Eindejaarscheck loon expats

Controleer of het loon van een (buitenlandse) werknemer, die gebruikmaakt van de 30%-regeling, voldoet aan de inkomensnorm van 2023. Is dit niet het geval, dan vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.

Als u voor een werknemer die naar Nederland komt van de 30%-regeling gebruik wilt maken, moet deze werknemer onder andere een specifieke deskundigheid hebben. Voor het aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm die ieder jaar wordt geïndexeerd.

Inkomensnorm 2023

In 2023 is sprake van een specifieke deskundigheid als de werknemer een belastbaar jaarloon heeft dat meer is dan € 41.954, exclusief de gerichte vrijstelling.

Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en die jonger zijn dan 30 jaar, moet het belastbaar jaarloon meer zijn dan € 31.891, exclusief de gerichte vrijstelling.

Lager loon

U moet tijdens de looptijd van de beschikking toetsen of de werknemer nog aan de inkomensnorm voldoet. Als het loon in een jaar lager is dan de geïndexeerde norm, vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar. U moet dan uw eerdere aangiften corrigeren. Als het arbeidscontract in de loop van een kalenderjaar begint of eindigt, herrekent u het loon naar een jaarloon.

Let op

Voldoet de werknemer later wel weer aan de inkomensnorm, dan mag u de 30%-regeling niet meer toepassen.

Uitzonderingen

Bij een lager loon als gevolg van ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, (aanvullend) geboorteverlof, pleegzorgverlof en adoptieverlof kunt u uitgaan van het loon dat de werknemer zonder dit verlof zou genieten. 

Relevante informatie

Paragraaf 19.4.1 Handboek Loonheffingen 2023

Wetsartikelen

Artikel 31a, lid 2, letter e Wet Loonbelasting
Artikel 10e tot en met 10ej Uitvoeringsbesluit Loonbelasting

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,