Tag archief risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

door100% Salarisverwerking B.V.

Een goede RI&E kan niet zonder risico-beperkende maatregelen

Een risico-inventarisatie en -evaluatie ( RI&E ) bestaat uit een aantal vaste onderdelen.

          

Deze bevat niet alleen de inventarisatie en evaluatie van de risico’s. Er hoort ook een plan van aanpak bij met maatregelen om de risico’s weg te nemen.

 
loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,
 

Een goede RI&E bestaat uit een aantal verplichte onderdelen

De Arbowet vereist in dat een RI&E in ieder geval bevat:

  • de risico’s (inventarisatie en evaluatie);
  • de te nemen maatregelen (plan van aanpak);
  • de termijn waarbinnen de maatregel wordt genomen.

Het inventariseren van risico’s is het proces van beoordelen van de kans op gevaarlijke situaties op de werkplek of bij uitvoering van de werkzaamheden. Bij de evaluatie is het zaak aan te geven in hoeverre de risico’s voldoende zijn beperkt. Blijven er risico’s bestaan, dan moeten er maatregelen komen om deze weg te nemen of te beperken.
 
Mensen met risicovolle beroepen, beroepen met risico's, gevaarlijke beroepen, beroep met gevaar,
 

Maatregelen en deadlines in plan van aanpak

In het plan van aanpak staan de maatregelen beschreven die de werkgever moet nemen om de risico’s op te heffen of te verkleinen met bijbehorende deadlines. De werkgever moet aangeven binnen welke termijn hij verwacht dat de maatregelen zijn genomen. Lukt het niet om een maatregel binnen de gestelde termijn te nemen, pas de deadline dan aan. Inspectie SZW controleert niet alleen of een organisatie een actuele RI&E heeft, maar ook of er een plan van aanpak is en of de maatregelen op tijd zijn uitgevoerd.
 

Voorbeelden van risico’s die horen in de RI&E

Natuurlijk staan in de RI&E alleen de risico’s die in de eigen organisatie in meer of mindere mate aanwezig zijn. Zo is in een kantooromgeving waarschijnlijk geen behoefte aan een hoofdstuk over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), maar mag dat in een bouwbedrijf natuurlijk niet ontbreken.

Andere voorbeelden van risico’s die in een RI&E kunnen voorkomen, zijn onder andere:

  • bijzondere groepen werknemers (zwangeren, jongeren);
  • fysieke belasting;
  • gevaarlijke stoffen;
  • werk- en rusttijden;
  • werkdruk.

 
 

Zie ook:

 
preventie ziekteverzuim, verzuimkosten verlagen, verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen,ziekteverzuim, verzuim, ziekteverzuimkosten,verzuimkosten,langdurig ziek, langdurig zieken, langdurig ziekteverzuim, terugdringen ziekteverzuim,

door100% Salarisverwerking B.V.

Minder verzuim met een actuele en volledige RI&E

Maandag was de start van “de Week van de RI&E

                     
salarisverwerking, loonadministratie, uitbesteden loonadministratie, salarisverwerkers, loonverwerking uitbesteden, cloud loon,salaris in de cloud, verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess, verzuimregistratie, pensioenen, urenlijsten, personeelsbestanden, salarisadministratie,
Het thema is voorkomen van verzuim. Daarbij speelt de RI&E een belangrijke rol. Wie de risico’s kent, kan gericht maatregelen nemen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Volgens de Arbowet moeten werkgevers beschikken over een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij meer dan de helft van de werkgevers is dat niet het geval, zo blijkt uit Arbobalans 2016; slechts 45% van de organisaties voldoet aan deze eis. Tijdens de Week van de RI&E die plaatsvindt van 11 juni tot en met 15 juni 2018 worden tal van activiteiten georganiseerd; van informatieve webinars tot de mogelijkheid om gratis de RI&E te laten bekijken. Werkgevers die nog geen RI&E hebben, doen er goed aan dit nu snel in orde te maken. Inspectie SZW legt namelijk direct een boete op als bij controle blijkt dat de RI&E ontbreekt.

Lager verzuimpercentage door aandacht arbo

Uit cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 van TNO en CBS blijkt dat in organisaties waar veel aandacht is voor gezond en veilig werken, minder ziekteverzuim is. Het grootste verschil is te zien in de bedrijfstak Opslag en vervoer. Het verzuimpercentage van werknemers die veel aandacht voor veilig en gezond werken ervaren is 3,4%. Bij werknemers die weinig aandacht voor arbozorg ervaren, is dat percentage bijna twee keer zo hoog, namelijk 6,1%.

Werknemers recht op inzage van de RI&E

Het realiseren van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden begint met het in kaart brengen van de risico’s die werknemers lopen bij hun werk in de RI&E. Alleen als de risico’s bekend zijn, kan de werkgever maatregelen nemen in het plan van aanpak om deze risico’s weg te nemen of te beperken. Werknemers hebben recht op inzage van de RI&E. Als het goed is zijn zij via de ondernemingsraad (OR) betrokken bij het opstellen ervan. De OR heeft instemmingsrecht op het vaststellen van de RI&E. Ook kan de raad toezicht houden op de voortgang van het uitvoeren van de risicobeperkende maatregelen.
salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers,salarisverwerking online, loonadministratie,loon,salaris,salaris oplossingen,loon verwerker,salaris uitbesteden,

close

Veel lees plezier? Delen mag.