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen. U moet dan met terugwerkende kracht de hoge premie betalen.

Uitkeringen werknemer

Om de duur en hoogte vast te stellen van een WW-, ZW-, WIA- of WAO-uitkering heeft UWV de verloonde uren nodig. Deze uren worden overgenomen van de aangifte loonheffingen. Als u deze uren niet juist invult, kan dit leiden tot een onjuist arbeidsverleden en invloed hebben op de duur van een uitkering.

Kinderopvangtoeslag

Het recht op kinderopvangtoeslag is onder meer afhankelijk van het aantal verloonde uren dat u opgeeft in de aangifte. Als u de verloonde uren onjuist opgeeft, kan dit onjuiste toekenningen van de kinderopvangtoeslag als gevolg hebben.

Meer informatie

uwv.nl

Memo verloonde uren

Kennisdocument gedifferentieerde WW-premie

Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL